Mynderup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Svendborg

Sted- og lokalitetsnr.
090413-5

Fredningsnr.
40169

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldstedet Fløjstrup eller Herregården. Voldstedet består af en ca. 42 x 60 m uregelmæssig formet rektangulær borgbanke, der på syd- og vestsiden samt på den vestlige del af nordsiden er omgivet af U-formede 1,5 m til 2 dybe og fra 4,5 til 5 m brede grave. Bankens nord- østre hjørne er afgravet, og graven er udvidet til et min- dre moseareal, som strækker sig om på østsiden af banken, hvor der ingen grav findes. Over den vestre grav er en over- gang. Voldstedet, der er skovbevokset, er beliggende i Myn- derup Hestehave i en vejgaffel ca. 200 m nord for skovens sydgrænse. Voldstedets form og udstrækning fremgår af vedlagte skitse, hvorpå også fredningsgrænsen er indtegnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne eksisterende bevoksning forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun ske i samråd med rigsantikvaren. Tilføjelse tinglyst den 29/3 1985 På ydersiden af den sydlige voldgrav og parallelt med voldgravens ydre overkant ligger en dæmning orienteret Ø-V. Dæmningen er ca 1 m høj, 5-6 m bred og 75 m lang. De vestligste 25 m ligger umiddelbart syd for voldstedet, mens de østligste 50 m ligger uden for det egentlige voldstedsområde.
Undersøgelsehistorie  (8)
1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(Mynderup eller Fløjstrup Skov). Omgivet af Skov ligger Voldstedet "Fløjstrup" eller "Herregaarden". Det er omtrent regelmæssig firkantet i Retn. NV-SØ, NØ-SV, omtr.120' paa hver Led, kun hævende sig lidt over det omgivende flade Jordsmon, omgivet af, nu tørre, Grave, undtagen mod NØ, hvor en større Lavning breder sig, til Dels bevokset med El. I hvert Hjørne findes en Højning. Mod SV ses hinsides Graven en smal Højning, vist nok Levning af en Skanse. Mod NV ses indenfor Graven, men adskilt fra hovedvoldstedet ved en smal Sænkning, en udløbende Højning (Indkjørsel?), paa hvilken fandtes en enkelt Murstensbrokke, og over for denne Højning ses hinsides Graven en smal Hævning (fordums Vej?). - Voldstedet er for det meste bevokset med 1-2' tykke Bøge. Bevoksning: 1983: Løvtræer og Nålekrat/-træer

1972 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Forefundet som beskrevet i fredningstekst, idet dog tilføjes flg. iagttagelse: På ydersiden af sydlige voldgravsforløb, begyndende ca midt på dette og forløbende langs med voldgravens ydre overkant mod Ø, ses en lav jordvold. Volden forløber videre mod Ø forbi borgbankens SØ-hjørne; tværs over den sumpede lavning som udgør det østlige forsvarsværk, indtil den 50-60 m Ø for borgbankens SØ-hjørne løber ind på og i et med opadskrånende terræn. Voldens overkant er horisontal, og det kan anses for ret sikkert at der er tale om en dæmning, som har opstemt vand (fra en bæk el. lign.) og derved holdt voldgravsystemet vandfyldt hele vejen rundt om borgbanken. Dæmningen er ialt ca 75 m lang, hvoraf som omtalt de ca 50 m rager østpå uden for borgområdet. Den er gennemgravet midtpå i en smal gennemføring at en nyere tids afvandingsgrøft. Dæmningens bredde er 5-6 m, dens maximale højde ca 1,2 m. Dæmningen bør, såfremt den ikke allerede er omfattet af fredningen, inddrages under denne. Mål: 2x75x72 m. Bevoksning: 1983: Løvtræer og Nålekrat/-træer

1985 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2494
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Tilføjelse. Til den pr. 23. marts 1972 foretagne tinglysning af voldstedet Fløjstrup også kaldet Herregården på matr.nr. 14, Mynderup by, Hundstrup reg.nr. 4016:9, bedes følgende tilføjelse tilakeret: På ydersiden af den sydlige voldgrav og parallelt med voldgravens ydre overkant, ligger en dæmning orienteret Ø-V. Dæmningen er ca. 1 m høj, 5-6 m bred og 75 m lang. De vestligste 25 m ligger umiddelbart syd for voldstedet, mens de østligste 50 m ligger udenfor det egentlige voldstedsområde. [Den oprindelige fredning er ikke registreret].

1985 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1175/85
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1985 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: F53-2494
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

2006 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 985
Odense Bys Museer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)