Krogsgård Voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Sydvestjyske Museer

Kommune
Esbjerg

Sted- og lokalitetsnr.
190513-66

Fredningsnr.
340376

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (7)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1300 - 1399 e.Kr.)

Herregårdsanlæg/Slot, Historisk Tid (dateret 1536 - 1799 e.Kr.)

Vandmølle, Historisk Tid (dateret 1067 - 1660 e.Kr.)

Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 1660 e.Kr.)

Mølledam, Historisk Tid (dateret 1067 - 1660 e.Kr.)

Bygning, Nyere tid (dateret 1860 - 1869 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Fr.nr. 3403:76 Krogsgård. Anlægget består af et voldsted med voldgrave, en møllekanal, en møllesø og to dæmninger. Voldstedsbanken måler 58 m nord-syd og 50 m øst-vest. Den afgrænses mod øst af møllekanalen/-søen, mod nord og syd af voldgravene og mod vest af den tildække-de voldgrav. Den nordlige voldgrav er delvis genopgravet, mens den sydlige er delvis opfyldt. Voldgravenes bredde varierer. På voldbanken ligger en bygning, der ikke er omfattet af fredningen. Møllekanalen er orienteret nordnordøst-sydsydvest. Kanalen er ca. 500 m lang og ca. 1,4 m bred. Den afgrænses mod øst og mod syd af to dæmninger og mod vest af voldstedet og gesten med de tidligere haveanlæg. Dæmningen på østsiden af møllekanalen er ca. 300 m lang, 9-16 m bred og hæver sig indtil 4 m over omgivende terræn. Den er meget uregelmæssig i sin form med mange gamle indgravninger. Udfor voldstedets sydside er dæmningen næsten fjernet over en strækning på 18 m. Den nordligste tredjedel af dæmningen er lav og flader ud mod nord. Møllesøen er udtørret og ligger på kanalens vestside. Den er 100 m lang nord-syd og 24 m bred. Den afgrænses mod nord af voldstedet og mod syd af mølledæmnin-gen. Mølledæmningen afgrænser anlægget mod syd. Den har opstemmet vandet i møl-lesø og voldgrave. Dæmningen er 24 m lang og 12 m bred. Vestenden flader ud og går i et med gesten. På dæmningen ligger møllehus og stemmeværk, der ikke er omfattet af fredningen. Arealerne syd og nord for voldstedet og vest for møllesø og -kanal er ikke omfattet af fredningen.
Undersøgelsehistorie  (6)
1984 Grus-/sandgravning
Journal nr.: ESM 1422
Esbjerg Museum

1984 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1422
Esbjerg Museum
I forbindelse med grusgravningssag på jorderne nord for Krogsgård blev området besigtiget. I den anledning besås rester af voldgrave og mølledæmninger, som museet i forvejen vidste befandt sig omkring det gamle herregårdssted Krogsgård.

1984 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: 1422
Esbjerg Museum

1984 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1763/84
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Registrering af voldgrave, mølledam, haveanlæg mm. i forbindelse med ansøgning om tilladelse til råstofudvinding.

1984 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: D.18/83
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

2010 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (1)
Kristensen,H.K.
Tvillingsogne af Geest og Marsk: Sneum og Tjæreborg, bd. 1
1972