Gråbrødre Kloster
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130815-222

Fredningsnr.
200970

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Jordfæstegrav, Middelalder (dateret 1067 - 1235 e.Kr.)

Klosteranlæg, Middelalder (dateret 1235 - 1535 e.Kr.)

Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 - 1235 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: umatr. gadejord indk. Sct. Mogensgade. Ejere: Viborg kommune matr.nr. 101a og umatr. gadejord. Vestre landsret matr.nr. 101c. Der er flere (private) ejere, end de nævnte. Gråbrødre kloster Ruinerne af Gråbrødre kloster er beliggende under jordover- fladen. Fredningen omfatter matr.nr. 97a, 97c, 98, 99, 101a, af 101c den vestlige del af grunden (skråningen) langs skellet til matr.nr. 101a afgrænset af en linje parallel med Vestre Landsrets vestmur og i en afstand af 1 m fra denne, samt umatr. indkørsel fra Sct. Mogensgade til matr.nr. 97a.
Undersøgelsehistorie  (25)
1984 Tinglysning
Journal nr.: F53-2363
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Ruinerne af Gråbrødre kloster er beliggende under jordoverfladen. Fredningen omfatter matr.nr. 97a, 97c, 98, 99, 101a, af 101c den vestlige del af grunden (skråningen) langs skellet til matr.nr. 101a afgrænset af en linie parallel med Vestre Landsrets vestmur og i en afstand af 1 m fra denne, samt umatrikuleret indkørsel fra Sct. Mogensgade til matr.nr. 97a.

1984 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: F53-2363
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1984 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1765/84
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1985 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: O.288/85
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1985 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1643/85
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1985 Grøft ved byggeri/anlæg
Journal nr.: 418E
Viborg Museum
Fornyelse af kloakledning.

1985 Museal udgravning
Journal nr.: 418E
Viborg Museum
Ved nedlæggelse af kloakledning blev der påtruffet faste bygningslevn fra Viborg gråbrødrekloster.

2004 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: VSM G622
Viborg Museum
Koordinering af arkæologiske undersøgelser forud for anlægsarbejde i forbindelse med opstilling af statue.

2004 Museal udgravning
Journal nr.: VSM G622
Viborg Museum
Den arkæologiske undersøgelse afslørede 7 begravelser. Fire af disse blev udgravet, hvoraf de tre viste sig at de gravlagte var børn/unge mennesker iplaceret i ganske snævre grave nedgravet i undergrunden. Begravelserne er anlagt fra den oprindelige muldflade, som blev påtruffet i relativt store partier af udgravningsfeltet, og tilhører efter al sandsynlighed en ældre (sogne?)kirkegård, som har ligget på stedet før Gråbrødre kloster opførtes i år 1235. Nordligst i feltet blev der afdækket et Ø-V gående murforløb i munkeforbandt, bevaret i op til tre skifter og sat på et sandfundament. Murforløbet, vel et indvendigt skillerum, har befundet sig i klostrets østfløj, måske mellem sakresti og kapitelsal. tre stolpehuller som har været gravet ned i gravene tolkes som stiladshuller i forbindelse med klosterbyggeriet. I det sydvestlige hjørne af feltet fandtes et hjørne af et kampestensfundament, hvor stenene ikke som i munkestensmuren var sat i sand. Muligvis er der tale om et hjørne af den ældste kirke på området.

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: VSM 09543
Viborg Museum
Kulturstyrelsen giver tilladelse til anlæg af søgegrøfter i Viborg Gråbrødrekloster.

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: VSM 09543
Viborg Museum
Bestyrelsen for Viborg Gråbrødre Kloster ønskede i 2008 at få et nøjere kendskab til klosterets datering, ud-strækning og udseende. Et forskningsprojekt blev derfor skitseret og et ansøgning om gravetilladelse blev afsendt 1. april 2008 til Kulturarvsstyrelsen.

2009 Museal udgravning
Journal nr.: VSM 09543
Viborg Museum
Ved undersøgelsen i Felt 2 blev der registreret spor efter klosterets vestfløj i form af det østre fundament og teglflisegulv, som tydeligt markerede en vestlig afslutning, der formodentlig er sammenfaldende med vestfløjens vestmur. Således har vestfløjens efter alt at dømme haft en indvendig bredde på ca. 6 m. Der blev registreret spor efter vestfløjens korsgang i form af sand- og kampestensfundament samt flere begravelser. Vestfløjens korsgang har haft en mulig ind-vendig bredde på ca. 3,5 m. Korsfløjens vestfundament blev påtruffet i feltets østligste ende. Der blev ikke fundet sikre spor efter aktiviteter ældre end klosteret, om end der under korsfløjens fundament blev afdækket spor efter mulige begravelser, der følgelig må være ældre end korsfløjens opførelse i 1657, men som muligvis skal henføres til tiden før klosteret. Således minder karakteren af skeletmaterialet påfaldende om de skeletter, som blev fundet under østfløjen i 2004, og som vurderes at kunne samme fra en ældre kirke og kirkegård på stedet forud for klosteret.

2009 Museal udgravning
Journal nr.: VSM 09543
Viborg Museum
Ved undersøgelsen i Felt 1 blev fundet omfattende spor efter fortidsminder fra middelalder og nyere tid. Fra ældre middelalder haves enkelte grubelignende anlæg og successive sekvenser af fyldlag, der øverst afsluttes med flere trækulsholdige udjævningslag med store mængder brændt lerklining. Sidstnævnte lag indikerer, at der har været en (voldsom) brand i umiddelbart nærhed af undersøgelsesområdet. Efterfølgende udlægges et tykt afretningslag for gulv henover de underliggende fyldlag til en bygning, som er ældre end klosterets (senmiddelalderlige?) øst-vest orienterede midterfløj. I denne ældre bygning blev undersøgt en nord-sydgående nedgravning med en afløbskanal, som har haft udløb mod nord. Meget tyder på, at undersøgelsen tillige afdækkede et mindre sandfundament til sydfacaden af denne bygning. Denne bygning afløses af førnævnte (senmiddelalderlige?) midterfløj, hvoraf fandtes sandfundamenter mod syd og nord, samt et muligt tilhørende afretningslag for gulv. Midterfløjen har haft en indvendig bredde på ca. 6,15-6,5 m. Der blev for første gang fundet sikre spor efter midterfløjens korsgang i den sydlige klostergård, ligesom der blev afdækket 8 eller måske 9 middelalderlige begravelser i korsgangen. Korsgangen har haft en indvendig bredde på ca. 2,05-2,3 m. Helt mod syd i Felt 1 blev der fundet spor efter fundamentet til kirkens korsfløj, som blev opført i 1657. Henover sporene efter midterfløj, korsgang og korsfløjsfundament blev fundet omfattende nedbrydnings- og opfyldningslag fra sløjfningen af midterfløjen ca. 1744 og korsgangen senest ca. 1744 (måske før 1657), samt kirken og korsfløjen 1830. Området fungerede som kirkegård til Nørre Sogns kirke ca. 1744-1812, og i Felt 1 blev der fundet 17 begravelser fra denne periode.

2010 Museal forundersøgelse
Journal nr.: VSM 09543
Viborg Museum
Der er i december 2010 udført en geofysisk opmåling med georadar på 3 områder, der tidligere har omfattet Gråbrødrekloster i Viborg.

2010 Museal udgravning
Journal nr.: VSM 09543
Viborg Museum
Ved undersøgelsen i Felt 4 blev registreret spor af østfløjens østside, der samstemte med de iagttagelser, som Charles Christensen gjorde i 1935. Der blev desuden fundet fortsættelsen af den ca. 0,75 m brede skil-lemur eller lign., som var blevet fremdraget ved undersøgelserne i 2004 i forbindelse med etableringen af Bjørn Nørgaards mindesmærke for Hans Tausen.

2010 Museal udgravning
Journal nr.: VSM 09543
Viborg Museum

2011 Museal forundersøgelse
Journal nr.: VSM 09543
Viborg Museum
Der er i maj/juni 2011 udført en geofysisk opmåling med georadar på 5 områder, der tidligere har omfattet Gråbrødrekloster i Viborg.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2012 Museal udgravning
Journal nr.: VSM 09543
Viborg Museum
Undersøgelser af Felt 7-9. Ved undersøgelsen i Felt 7 blev registreret brokkefyldt nedgravning, der foreslås tolket som plyndringsgrøft hen over levningerne af kirkens sydside. Desuden fandtes flere mulige spor efter begravelser syd for den brokkefyldte nedgravning. Ved undersøgelsen i Felt 8 blev registreret rester af stenfundament, som foreslås tolket som fundament til kirkens sydside. Ved undersøgelsen i Felt 9 blev der ikke registreret spor efter væsentlige fortidsminder.

2012 Museal udgravning
Journal nr.: VSM 09543
Viborg Museum
Ved undersøgelsen i Felt 6 blev registreret formodende stenspor, der kan være levn efter et plyndret fundament oprindelig sat af sten på række.

2012 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: VSM 09543
Viborg Museum
Kulturstyrelsen giver tilladelse til anlæg af nye søgegrøfter i Viborg Gråbrødrekloster.

2012 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: VSM 09543
Viborg Museum
Anmodning om tilladelse til anlæg søgegrøfter i det fredede fortidsminde Viborg Gråbrødrekloster.

2012 Museal udgravning
Journal nr.: VSM 09543
Viborg Museum
Ved undersøgelsen i Felt 5b blev der registreret en række kontekster, som støtter de iagttagelser, som blev gjort i Felt 1. Først og fremmest blev der fundet stort set identiske spor efter et afretningslag af ler, hvorpå der ses en række successive sekvenser af tynde gulvlag. Herover fandtes endnu et muligt afretningslag for gulv. Der kan iagttages meget stor grad af korrelation mellem konteksternes respektive koter og karakter, således som de fremtræder i Felt 5b og Felt 1. Også området for Felt 5b synes at have fungeret som kirkegård til Nørre Sogns kirke ca. 1744-1812.

2012 Museal udgravning
Journal nr.: VSM 09543
Viborg Museum
Ved undersøgelsen i Felt 5a blev registreret spor af det efter middelalderlige hospitals latriner, som efter den sidste brug må være blevet fyldt med diverse affald.

2018 Registreringsprojekt/ødekirker
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

Litteraturhenvisninger  (1)
Fredningsstyrelsen
Rapport / Fredningsstyrelsen
1984
Vis på bibliotek.dk