Vejlegårds voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Faaborg-Midtfyn

Sted- og lokalitetsnr.
090424-1

Fredningsnr.
37154

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Vejlegårds voldsted, "Slotsholmen". Voldstedet består af en flad holm, Slotsholmen, der hæver sig lidt over de omgivende arealer og på alle sider er om- givet af vandfyldte grave, samt en vest og syd herfor belig- gende ladegårdsbanke, som i vest og syd delvis er omgivet af vandfyldte grave og sumpede arealer. Holmen er tæt tilplan- tet med grantræer, medens det øvrige areal er udlagt som park. Voldstedet ligger umiddelbart nordøst for sognevejen, ca. 1 km nordvest for landsbyen Vejle. Det fredede areals form og udstrækning fremgår af vedlagte opmåling, hvorpå også fredningsgrænsen er indtegnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyg- gelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne eksisteren- de bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun ske i samråd med rigsantikvaren. Bort- set fra friholdelse for grøde og lignende må oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden kun fin- de sted efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (7)
1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Omtrent 200 Alen nordøst for den nuværende Bygning laa den ældre, der blev nedreven omtr. 1854. (Vedlagte Skiste B). 1. Hovedbygningen laa paa en Holm, "Slotsholmen", der er 170' i Retn. VSV-ØNØ, 139' i Retn. SSØ-NNV, lige afskaaren mod VSV, forsættende sig der fra i en svag Buesving i SSØ, der løber sammen med en i Nord og Nordøst gaaende stærkere Buesving. Holmen er omgiven af en vaad Grav, der ved den over samme førende Bro i det sydvestlige Hjørne er 32' bred, bliver omtr. 40' i det nordvestlige Hjørne, medens den aftager i Bredde paa de andre Sider, navnlig paa den østlige. - "Voldstedet", hvortil hele Holmen maa henføres, er nogenlunde fladt for oven, omtr. 6' højt; over alt ses en Mængde Brokker af Mursten og Kalk og adskillige hele Sten ("Munkesten"). Den her forhen liggende Bygning skal have været trefløjet med Hovedbygning mod Nordøst, paa hvilken Side endnu ses, tæt ved Graven, adskillige store Kampesten (Grundsten?). Holmen er nu til Dels bevoxet med Pile og unge Graner. 2. Ladegaardspladsen ligger VSV for Slotsholmen, adskilt fra denne ved Graven nu, begrænset mod NV af en omtr. 32' bred Grav, der afbrydes omtr. paa Midten af en (vistnok oprindelig) Overkjørsel (32' bred), hinsides hvilken Graven er næsten helt tilgroet og tør. Denne Grav er adskilt fra den parallelt med en løbende Grav nu ved en (vistnok nyere) Opfyldning. Fra sidstnævnte Gravs anden Ende gaar en nu dyrket Lavning, der uden Tvivl tidligere har staaet under Vand, hen til Graven q, der gaar omtrent fra den nuværende Hovedbygning til Dammen o, ud for Slotsholmen, og adskilt fra dennes Grav ved lavt Jordsmon. - Ladegaardspladsen maa saaledes antages at have været omgiven af Vand paa alle Sider, maaske kun i jordfast Forbindelse med Omgivelsen ved Overkjørslen mod NV. Pladsen er nogenlunde flad, kun lidet højere end det omgivende naturlige Jordsmon. En stor Masse Brosten skulle være fundne paa Pladsen og bortkjørte i de senere Aar; ogsaa Murstensbrokker skulle være fundne her. - Pladsen er nu dyrket som Have og bevoxet med mange store Træer. I Nordøst, Nord og Nordvest for dette Parti gaa Engdrag, afbrudte af mindre Bakker, og gaaende over i en større Mosestrækning mod Nord (pl. 53). Bevoksning: 1985: Nålekrat/-træer

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1972 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldstedet fundet som beskrevet. Holmen er stadig tæt tilplantet af ældre træer. Ladegårdsbanken er park til den nuværende hovedgård. Voldgravene er bevaret omkring holmen. Voldgravene er kun bevaret mod V omkring Ladegårdsbanken. Hovedgården ejes af (ejeroplysning på skema). Hovedbygningen er lejet til en privatskole, mens avlsbygningerne er lejet ud til et tredie formål. Ny-beplantning lige op og ned ad borgbanken - er det tilladt ? Bevoksning: 1985: Nålekrat/-træer

1997 Museal besigtigelse
Journal nr.: 9698
Odense Bys Museer
Tegl- og fragm. af munkesten iagttaget i havejord på banken.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Dog bør en rådden bro over voldgraven fjernes

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. En rådden bro over voldgraven bør enten istandsættes eller fjernes.

Litteraturhenvisninger  (0)