Møjbøl
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
200108-16

Fredningsnr.
370753

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Transport, uspec undergruppe, Nyere tid (dateret 1661 - 1848 e.Kr.)

Fredningstekst
"E Holm" Voldstedet består af en ca. 30 x 40 m stor, uregelmæssigt formet firesidet banke, der i nord, vest og syd omgives af et engdrag og i øst afgrænses af en ca. 40 m lang og indtil 6 m bred tør grav, der afskærer banken fra det næs, hvoraf den danner den yderste spids i vest. Bankens topflade ligger indtil 3 m over gravens bund og ca. 1-1,5 m over det tilstødende terræn i øst. I den vestre skrænt af banken er et dybt skår. Voldstedet er bevokset med unge egetræer og ligger på den vestlige spids af næsset, som skiller Jels å's og Grams å's dale, før de løber sammen syd for Øster Lindet. Grænsen for det fredede areal følger i nord, vest og syd bankens fod, i øst gravens ydre overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, dyrkning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Beplantning må ske i samråd med rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (11)
1809 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Sb. 20.01.08-16. Øster Lindet s. Haderslev ]]Vester a[[ [[Frøs H.]] Præste indberetn. 1809. 2) Findes ved en lille å, som løber mellem Ø.L. og Nustrup og går ud i den egentlige å, Nibs-å kaldet, kendelige spor af en gammel stor bygning, formentlig i hine tider et slot. Stedet kaldes Kong-Holm. Volden omkring samme er endnu kendelig. Mur- og Kampesten findes i Grunden. Pladsen er begroet af buskads. Et gammelt sagn siger, at der fra dette slot til ]]det[[ hin i No 1 anførte forskansning skal have været en gang under jorden. Afstanden kan beregnes til omtr. 1/4 mil. [[Voldsted findes! Er Møddøbøl fra Kong V. Jordb (Lund. 1921.)]]

1926 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Middelalderligt Voldsted.

1968 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1106/69
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 1106/69. Sb. 20.01.08-16. Voldstedet "E Holm", der ligger yderst i vest på det næs, som skiller Jels å's og Gram å's dale, før de løber sammen syd for Øster Linnet, må anses for fredet. I deklarationen kan det beskrives således: Voldstedet "E Holm", bestående af en ca. 30 x 40 meter stor, uregelmæssigt firsidet banke, der i nord, vest og syd omgives af et engdrag, men i øst afgrænses af en ca. 40 meter lang og indtil 6 meter tør grav, der afskærer banken fra det næs, af hvilket den danner den yderste spids i vets. bankens ret flade top ligger indtil 3 meter over gravens bund og ca. 1-1,5 meter over det tilstødende terræn i øst. I den vestre skrænt er et dybt skår, hidrørende fra sandtagning. Voldstedet er bevokset med unge egetræer. ... [Fortsætter] Besøgt den 11. november 1968. Olaf Olsen Vedlagt sagen: Skitsetegning.

1970 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1998 Museal prøvegravning
Journal nr.: 7.1.2.
Haderslev Museum
Ønske om at genoprette en strækning af Jels Å nord for det fredede voldsted. Voldstedet er beliggende på den yderste spids af et naturligt næs. Ved undersøgelsen fremkom ingen middelalderlige anlæg eller kulturlag, men der blev registreret en spunsvæg fra nyere tid. Den kan have forbindelse med udretningen af åen.

1998 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 7.1.2.
Haderslev Museum

1999 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2003 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
HAM 7.1.2. Sb. 20.01.08-16. Udgravningsberetning, arkiveret på N02 i 2003. "E Holm". HAM 7.1.2. Sb. 20.01.08-16. Voldsted, ingen middelalderlige kulturlag, moderne spunsvæg. Arkiveret på loftet under år: 1998.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2015 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
S. for Ø.-Lindet By, hvor Jels Aa falder i Gram Aa, ligger et Voldsted. Vestpynten af en langstrakt, kratbevokset Bakkehalvø er afskaaret ved en buet, smal Grav, saa at der er dannet en ureglmæssig, femkantet Borgbanke med Diagonaler paa c. 40 m og omgivet af Enge. 1638 og 1809 kaldtes Pladsen Kongens Holm, og endnu sidstnævnte Aar fandtes Mur- og Kampesten i Grunden. Nu hedder Pladsen "Holmen".

2015 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Sb. 20.01.08-16. "Lykkespold" ved Mødbøl[?] (Øster Lindet s. Haderslev V.) [[Frøs H.]] Syd for Ø. Lindet, hvor åerne fra Jels og Oksenvad løber sammen (umiddelbart øst for jernbanelinien, ligger der mellem de to vandløb en langstrakt, med egekart bevoxet bakkeø, c. 400 skridt lang, med længderetning øst-vest. Den yderste, vestligste pynt er afskåret ved en buet grav i retn. nord-syd. Bakkefladen, der af naturen er ganske jævn, ligger c. 4 meter over åens vand, gravens bund 1-1½ over samme. Det lille voldsted begrænses mod nord af Jels å; mod vest og syd er der et svagt svaj i engfladen. Vestspidsen er afgravet i ny Tid; i snittene ses kun grusblandet sand. Bygningslevninger er ikke iagttaget. Det lille voldsted er bedst tilgængelig fra nord (spang over åen) Egekrattet hindrer nøjagtig afskridtning. Ordet "Lykkespold" nævnedes af organisten i Gram, men ikke af min hjemmelsmand i Øster Lindet. Jvfr. forhist. kort nr. 13. Jvfr. Danske Saml 2.4.116 under Nustrup s.: Kongens vold (1638) Vedlagt sagen: Plantegning i 1:1000.

Litteraturhenvisninger  (0)