Mejlby Mark
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Randers

Sted- og lokalitetsnr.
140607-4

Fredningsnr.
191314

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
En på alle sider stærkt afgravet rest af en oprindelig stor høj. På toppen af den bevarede del, der fortrinsvis synes at omfatte højens S-halvdel, ses højens oprindelige overflade (dog synes der at have været et mindre krater lidt V for oprindelig højmidte). Centralgrav rimeligvis bevaret. Nuværende højde (=oprindelig): 3,40 m.
Undersøgelsehistorie  (13)
1938 Museal besigtigelse
Journal nr.: 278/38
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 278/38 og FFF F. 53-5800. Sb. 14.06.07-4. Undertegnede har i dag været i Mejlby for at besigtige den beskadigede Gravhøj, Sagen 278/38. Ejendommen og Højen ligger lige Syd for den Vej, som gaar fra Randers-Hadsund Landevej mod N-Vest til Jennum, d.v.s. den midterste af de tre Veje som fra Øst fører til Jennum. Højen er synlig fra Randers-Hadsundvejen og har været ganske anselig. Nu er den stærkt skamferet, men ikke uden landskabelig Værdi. I Nordvest, den Side som vender bort fra Landevejen, er fjernet en Kvart Cirkel som nedenstaaende Skitse viser; i Vest, Syd og Øst ses mere eller mindre tilgroede Afgravninger. Hele Omkredsen ligger et godt Stykke indenfor den oprindelige Højfod. Mod Syd paa Højen findes en kraftig Bevoksning. Trods de mange Beskadigelser har Højen en ganske smuk Profil, selv fra den værst medtagne Nordvestside. Der synes vistnok ingen Grund til at frigive Højen til Sløjfning* (* PS. Da Ejeren kun er ansvarlig for en Del af Beskadigelserne vil det være for haard en Straf, at paalægge ham (han er Husmand), ikke Gaardejer at reparere Højen.). Jeg lovede Ejeren, som er indstillet paa, at Højen skal blive liggende, nærmere Besked fra Museet. Mogens Mackeprang Vedlagt sagen: Besigtigelsesrapport af d. 14/8 1938 fra M. Mackeprang, N01. Korrespondance af d. 22/2; 25/2 1938 ml. KHM og N01. Korrespondance af d. 25/2 1938 ml. Gaardejer Anker Jensen, Mejlby Mark pr. Spentrup, og N01. Besigtigelsesnotat af 1948 fra Harald Andersen, N01. Korrespondance af d. 6/1; 30/11 1983 ml. FFF og N01. Ang. afsætning og fredningsbeskrivelse af Sb. 4. Jvf. FFF F. 53-5800.

1938 Uspecificeret museal aktivitet
Kulturhistorisk Museum Randers
35-40 læs jord fjernet fra højen af ejeren.

1938 Uspecificeret museal aktivitet
Journal nr.: 278/38
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Beskadigelse/hærværk
Kulturhistorisk Museum Randers

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En paa alle sider stærkt afgravet rest af en oprindelig stor høj. Afgravningen er sket i ældre og nyere tid. Den tilbagestaaende rest synes fortrinsvis at omfatte højens s-halvdel. Paa toppen af den bevarede del ses højens oprindelige overflade (dog synes der at have været et mindre karter lidt v for oprindelig højmidte). Centralgraven rimeligvis bevaret. Nuværende højde (= oprindelig): 3,40 m. Jfr. journ.nr. 278/38. [[Fredet.]]

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En paa alle sider stærkt afgravet rest af en oprindelig stor høj. Paa toppen af den bevarede del, der fortrinsvis synes at omfatte højens S-halvdel, ses højens oprindelige overflade (dog synes der at have været et mindre krater lidt V for oprindelig højmidte). Centralgrav rimeligvis bevaret. Nuværende højde (=oprindelig) 3,40 m. (Jfr. journn.nr. 278/38). [[tingl. 7/6 49]]

1948 Museal besigtigelse
Journal nr.: 278/38
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 278/38. Sb. 14.06.07-4. 1948: Højen har næppe været genstand for yderligere gravning; men sammenskridning har gjort den tilbageværende overfladerest mindre. Harald Andersen.

1948 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En paa alle sider stærkt afgravet rest af en oprindelig stor høj. Afgravningen er sket i ældre og nyere tid. Den tilbagestaaende rest synes fortrinsvis at omfatte højens s-halvdel. Paa toppen af den bevarede del ses højens oprindelige overflade (dog synes der at have været et mindre karter lidt v for oprindelig højmidte). Centralgraven rimeligvis bevaret. Nuværende højde (= oprindelig): 3,40 m. Jfr. journ.nr. 278/38. [[Fredet.]]

1949 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Museal besigtigelse
Journal nr.: F. 53-5800
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1983 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: F. 53-5800
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Punktet forkert afsat på MB-kort. Fejlen rettet i koordinater.

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet på blåt kort. 2 lave, knudrede løvtræer på S- og SØ-sider. Iøvrigt græsklædt. Et mindre markstensdepot ved SØ-fod. Frit i ager op mod skel i Ø. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke synderligt seværdig. Dog rimelig, set fra amtsvejen i SØ. Ikke offentligt tilgængelig, men fuldt synlig fra nævnte amtsvej. Herpå parkeringsmulighed. Bevoksning: 1989: Græs og Løvtræer.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Beliggende op til skel i øst. Østsiden står meget stejlt og der ses et indhak i nordsiden. Der er tale om gamle skader, som er beskrevet tidligere. Højen er græsklædt. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)