Hammelev
Offentlig adgang
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Haderslev

Sted- og lokalitetsnr.
200202-84

Fredningsnr.
38093

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Forsvarsvold, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Voldgrav, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Brønd, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 - 1660 e.Kr.)

Fredningstekst
Ringvold i Pamhule skov Et ovalt voldsted ca. 60 x 70 m stort omgivet af en ringvold, der ud- vendigt følges af en grav. Ringvolden er bedst bevaret i øst og syd- øst, hvor den er ca. 6 m bred og indtil 2 m høj. Den mangler helt i vest på en strækning af ca. 35 m, hvor anlægget tangerer skovdiget. I nordøst er volden væk over ca. 15 m, i sydøst over ca. 10 m og i syd over ca. 30 m. I østvolden er et ca. 5 m bredt skår. Den omgivende grav er 2-4 m bred og ret lav, og i den sydvestligste del står der vand. Graven mangler i vest ved skovdiget. På plateauet indenfor volden er der nær det nordøstlige hjørne en kampestensbrønd med en diameter på ca. 1,5 m. Voldstedet er beplantet med løvtræer. Det ligger umiddelbart ved skovdiget i det sydvestlige hjørne af Pamhule skov i skovafdeling 194. Grænsen for det fredede areal går i vest langs skovdiget og følger iøvrigt voldgravens ydre overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, planering, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Forstmæssig drift med løvskov er tilladt i samme omfang som hidtil. Der må ikke plantes nåletræer.
Undersøgelsehistorie  (6)
1968 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1074/69
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 1074/69. Sb. 20.02.02-84. I det sydvestre hjørne af Pamhule skov findes umiddelbart ved skovdiget ved Buskhuse en meget ødelagt ringvold, som må anses for fredet. I deklarationen kan anlægget beskrives således: Et ovalt voldsted, ca. 60 x 70 meter stort, omgivet af en ringvold, der udvendigt følges af en grav. Ringvolden, der er bedst bevaret i øst og sydøst, hvor den er ca. 6 meter bred og når en højde af ca. 2 meter, er iøvrigt ret reduceret og mangler i vest helt over en strækning på ca. 35 meter, hvor anlægget tangerer skovdiget. I nordøst er volden væk over ca. 15 meter, i sydøst over ca. 10 meter og i syd over ca. 30 meter. I østvolden findes endvidere et ca. 5 meter bredt skår. Den omgivende grav, der er 2-4 meter bred og af ringe dybde, er derimod nogenlunde bevaret og mangler kun helt ved skovdiget i vest. I den sydvestligste del af graven står der vand. På pladsen inden for volden findes der nær nordøsthjørnet en brønd med et tværmål på ca. 1,5 meter, sat med kampesten. Voldstedet, der præges af urolige terrænformer, som øjensynligt ikke er søgt udjævnet ved anlæggets etablering, henligger i løvskov. ... [Fortsætter] Besøgt den 12. november 1968 sammen med Hans Neumann. Olaf Olsen

1970 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Bør registreres i kurver.

1985 Diverse sagsbehandling
Haderslev Museum

1985 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 7-M
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Oval ringvold og voldgrav.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)