Esrum Kanal, Den nordlige Del
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Gribskov

Sted- og lokalitetsnr.
010103-91

Fredningsnr.
252940

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Kanal, Nyere tid (dateret 1802 - 1805 e.Kr.)
Kanalen anlagt 1802 til 1805 og i brug til 1873.

Fredningstekst
Nordlige del af Esrum Kanal. Anlægget består af en delvis vandfyldt kanal og en træksti langs kanalens venstre side set i forhold til strømretningen. Anlæggets samlede bredde er fra 25 til 30 m. Kanalen er ca. 14 m bred med en bundbredde på 3 til 7 m. Trækstiens bredde er ca. 15 m, hvoraf kronen måler ca. 6 m. Højdeforskellen fra kanalens bund til trækstiens krone er fra 0,5 til 1,5 m. Fredningsgrænsen følger ydersiden af kanalen på den ene side og ydersiden af trækstien på den anden. Tinglysning af Esrum Kanals nordlige del igang 1991 ***************************************************
Undersøgelsehistorie  (9)
1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2574
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Nordlige del af Esrum kanal. Anlægget består af en delvis vandfyldt kanal og en træksti langs kanalens venstre side set i forhold til strømretningen. Anlæggets samlede bredde er fra 25 til 30 m. Kanalen er ca. 14 m bred med en bundbredde på 3 til 7 m. Trækstiens bredde er ca. 15 m, hvoraf kronen måler ca. 6 m. Højdeforskellen fra kanalens bund til trækstiens krone er fra 0,5 til 1,5 m. Fredningsgrænsen følger ydersiden af kanalen på den ene side og ydersiden af trækstien på den anden. [Se tillige sb. 83].

1986 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1832/86
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1986 Tinglysning
Journal nr.: F53-2574
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Esrum Kanal, nordlige del. Mål: 0,5 høj, 800 m lang, 30 m bred. Angående nyberejsningen: ingen oplysninger om dato for filmnr./billed/billed ifl. berejsers notat. Anlæg bestående af en kanal og en træksti langs denne. Kanalen er enkelte steder vandfyldt og henligger de fleste steder son en fugtig, sumpet lavning. Anlægget er beliggende nær Esrum Ås udløb i Kattegat. Det har her form som en omkring 700 m lang halvbue tilsluttet den østlige side af selve Esrum Å. Bevarinngsforholdene for kanalen og den tilhørende træksti er uensartede for de forskellige dele af anlæggets løb. Kanalen er bedst bevaret på den sydlige sektion, særlig tydelig er anlægget på det midterste stykke af den sydlige del. Vest herfor på strækningen op mod Esrum Å flader anlægget ud og må være helt opfyldt nær selve åen. På anlæggets østlige del på matr. 1k er kanalen kun bevaret sporadisk, mens det er helt fjernet i det nordøstlige hjørne. Den nordligste strækning er nogenlunde velbevaret som en noget udflydende lavning. Anlægget er på hele sin strækning meget tilgroet med siv, krat og træer. Det meste af anlægget er derfor utilgængeligt på de fleste strækninger. Dog er det muligt at danne sig et indtryk af anlægget på midterstykket af den sydlige del, hvis nordlige bred ligger nogenlunde frilagt. Langs anlæggets sydlige og østlige side støder et stort antal haver op til dette. På den sydlige del af kanalanlægget er der en forholddsvis stejl skråning fra haverne og ned til kanalen. Denne skråning bruges af haveejerne som affaldsplads for haveaffald, særligt kvas, grene og lign. Hele anlægget bør plejes ved at der tyndes kraftigt ud i vegetationen, som fældes helt på trækstien og i kanalen. Denne pleje bør især foretages på den sydligste del af anlægget, som herved ville blive et seværdigt fortidsminde på denne strækning, som både er velbevaret og tilgængeligt fra en grusvej. Ingen foto.

2006 Diverse sagsbehandling
Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre, Gilleleje Museum
Kulturarvsarealet udvidet til matr.nr. 1aa efter forespørgsel fra Frederiksborg Amt i forbindelse med oprensning/reparation af dræn.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ikke tilset i sin fulde udstrækning.

2014 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
Esrum Kanal er en gravet kanal med tillhørende træksti. Anlægget strækker sig fra Esrum Sø ved ejendommen Sølyst (tidl. opsynsmandsbolig) til Dronningmølle ved Kattegatkysten. Kanalen er fysisk opdelt i en øvre kanal, der strækker sig fra Esrum Sø til væltningen i Snævret Skov og en nedre kanal, der strækker sig fra væltningen og frem til Kattegatkysten. Det beskyttede anlæg omfatter den ca. 9 km lange og ca. 25 til 35 m brede kanal med dæmninger, træksti og vælteplads. Endvidere tilhørende damme som Storedam og Vendedam samt lokaliteten Proppen, hvor der har været et stigbord for tømning af den øvre kanal (matr.nr. 19e). Yderligere de delvis stensatte bassiner ved Sølyst, umiddelbart ovenfor og nedenfor væltningen i Snævret Skov samt ved brændepladsen ved Dronningmølle. Ved Dronningmølle tillige rester af en stensat udskibningsbro anlagt ved kysten. Bassinet ved Sølyst er forsynet med sandstensfliser ved kanten øverst, dorner af sandsten til prammenes fortøjning, en flodmålssten i granit med indhuggede årstal 1791 og 1874 samt vandstandsmærke og indskriften FM (flodmål). I Snævret Skov yderligere tomten af en tilknyttet vandmølle med omløb og stensat møllerende og karm samt en stor slibesten fra møllen. I Snævret skov yderligere parcellen efter Kanalhuset med tilhørende brønd. I Dronningmølle er kanalen en del udjævnet på parcellerne langs med den nordvestlige og vestlige del af vejen Åsvinget og Dalsvinget og sydpå til vejen Linde Alle på sydsiden af jernbanen. Ved Linde Alle findes et kort, velbevaret stykke af kanalen, men ellers er den tildækket eller udjævnet på det meste af forløbet langs med Rypevej og Tornsangervej frem til Ørnevej. Herfra har kanalen sammenfald med forløbet af nuværende Esrum Å på strækningen sydover og frem til Snævret Skov. Fredningsgrænsen for selve Kanalen følger ydersiden af kanalen med eventuel dæmning på den ene side og ydersiden af trækstien med eventuel dæmning på den anden side. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

2014 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
Esrum Kanal er en gravet kanal med tillhørende træksti. Anlæget strækker sig fra Esrum Sø ved ejendommen Sølyst (tidl. bolig for en opsynsmand) til Dronningmølle ved Kattegatkysten. Formålet var, at træ og brænde fra Gribskov ved hjælp af pramme kunne trækkes op gennem kanalen og ud til åben sø for her at blive omladet og sejlet til København. Kanalen er fysisk opdelt i en øvre kanal (fr.nr. 2629:26), der strækker sig fra Esrum Sø til væltningen i Snævret Skov og en nedre kanal (fr.nr. 2529:40 og 2529:49), der strækker sig fra væltningen og frem til Kattegatkysten. Fra indløbet ved Esrum Sø til ladepladsen ved Dronningmølle er der en stor niveauforskel, hvorfor det var nødvendigt med en ”væltning”. Ved væltningen, som var et skråplan af tømmer, blev brændet fra prammene i den øvre kanal væltet 4 m ned og omladet til pramme på den nedre kanal. Det beskyttede anlæg omfatter den ca. 9 km lange og ca. 25 til 35 m brede kanal med dæmninger, træksti og vælteplads. Endvidere tilhørende damme som Storedam og Vendedam samt lokaliteten Proppen hvor har været et stigbord for tømning af den øvre kanal (matr.nr. 19e). Yderligere de delvis stensatte bassiner som findes ved Sølyst samt umiddelbart ovenfor og nedenfor væltningen i Snævret Skov og ved brændepladsen ved Dronningmølle. Her tillige rester af en stensat udskibningsbro anlagt ved kysten. Bassinet ved Sølyst forsynet med sandstensfliser ved kanten øverst samt dorner af sandsten til prammenes fortøjning (genbrug fra Fredensborg). Samme sted tillige en flodmålssten i granit med indhuggede årstal 1791 og 1874 samt vandstandsmærke og FM for flodmål. I Snævret Skov yderligere tomten af en tilknyttet vandmølle, Stampen ell. Snævret Mølle med omløb og stensat møllerende og karm. Her endvidere en stor slibesten fra møllen. I Snævret skov yderligere parcellen efter Kanalhuset som var et beboelseshus tilknyttet væltningen og med tilhørende brønd (brønden med fr.nr. 2529:50). Fredningsgrænsen for selve Kanalen følger ydersiden af kanalen med eventuel dæmning på den ene side og ydersiden af trækstien med eventuel dæmning på den anden side. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende. Bemærkninger: Huset Sølyst ved kanalens indløb er bevaret på oprindelig plads. Også ved Dronningmølle ved omladepladsen ”Brænde Plads” har der været et hus for en opsynsmand. Bemærkninger til bevaringsforhold for den nedre kanal: I bebyggelsen Dronningmølle er kanalen en del udjævnet på parcellerne langs med den nordvestlige og vestlige del af vejen Åsvinget og Dalsvinget og sydpå til vejen Linde Alle på sydsiden af jernbanen. Ved Linde Alle findes et kort, velbevaret stykke af kanalen (fr.nr. 252949), men ellers er den tildækket eller udjævnet på det meste af forløbet langs med Rypevej og Tornsangervej frem til Ørnevej. Herfra har kanalen sammenfald med forløbet af nuværened Esrum Å på strækningen sydover og frem til Snævret Skov.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)