Tremands Høi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070606-9

Fredningsnr.
462447

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 29/9 1897, Anne Romme. Dipl. Afmærkn.: MS 1915, lieutn. Lassen. En af "Trehøje", 3 x 20 m. En del af foden i S og V bort- skåret af grusgrav. Sti til top, med bænke og flagstang. Ligger på en top, omgivet af vældige grusgrave. Krat og græs.
Undersøgelsehistorie  (5)
1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(K)."Tremands Høi" - tre endnu ret anselige Jordhøie [sb.9-11], den største [sb.9] er 12 Fod høi og 56 Fod i Tværmaal, men meget ramponeret... Bevoksning: 1984: Løvtræer

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En af "Trehøje", 3 x 20 m. En del af foden i syd og vest bortskåret af grusgrav. Sti til top, med bænke og flagstang. Ligger på en top, omgivet af vældige grusgrave. Krat og græs.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, på alle sider omgivet af gamle grusgrave, som har bevirket afgravning af højfoden, således at denne især mod Ø fremtræder med en meterhøj, sokkelagtig brink. Selve højen er ikke målt ved berejsningen; målene er overført fra fredningstekst. N for højen ligger en ca 2 ha stor, 10-15 m dyb gammel grusgrav, hvis bund er vandfyldt med tagrørsbevoksning og spredt pilekrat, og hvis sider er næsten helt græsbevoksede. Vandhullet i grusgravens bund rummer en god bestand af klokkefrøer. Overgraven er ganske flot (foto 03:27), og det er ejerens mening at benytte den som græsning for en fårebestand. En anden, mindre dyb grusgrav ligger SØ for højen, også denne græsklædt og med træer og buske. En tredie råstofgrav ligger SV for højen. Den har indtil midten af 1960'erne været benyttet som kommunal losseplads, hvilket ophørte med kommunens tilslutning til en fælleskommunal storlosseplads i Rødby Fjord. Idag fungerer denne grusgrav atter som privat losseplads for "Landkær Gård", på hvis jord den ligger. Omtrent helt frem til højens V-fod og overalt i en omkreds af ca 50 m herfra ses et rædselsfuldt svineri af udrangerede vogne, træaffald, plastic, bygningsaffald (asbestpladerester), stenbunker, rådnende halmbunker og møddingshobe med gammel staldgødning, jfr fotos 03: 24-26. Ved henvendelse til gårdejer Bent Lærke, landkær Gd., opnåedes aftale med denne om, at han inden 1.11.84. fjerner sten og bygningsaffald, afbrænder træaffald samt udjævner jordbunker og planerer området, og at videre henlæggelser på stedet stopper med omgående virkning. Vedr. genbesigtigelse: Den 20.11.84 genbesigtigede jeg højomgivelserne for at konstatere, om den indgåede aftale var overholdt. Dette var kun delvis tilfældet. Nogen oprydning havde fundet sted, dog hovedsagelig i form af afbrænding, således at store mængder jernaffald samt de fleste stenbunker og lossepladsens ældste, delvis tilgroede del nærmest ved højen endnu lå tilbage. Særlig pyntelige er højens omgivelser altså ikke, men da højen selv med sin særprægede beliggenhed just heller ikke er noget pragtstykke, føler jeg mig usikker med hensyn til, hvor rigoristisk vi skal køre på for at kræve oprydningsaftalen overholdt til punkt og prikke - og overlader derfor den videre afgørelse herom til 5. kontor. Dec. -84: Aftalt med MB, at jeg foretager fornyet påtale til lodsejeren. ** Seværdighedsforklaring ** Ved en vis pleje (soignering i form af kratudtynding) vil højens æstetiske og landskabelige virkning øges, og dens særegne samspil med de gamle råstofgrave ville i så fald nok rykke den op i seværdighedgrad 2. Bevoksning: 1984: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)