Stenbockens Høj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Lolland-Falster

Kommune
Lolland

Sted- og lokalitetsnr.
070510-2

Fredningsnr.
44225

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 1660 e.Kr.)
Begivenhed, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Enkeltfund, Historisk Tid (dateret 1067 - 1660 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 16/6 1964, kreds: 31. Voldsted. Voldstedet består af en borgbanke og en voldgrav. Banken er ca. 15 m i diameter, dog noget oval af form med længde- retning i øst-vest. Dens højde over vandspejlet i graven 1-1,5 m. På banken, hvor der vokser træer og buske, er an- bragt et hønsehus. Den vandfyldte grav omgiver banker mod øst, nord og syd. Den e smallest mod nord og udvider sig til en bredde af 5-8 m mod øst og syd. Det fredede areal afgrænses af en linie, der løber i en afstand af 1 m fra gravens ydre rand. Mod vest, hvor adgangen til borgbanken er, lægges servitutgrænsen således, at den forbinder den nordre og søndre voldgravs grænser.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2-3. Oprindelig to Høje, som have været omgivne med dybe Grave. ........... Af No. 2 findes Rester paa Matr. No. 13. Stedet er en cirkelrund Ø med Diameter af c 30 Alen. Graven, der har Form som en Cirkelring, er c 4 Alen dyb og c 15 Alen bred. Man fortæller, at her skal have ligget et Kloster, hvor to Søstre boede. De bleve uenige angaaende den øverste Plads i Kirken, hvorfor den ene flyttede til Gurreby og byggede Kirken der. En anden Fortælling er denne, at der paa Øen har ligget en Borg, hvori General Magnus Stenbock skal være født. Stedet kaldes ofte "Stenbockens Høj". Da man har fundet Murbrokker samt en stensat Kjælder paa Øen, maa den dog have været bebygget. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

1964 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1984 Dyrkning/land- og skovbrug
Lolland-Falsters Stiftsmuseum

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldsted. Forefundet som beskrevet i fredningstekst, idet dog det heri omhandlede hønsehus ses at være nedbrudt, således at kun betongulvet og -fundamentet står tilbage. Mindre ansamlinger af affald (sten, drænrør, jern) sås ovenfor voldgravens ydre rand (og altså dermed udenfor fredningsgrænsen) især i SV. Dette påtaltes dog ikke, under hensyn til AT ejeren forlængst er ophørt med at drive gården selv og har bortforpagtet jorderne, AT det meste af affaldet tydeligvis havde ligget der i mindst 5 år, og endelig AT det ikke med sikkerhed kunne siges at være placeret indenfor den fredede del af voldstedet, omend givet indenfor § 53 - zonen. På marken NV for voldstedet (N for gården) sås endog meget store mængder oppløjede kulturlevn i form af tegl, dyreknogler og en smule keramik. Et randskår af en rhinsk stentøjskande opsmledes og indgaves til LFS. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

1984 Museal besigtigelse
Lolland-Falsters Stiftsmuseum

1984 Museal besigtigelse
Lolland-Falsters Stiftsmuseum

1985 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Randskår af stentøjskande (Siegburg-vare) fundet NV for Skovlænge voldsted. På samme mark iagttoges store mængder af andre kulturlevn, tegl, dyreknogler, sortgodsskår m.v.

1985 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk


Billeder

4699 oversigt. Set fra SØ.
Foto, detalje