Gråbrødre Kloster
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Odense

Sted- og lokalitetsnr.
080407-66

Fredningsnr.
361614

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (7)
Kirke, Middelalder (dateret 1300 - 1535 e.Kr.)

Kirkegård, Middelalder (dateret 1300 - 1535 e.Kr.)

Affaldsgrube, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)

Brønd, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)

Embedsbolig, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 - 1660 e.Kr.)

Kulturlag, Historisk Tid (dateret 1536 - 1799 e.Kr.)

Klosteranlæg, Historisk Tid (dateret 1279 - 1805 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: 544a og umatr. gadeareal (Jernbanegade) af Odense bygrunde. Vestfløjen af Gråbrødre kloster. De under nuværende jordoverflade bevarede levn af vestfløj- en af Gråbrødre kloster må ikke fjernes, ændres eller beska- diges på nogen måde.
Undersøgelsehistorie  (18)
1981 Museal udgravning
Journal nr.: 8218
Odense Bys Museer
I forbindelse med Projekt Middelalderbyen foretoges for Forskningsrådsmidler en række undersøgelser i form af boregraver. Hvor det antoges at kunne give yderligere oplysninger, blev disse fulgt af en mindre udgravning, hvilket var tilfældet ved Gråbrødre Kloster. I selve udgravningen blev dog udelukkende fundet stjertpotter og vingetegl, hvilket daterede kulturlagene til efterreformatorisk/nyere tid.

1985 Grøft ved byggeri/anlæg
Journal nr.: 8232
Odense Bys Museer

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Vestfløjen af Gråbrødre Kloster. Underjordisk ruin. Intet at bemærke.

1985 Museal besigtigelse
Journal nr.: 8232
Odense Bys Museer

1985 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: O.278/85
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1990 Museal prøvegravning
Bymuseet Møntergården

1990 Byggeri og anlæg
Bymuseet Møntergården

1990 Museal udgravning
Journal nr.: 8232
Odense Bys Museer
Ved udgravningerne i 1982 og 1990 samt ved en besigtigelse i 1985 fremkom betydelige rester af gråbrødrenes middelalderlige klosterkirke. Der var tale om et våbenhus mod syd og rester af koret med stræbepiller. Desuden fandtes en middelalderlig kirkegård med over 500 grave i op til 9 lag. En portnerbolig fra 15-1600-tallet. Endelig fandtes spor af en bebyggelse, der er ældre end klostret i form af affaldsgruber, stolpehuller, en formodet brønd og meget Østersøkeramik (11-1200-tallet).

1997 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 979/85
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2001 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2002 Registreringsprojekt/ødekirker
Journal nr.: 8232
Odense Bys Museer

2007 Byggeri og anlæg
Journal nr.: OBM 8232
Odense Bys Museer
Der skal udskrives arkitektkonkurrence om pladsens fremtid. Som en del af grundlaget for konkurrencen ønsker Byplan klosterkirkens bevaringstilstand belyst mhp. om den vil kunne indgå i planerne for pladsen. Af særlig interesse formidlingsmæssigt er bevaringstilstanden af de tidligere kongelige gravkamre i koret. Museet fremsender budget til forundersøgelse til godkendelse.

2007 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2122-1814
KUAS, Fortidsminder

2009 Museal udgravning
Journal nr.: OBM8232
Odense Bys Museer
Ved selve udgravning blev der erkendt humane knogler fra yngre middelalder og efterreformatorisk tid. Der blev i alt erkendt ca. 81 individer, heraf 45 begravelser, de øvrige knogler stammer fra fyldet til disse. Kirkegårdens datering: Kirkegården var placeret syd og sydvest for Klosterkomplekset, og det formodes at den er taget i brug samtidig med klosterets oprettelse og var i brug omtrent frem til starten af 1800-tallet. I 1539 omdannes klosteret til hospital, og det er først ved nedlæggelsen af dette at kirkegården tages ud af brug. En betydelig del af de udgravede skeletter formodes at være efterreformatoriske, da de nye begravelser må have forstyrret de tidligere middelalderbegravelser. I felterne blev der udover begravelserne registreret flere andre anlæg i form af kulturlag, stolpehuller og gruber. Disse anlæg blev alle registreret i et dybereliggende niveau end gravene og er dermed med stor sandsynlighed ældre end kirkegården. I to af gruberne (JB og JB) blev der gjort keramik fund, blandt andet østersøkeramik (X770) fra den yngre vikingetid/ældste middelalder.

2009 Museal besigtigelse
Journal nr.: OBM8232
Odense Bys Museer
Ved besigtigelse kunne det konstateres at der var tale om en uforstyrret grav som blev undersøgt med det samme. Der blev lavet mindre udvidelser mod øst og vest således at også kranie- og lårbensknogler er hjemtaget. Der var tale om en kistebegravelse hvor de nederste dele af skelettet var placeret 11,98 m over DNN. I graven fandtes kistehåndtag, kistesøm og bronzeknapper der daterer graven til yngre middelalder/renæssance. Desuden blev der påtruffet knogler i og omkring graven der må stamme fra ældre forstyrrede grave.

2009 Byggeri og anlæg
Journal nr.: OBM8232
Odense Bys Museer
I forbindelse med funderingsarbejde og etablering af regnvandsafløb blev der i en 65x65 cm stor nedgravning til regnvandsafløb påtruffet knogler.

2010 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 2010-008040
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 8261: 1. Erik 6 Menved, 1286-1319, Roskilde, MB 407, x238 2. Christoffer 2, 1319-1332, Roskilde, MB 545, x431 3. Penning, ubestemt, anker?/?, stærkt korroderet, x316 4. Christian 4, 1588-1648, 1 skilling, Hede 135, 1624, x154 5. Mecklenborg?, hulpenning, sen 1400-tal, fragmenteret, x220 6. Amulet?, korsmotiv efterlignende mønt fra 1000-tal(?), x117 OBM 8232 GP90

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)