Søby Volde
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Ærø

Sted- og lokalitetsnr.
090705-24

Fredningsnr.
43154

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)

Møntfund, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Søbygård voldsted. Voldstedet består af en rektangulær borgbanke, hvorpå Søbygårds hovedbygning ligger. Banken måler ca. 30 x 36 m og er på alle sider kantet af en stensætning af store kampesten; ved det sydøstre hjørne er banken indtil 4 m høj. Midt på bankens nordre langside fører en stensat dæmning over til den nord for hovedbygningen beliggende ladegårdsbanke. Voldstedet benyttes som have. Fredningen omfatter banken og dæmningen, idet den eksisterende bebyggelse ikke berøres af denne fredning. Grænsen for det fredede areal går langs foden af stensætningen på banken og dæmningen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren. Voldstedet kan benyttes som have i samme omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (15)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jevnsides hinanden ligger to Befæstninger [sb.24-25] anlagte paa forskjellig Maade efter forskjellige Tiders Krav, den ene fra Middelalderen i en nu udtørret Sø, bestaaende af to 13' h. ved en Bro forbundne firsidede Platformer - Borgegaard [sb.24] og Ladegaard- [sb.44], den anden [sb.25] fra en langt fjernere Fortid anlagt paa en høj Banke og dannet ved Afgravning af denne, der er den yderste Afslutning af en anselig Bakkekjede og rejser sig umiddelbart ved den inderste Vig af den nu udtørrede Vidsø, der i sin Tid har staaet i Forbindelse med Havet. Bakkebefæstningen bestaar af en anselig 25'-28' h. skævt firsidet Platform med Brystværn, indenfor hvilket Pladsen er 45'-125' vid. Ved Foden af de temmelig stejle Sider har Banken været omgivet med ligesom en Löbegrav, hvis Brystværn paa de tre Sider navnlig mod Syd og Vest er udjevnet ved Pløjning, medens det paa den fjerde, mod NV. har sluttet sig til en 20' h. lige Voldkam, fremkommen ved en dyb Gjennemskæring af den oprindelige Banke. Denne Voldkam er ved en ligesaa dyb Grav med stejle Sideskraaninger skilt fra den nordre Del af Befæstningen - den nordre, lavere Bakkeende, hvis Overflade er afgravet efter Bakkerundingens Form i en Halvcirkel aaben indad. (se Plan og Prospect). Ved at grave Fyld er det sø. Hjørne af Banken bleven bortskaaren. Den nuværende Ejer har lovet at standse al videre Gravning. En fuldstændig Fredning lader sig ikke let foranstalte. Den nuværende Søbygaard er bygget paa det omtalte Voldsted fra Middelaledren i den nu udtørrede Sø eller Morads. Kjælderfundamenterne i den enfløjede Hovedbygning synes at vise hen paa Tiden c. 1600. Bevoksning: 1982: Løvtræer

1972 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1978 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: F54-331
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Forefundet som beskrevet i fredningstekst på kartotekskort. I borgbankens hjørner stræbepillelignende udbygninger i kampesten. Der sås både ældre og helt friske skred i stensætningen omkring borgbanken. En frisk udskridning fotograferedes ca. 8 m. N for SV-hjørnet. Udskridningerne skyldes antagelig en kombination af elmerødder og regnvand/frost. Der bør snarest ske retablering af stensætningens udskredne partier, da yderligere nedrasning ellers må forudses. ** Seværdighedsforklaring ** På årstider uden løv og urtevækst kan voldstedets imponerende stensætninger ses fra sognevej. Sammenhængende med 4315:3. Bevoksning: 1982: Løvtræer

1983 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 151/83
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1983 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: D.18/83
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1983 Museal udgravning
Journal nr.: 11364
Langelands Museum
Der blev ved udgravning på borgplateauet og ved borgbankens fod afdækket en række anlægsspor. Indenfor randvolden i syd fandtes et lille hus, der sandsynligvis har været bygget i bul- eller bindingsværkskonstruktion, sandsynligvis en arbejdshytte og beboelse. I og omkring huset fandtes mange smedeslagger, der kan tyde på en funktion som smedje. Tværs over plateauet løb en stolperække, tolket som et palisadehegn der har delt plateauet i 2 dele. I nordvest var der inden for randvolden et gravet bassin, formentlig vandreservoir. Langs randvoldens inderside har været placeret er række kraftige stolper, der formodentlig har båret et træopbygget brystværn. Den eneste adgangsvej til hovedborgen er gået via forborgen i nord. Borgen menes anlagt engang i Valdemartiden og har formentlig mistet sin betydning inden udgangen af 1200-tallet. Der blev fundet tre mønter: Kong Niels, Ribe, Valdemar Sejr (1234-1241) og Erik Plovpenning, Lund.

1998 Museal prøvegravning
Journal nr.: 12769
Langelands Museum
Undersøgelsen foregik som tilsyn i forbindelse med restaurering af hovedbygningens bankes sider. Ekstensiv undersøgelse af fyldlag nedenfor stensætninger mod nordvest, hvor ældre brokkelag fra den tidlige brugsfase omkring 1600 og overliggende fyldlag blev undersøgt.

1999 Privat udgravning
Journal nr.: 12769
Langelands Museum
Undersøgelse af gulvlag og fundament i østlænge. Fund af grønglaserede og sortglaserede ovnkakler og et randskår af stentøj.

1999 Museal udgravning
Journal nr.: 12769
Langelands Museum
Undersøgelser i forbindelse med restaureringsprojekter på det fredede fortidsminde. Undersøgelse ved sydøstlig stræbepille XIV. Fund af funderingslag indeholdende sten, mørtelbrokker og noget tegl. Desuden fund af dårligt bevaret træ. Af genstande kan nævnes dyreknogler, skår af lertøj og kakler samt jernsøm.

2000 Museal udgravning
Journal nr.: 12769
Langelands Museum
I samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen blev øst- og nordøstsiderne af hovedbankens stensætning og disses fundering undersøgt. Den kendte regelmæssige konstruktion med spor af fodrem under muren og under den let trapezformede basis af stræbepillerne blev også konstateret her.

2000 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2001 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Dog er den stensatte dæmning mellem hovedbanken og ladegårdsbanken erstattet af en hængebro . Det vurderes at der er søgt om tilladelse hertil af museet. Dette bør rettes i fredningsteksten .De tidligere tørre grave er igen vandfyldte . Meget flot anlæg

Litteraturhenvisninger  (0)