Tved Skov
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090208-10

Fredningsnr.
42193

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (7)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3300 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3300 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3300 - 2801 f.Kr.)

Kulturlag, Stenalder (dateret 3950 - 3301 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Enkeltfund, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Enkeltfund, Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)

Fredningstekst
Dobbeltjættestue, 10 x 18 m. Orienteret i N-S. Omsat med rand- sten (i S 2, V 1 og N 5). Begge kamre og gang udgravet. Ingen dæksten. Nordlige kammer: 2 x 6 m og med 15 sidesten, og 1 gangsten i N og 3 i S. Sydlige kammer: 2 x 5 m og med 13 side- sten. Gang med 2 og 3 sidesten. I skov.
Undersøgelsehistorie  (12)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ikke langt S. for Skovfogedhuset tæt Ø. for Hovedvejen ligger en jordfyldt dobbelt Gangbygning, berøvet sine Dækstene og med forstyrrede parallelle Indgange mod SØ. Efter de fremragende Toppe af Sidestenene synes Kammerenes Vægge byggede i Flugt med hinanden men de ere adskilte ved en fælles Midtvæg saa at det s.v. Kammer tegner sig 16' l, 7 1/2' br., det n.ø. 21' l 6' br. - Skraaningen af den Banke, hvorpaa Gangbygninerne ere anlagte er temmelig stejl mod v., hvor der findes et Engdrag. Bevoksning: 1982: Græs

1875 Beskadigelse/hærværk
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1877 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Begge kamre udgravet og fundene overdraget til Tranekær Slot, hvor de blev blandet i baronens samling. Jvf. Aarbøger 1881.

1887 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dobbeltjættestue i Skov. Højen Or. N-S og 10 x 18 m. Omsat med randsten: S 2, V 1, N 5. Begge kamre og gang udgravet. Ingen Dæksten. Nordlige Kammer: 2 x 6 m og med 15 sidesten og 1 Gangsten i N og 3 i S. Sydlige Kammer: 2 x 5 m og med 13 sidesten. Gang med 2 og 3 Sidesten. (Seværdig). Bevoksning: 1982: Græs

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1978 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: F54-342
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1978 Museal restaurering
Journal nr.: 9193
Langelands Museum
Restaurering og undersøgelse af kamre og området foran randstenene ved gangmundingerne. Her fandtes en halvmåneformet stenpakning med adskillige flintøkser og en del keramik fra mellemneolitisk tid. Under stenpakningen fandtes endvider tætte koncentrationer af keramik. Antagelig stammer disse fund fra henholdsvis ofringer foran gangene og senere udrømninger fra kamrene. I det overlejrende muldlag og videre langs randstenene fandtes også keramik fra y. bronzealder og romersk jernalder. Under højen fandtes et kulturlag med brændt lerklining og tidl. neol. skår.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dobbeltjættestue, 2,2 x 21,4 x 11,0 m., orienteret NNØ/SSV. N-lige kammer måler 7,0 x 2,4 m. og er sat af 13 bæresten, hvortil kommer S-lige gavlsten samt endnu en bæresten, der begge indgår i N-lige såvel som S-lige kammer. Bæresten indtil 1,7 m. høje. N-ligste dæksten in situ, iøvrigt mangler alle dæksten i begge kamre. Den Ø-vendte gang måler 3,7 x 1,0 m. og består mod N af 3 bæresten, mod S af 3 bæresten og 2 karmsten, hvortil svarer 2 tærskelsten i gangbunden. S-lige kammer måler 4,9 x 2,4 m. og består af 11 bæresten plus ovennævnte to "fælles" bæresten. Gangen 4,4 x 1,0 m., mod N med 4, mod S med 3 bæresten, af hvilke 1 i hver side fungerer som karmsten, med tilsvarende fælles tærskelsten. 1 dæksten replaceret over gangen ved restaurering af anlægget. Randstenskæde langs hele den rektangulære højs Ø-side samt Ø-lige dele af kantsiderne. Udgravet og restaureret. Stenudfyldninger herfra ses mellem bæresten og randsten samt stenopbygninger hist og her som erstatning for forsvundne megalitsten. ** Seværdighedsforklaring ** Ualmindelig smukt og instruktivt eksempel på en ikke almindelig megalittype. Meget smukt beliggende i lysning i bøgehøjskov, tæt ved offentlig vej. En gangsti fører herfra til anlægget. Skilt ved sognevejen. Omtalt i trykt oldtidsminde-vejviser fra LMR. Bevoksning: 1982: Græs

1995 Museal restaurering
Journal nr.: NM 7855/95 (SN 613-546)
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
En hjørnesten i dobbeltjættestuen var væltet. Der blev lagt et udgravningsfelt med to profiler bag hjørnestenen for at muliggøre oprejsning og registrere højens opbygning. Hjørnestenen blev rejst og sikret ved montering af rustfri stålstænger, som blev svejset sammen med de to nabobæresten og sat fast i sten og mørtel omkring foden af stenen. Udgravningsfeltet blev delvist opfyldt med håndstore sten. To andre bæresten, der hældede kraftigt ind i kammeret, blev sikret ved montering af stålspindler svejset sammen med nabostenene. Dobbeltjættestuens tørmure blev afrenset og restaureret. Manglende tørmur blev erstattet med tilførte sten. Gulvene i kamre og gange blev oprenset for nedfalden højfyld og dækket med 12-15 cm ærtesten. Overskydende ærtesten blev fordelt ud foran indgangene til dobbeltjættestuen for at stabilisere og dræne området. Løstliggende stenblokke fra højoverfladen blev fjernet fra højen og deponeret i nærheden eller benyttet i tørmursrestaureringen. Se beretning.

2005 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)