Gl. Vinderslevgaard

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
130613-13

Fredningsnr.
230927

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Herregårdsanlæg/Slot, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)
Jern, Udateret (dateret 375 - 1536 e.Kr.)
Fredningstekst

Tomten af Gl. Vinderslevgaard Højning, der i grundfladen måler 16 x 11 m og hæver sig 1,2 m over omgivende terræn mod nord, øst og syd, mens den har samme højde som terræn mod vest. Højningen indeholder den delvist jorddækkede ruin af Gl. Vin- derslevgaard. Fredningen løber langs højningens fod mod nord, øst og syd og matrikelskellet mod vest.
Undersøgelsehistorie

1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Skolelodden umiddelbart sydvest for Kirkegaardsgjærdet og i en betydelig Afstand ud over den høie Bakkeflade findes Brudstykker af gamle Mursten, ligesom man her er stødt paa en Stenbro. Store Bunker af Jernslagger findes her og paa de tilstødende Marker; Skoleloddens østre Skjeldige er saaledes helt opført af Slagger. Det siges i Egnen, at Vinderslevgaard først laa her; Gaarden hed dengang "Nygaard" og fik først sit nye navn, efter at den var flyttet til Hinge Sø. Den flade højtliggende Mark umiddelbart udenfor Kirken vilde være en meget passende Plads for en ubefæstet Gaard fra den ældste Middelalder (smlgn. Fjenneslev, Bjernede o.s.v.); den lavtliggende Pynt i Hinge Sø vilde næppe være bleven valgt til Byggeplads i min Tid. Et sikkert Bevis for, at her virkelig laa en Gaard og ikke blot Teglovne for Vinderslevgaard el. lign., vil man først faa, naar Grundmurene ere blottede ved en Gravning.

1985 Museal besigtigelse
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Tomten af Gl. Vinderslevgaard. Højning, der i grundfladen måler 16 x 11 m og hæver sig 1,2 m over omgivende terræn mod nord, øst og syd, mens den har samme højde som terræn med vest. Højningen indeholder den delvist jorddækkede ruin af Gl. Vinderslevgaard. Fredningen løber langs højningens fod mod nord, øst og syd og matrikelskellet mod vest.

1985 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1986 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fortidsmindet er bevokset med bl.a. hyben og rønnetræer.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gårdtomt. Beliggende i skolens have. Bevokset med græs, hyben, rønnetræer mm.


Billeder

Oversigtsfoto set fra Ø