Frellesvig
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090209-11

Fredningsnr.
42185

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Affaldsgrube, Udateret (dateret 1000 - 1099 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælleskort 4218-4,5 Langdysse, 10 x 28 m, orienteret Ø-V. Enkelte randsten. Spræng- te rester af kammer. Træbevokset i ager. NMI: (På sydsiden smuk benved, der bør fredes. Bør ryddes for krat og restaureres).
Undersøgelsehistorie  (12)
1840 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravet på foranledn. af greve Ahlefeldt-Laurvig, - fundene indsendt til NM.

1841 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skeletdele og flintredskaber fra udgravning.

1875 Beskadigelse/hærværk
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Omtr. 120' s. for denne Langdysse [sb.10] ligger en anden i retningen V-Ø lidt SV-NØ. Den er c. 140' l men paa Grund af Endestenenes Bortførsel kan Længden ikke bestemt angives. I omtr. lige indbyrdes Afstand har ligget 3-4 nu temmelig forstyrrede Gravkamre. De to midterste have haft omtr. denne Grundform [skitse] 9'6" l. 5' br. langs nordre Væg. De to yderste Kamre af hvilke dog det østligstes Existens er noget tvivlsom have været mindre Kister. Det er uvist om det andet fra V., hvis Grundplan her er antydet er fuldstændigt udgravet, dets Dæksten er bortført. Randstenene have alle vendt en jevn Side udad. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, kratbevokset i Ager or. Ø-V. 10 x 28 m. Enkelte Randsten; sprængte Rester af Kammer (Paa Sydsiden smuk Benved, der bør fredes. Bør ryddes for Krat og restaureres).

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal udgravning
Journal nr.: 114/1968
Langelands Museum
Ved udgravninger fandtes et stort materiale af keramik og flint fra ofringer og udrømininger foran og bag randstenene nær gangmundingerne.

1966 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1144/67
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 3615/81
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved gennemgang af fundmaterialet fandtes en lille samling vikingetids skår og Østersø-keramik samt et randskår af klæberstenskar. Fundet stammer fra en grube syd for dyssen.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, Ø/V-orienteret, med 2 kamre. Udgravet og delvis restaureret af H. Berg, LMR. V-lige kammer bedst bevaret, sat af 8 bæresten plus 2 karmsten og et par bæresten i gangen mod S, hvor også to tætsiddende tærskelsten ses. Kammeret har polygonal grundplan. Ingen dæksten. Ø-lige kammer er stærkt forstyrret og ødelagt, dog er i gangen bevaret to par bæresten og 1 karmsten in situ, samt i selve kammeret 1 bæresten stående, men flere indvæltet i kammerrummet, heraf den ene vistnok recent væltet. Ingen dæksten. I V-kammeret er opstået en lav bænk på to nedrammede pæle, antagelig et tegn på, at kammeret anvendes som jagtskjul. Højen stærkt tilgroet med brombær og urter, der skjuler den S-lige, intakte randstensrække. Undersøgt, delvis restaureret og publiceret af H. Berg, LMR. Forsøgt påtalt 2 gange over for ejer, der ikke er truffet hjemme. Genbesigtiget 25.10.83: Stadig bænk i V-kammeret. ** Seværdighedsforklaring ** Samspil med 4218:4. Desuden relativt velbevaret og særdeles veldokumenteret eksemplar af megalit med polygonale kamre. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)