Hindgavl Voldsted
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Middelfart

Sted- og lokalitetsnr.
080713-29

Fredningsnr.
341133

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (8)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1200 - 1299 e.Kr.)

Herregårdsanlæg/Slot, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)

Møntfund, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Enkeltfund, Oldtid (dateret 5400 - 501 f.Kr.)

Enkeltfund, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Vejdæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Bygning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: Hindsgavl u/Middelfart købstads markjorder. Hindsgavl voldsted. Voldstedet består af en oval ca. 15 m høj banke, hvis top- flade måler ca. 85 x 70 m. Mod vest rejser banken sig stejlt over stranden; til de andre sider omgives den af en ca. 5-8 m bred, vandfyldt grav. Umiddelbart syd for banken findes en lav hævning ca. 50 x 50 m, hvor ladegården har ligget. Herfra fører en ca. 200 m lang ca. 6-8 m bred og ca 0,5-1 m høj vejvase i en bred bue over engen til det faste land mod øst. På borgbanken er bevaret enkelte bygningsrester; syd- ligst på bankens topflade er en kampestenssyld fra et ca. 20 x 7 m stort hus, og ved bankens sydlige fod er der en rest munkestensmurværk muligvis fra en bropille. Bankens stejle sider er tæt bevokset med træer og buske, og på top- fladen vokser spredte træer. Ladegårdsbanken er græsklædt. Voldstedet ligger i et engdrag ved Lille Bælt ca. 400 m vestnordvest for det nuværende Hindsgavl slot. Fredningen omfatter banken med foranliggende grav, ladegårds- plateauet mod syd samt den over engen førende vejvase. Fred- ningsgrænsen går i vest langs Lille Bælt, i nord og øst langs gravens ydre overkant og i syd langs foden af ladegårdspla- teauet. Vejvasen er fredet i hele dens længde og i en bredde af 10 m, således at grænsen i nord og syd lægges i en afstand af 5 m fra vejvasens midte. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- byggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på no- gen anden måde forstyrres. Restaurering, opmuring eller til- dækning ruinerne må kun ske efter rigsantikvarens anvisninger. Fjernelse af bevoksning er tilladt, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun finde sted efter aftale med rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (16)
1942 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 104/42
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 2075: Christoffer II og Erik Menved. Fundet ved undersøgelser på Hindsgavl.

1943 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 2104: Chr. II, 4-skilling 1535. Fundet ved undersøgelser foretaget for Nationalmuseet II.

1943 Museal udgravning
Journal nr.: 99/43
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1945 Museal udgravning
Journal nr.: 499/84
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1971 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1972 Uspecificeret museal aktivitet
Journal nr.: 4454
Odense Bys Museer
Enkeltfund: 2 tværpile, 2 kærneøkser, 1 skiveøkse, 3 tyndnakkede økser, 1 kornsegl, 1 senneolitisk pilespids.

1974 Privat opsamling
Journal nr.: 12/84-2668
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 4034: Fr. II, skilling 1583. Fundet på Gammel Slot borgbanke. Dep. i Middelfart Museum.

1975 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 3349: 2 stk. Christoffer II samt beslag eller knap. Stammer fra Hindsgavl-udgravningerne i 1943 (NM II j.nr. 99/43).

1983 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: D.18/83
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1983 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Journal nr.: 8608
Odense Bys Museer
Oprensning af voldgrave udført Fyns amtskommune, hvorved fandtes et stykke af en trævandledning.

1984 Anden transaktion om genstand
Journal nr.: 499/84
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Fra Nationalmuseets udgravninger på Hindsgavl borgbanke under 2. verdenskrig er følgende 24 inventarnumre deponeret på Middelfart Museum. D13243: endeplade af ben til kniv eller dolk. D1634/1974: hage af jern til klinkefald. D1639/1974: jernnøgle. D1641/1974: 2 hængelåse af jern. D1648/1974: økse af jern. D1649/1974: bundskår af stentøj. D1663/1974: kobberspænde. D1664/1974: 5 hvæssesten. D1666/1974: trekantet hængelås af jern. D1668/1974: armbrøstbolt af jern. D1668/1974: armbrøstbolt af jern. D1670/1974: hammer af jern. D1672/1974: armbrøstaftrækker af jern. D1675/1974: fragm. af kakel. D1678/1974: randskår med stjert af brændt ler. D1680/1974:fragm. af stjertpande af brændt ler. D1702/1974:sideskår af stentøj. D1704/1974 : 2 flaskebunde af glas. D1717/1974: pottekakel af brændt ler. D1718/1974:greb af jern. D1734/1974: træskål. D1745/1974:spisebrik af træ. D1757/1974: 12 fragm. af kridtpiber. D1770/1974: 7 side- og 1 randskår fra gryde af brændt ler.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldstedet fremtræder som beskrevet i fredningen, med en ca. 15 m høj banke omgivet af en tør grav, hvori ses gravet en bred grøft, der er vandfyldt. Voldstedet er let tilgængeligt med en adgangsvej fra skovkanten ind over engarealet. Borgbanken er på skrænterne tæt tilgroet med krat, buske og træer. Skrænten mod vandsiden i sydvest er medtaget ved nedskridning, og det ses tydeligt at publikum graver i skræntens kulturlag i form af teglstumper m.m. Skrænten her imod sydvest er delvis tilgroet med buskads, der er medvirkende til at holde på jorden, hvorfor dette ikke bør fjernes i forbindelse med en eventuel pleje af borgbanken. På skrænterne ses endvidere flere steder slidspor, efter de mange besøgende. Borgbankens affladede top er græsklædt, og afgræsses af får, og fremtræder pænt og velplejet, med enkelte buske og træer. Mål: Ingen mål angivet. Afmærkning: Skilte. ** Seværdighedsforklaring ** Borgen er tilgængelig for publikum, og der er opsat skiltning. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1992 Museal besigtigelse
Journal nr.: 8608
Odense Bys Museer
Et stykke træ hjemtoges til museet.

1999 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.Der er nyligt foretaget en tiltraengt rydning på borgbanken. en ny kystsikring er ligeledes etableret

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)