Søbygaard Voldsted
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Ærø

Sted- og lokalitetsnr.
090705-25

Fredningsnr.
43152

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)

Fredningstekst
Søbygård gamle voldsted. Voldstedet, der ligger på en højderyg, der fra nord skyder sig frem mod en lavning, måler ca. 140 m i nord-sydlig ret- ning og ca. 100 m i øst-vestlig retning. Det består i syd af en ca. 13-14 m høj banke med en ca. 35 x 35 m stor jævn topflade omgivet af en randvold, samt nord herfor to tørre spidsgrave og yderligere et forplateau. Omkring hovedbanken har der været en nu delvis udpløjet grav med foranliggende vold. Voldstedet ligger hen i græs, men er på østskrænten bevokset med store træer. I hovedbankens sydøstre hjørne er der spor af grusgravning. Voldstedet ligger umiddelbart nordvest for det nuværende Søbygård. Det fredede areals form og udstrækning fremgår af vedlagte opmåling, hvorpå også fredningsgrænsen er indtegnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyg- gelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne eksisteren- de bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun ske i samråd med rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (7)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jevnsides hinanden ligger to Befæstninger anlagte paa forskjellig Maade efter forskjellige Tiders Krav, den ene fra Middelalderen i en nu udtørret Sø, bestaaende af to 13' h. ved en Bro forbundne firsidede Platformer - Borgegaard [sb.24] og Ladegaard [sb.44] -, den anden [sb.25] fra en langt fjernere Fortid anlagt paa en høj Banke og dannet ved Afgravning af denne, der er den yderste Afslutning af en anselig Bakkekjede og rejser sig umiddelbart ved den inderste Vig af den nu udtørrede Vidsø, der i sin Tid har staaet i Forbindelse med Havet. Bakkebefæstningen bestaar af en anselig 25'-28' h. skævt firsidet Platform med Brystværn, indenfor hvilket Pladsen er 45'-125' vid. Ved Foden af de temmelig stejle Sider har Banken været omgivet med ligesom en Löbegrav, hvis Brystværn paa de tre Sider navnlig mod Syd og Vest er udjevnet ved Pløjning, medens det paa den fjerde, mod NV. har sluttet sig til en 20' h. lige Voldkam, fremkommen ved en dyb Gjennemskæring af den oprindelige Banke. Denne Voldkam er ved en ligesaa dyb Grav med stejle Sideskraaninger skilt fra den nordre Del af Befæstningen - den nordre, lavere Bakkeende, hvis Overflade er afgravet efter Bakkerundin- gens Form i en Halvcirkel aaben indad. (se Plan og Prospect). Ved at grave Fyld er det sø. Hjørne af Banken bleven bortskaaren. Den nuværende Ejer har lovet at standse al videre Gravning. En fuldstændig Fredning lader sig ikke let foranstalte. Den nuværende Søbygaard er bygget paa det omtalte Voldsted fra Middelaldren i den nu udtørrede Sø eller Morads. Kjælderfundamenterne i den enfløjede Hovedbygning synes at vise hen paa Tiden c. 1600. Bevoksning: 1982: Græs

1884 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1972 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Forefundet som beskrevet i fredningstekst på kartotekskort. Parkeringsplads ved amtsvej SV for voldstedet, med gode adgangsforhold direkte til borgbanken. Skilt med situationsplan opsat ved P-plads. ** Seværdighedsforklaring ** Usædvanlig instruktivt voldsted af tidligmiddelalderlig type, særdeles velbevaret med skarpt markerede grave og volde uden kontursløring som følge af stærk muldtilvækst, således som det ofte forekommer på voldsteder i skov. Bevoksning: 1982: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (1)
Skaarup,J.
Øhavets middelalderlige borge og voldsteder
2005