Jels Voldsted

Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
200204-1

Fredningsnr.
360830

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1914 - 2011 e.Kr.)
Kunstigt anlæg, Nyere tid (dateret 1849 - 2011 e.Kr.)
Pryddysse.
Fredningstekst

Matrikel: Jels, art.nr.284, bd.9, bl.275. JELS VOLDSTED Jels voldsted består af en borgbanke, vold og grav. Den nærmest halvcirkelformede banke afskæres mod nord af en 15 m bred, nu tør grav, hvorover fører en ca. 2 m bred bro. Gravens længde er ca. 90 m, medens dens dybde er 2-3 m. Dens bund og skrænter er bevok- set med træer. På bankens nordside ses en vold, der hæver sig indtil 1,5 m over bankens topflade. Volden fortsætter i en læng- de af ca. 200 m mod vest og sydvest langs bankens rand, men er her for den indre skrænts vedkommende noget affladet. På banken er anlagt en sommer-restauration og et haveanlæg.
Undersøgelsehistorie

1920 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 18/20. Sb. 20.02.04-1. Voldstedet ved Jels Mellemsø. Besigtiget i juni 1920 af Kai C. Uldall, N02. Besigtigelsesrapport, skitsetegninger samt 2 stk. fotografier.

1925 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Baade Voldene og Gravene var i 1925 velbevarede men beskadiges af de besøgende, da Stedet nu er Restaurant.

1946 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 189/46. Sb. 20.02.04-1. Brev af d. 26/8 1946 ml. Overdyrlæge P. N. Clausen, Hjarup pr. Kolding, og N02. Som Svar på Deres Forespørgsel om Jels Voldsted og den dér staaende Sten med Indskriften "Jarlssæde Kongsgaard" skal Museet herved meddele, at den ikke findes omtalt i Museets Indberetninger, ligesom den er ukendt i Trap. Da Voldstedet ejes af et privat Selskab, som i 1920 opførte den lille Træ-Restaurant, er Stenen efter alt at dømme rejst ved denne lejlighed som en Turist-Attraktion. Navnet har man sikkert dannet udfra Omtalen i Kong Valdemars Jordebog 1231, hvor det oplyses, at Kongen havde 3 Mark Guld i Jarlsæ. Vedlagt sagen: Korresp. af d. 3/7; 26/8; 30/9 1946 ml. Overdyrlæge P. N. Clausen, Hjarup pr. Kolding, og N02.

1947 Museal udgravning
Haderslev Museum

1947 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 322/47. Sb. 20.02.04-1. Brev af d. 1/8 1947 ml. H. Neumann, HAM, og N02. Kære Dr. Nørlund. I Kanten af Jels Sø ud for Voldstedet har nogle unge Mennesker fundet nogle Pæle og Planker af en Bro; de findes dels i Søen dels i Engen med Retning ind efter Voldstedet. Det kunde se ud til, at Broen er brændt. En interesseret Mand standsede al videre "Undersøgelse" og henvendte sig til mig. Da der nu fra ældre Tid har været saa megen Tale om den Bro, der fra Voldstedet har ført ud i (eller over) Jels Sø, ville jeg gerne foretage en ganske lille Undersøgelse af Stedet. ... [Fortsætter]

1947 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 322/47. Sb. 20.02.04-1. Brev af d. 16/8 1947 ml. H. Neumann, HAM, og N02. Kære Dr. Nørlund. Udgravningen i jels Voldsted, der nu har staaet paa i 4 Dage, har udviklet sig saaledes, at jeg finder det nødvendigt at henvende mig til Dem igen, idet den gaar ganske udenfor det, jeg skitserede i mit første Brev. Kort at fortælle, er det ikke en Bro, men en Bygning paa Pæle ude i Søen, vi har for os. Jeg skal i Korthed fortælle hvad vi har fundet: 1) tilspidsede Egepæle, 18-20 cm i Tværm., staar i ca. 8 tildels dobbelte Rækker fra Søen og indefter; 2) i et Tørvelag med Rester af Vandplanter ligger en del forkullet Tømmer, "Broplanke" hvis Tværsnit væsentlig er kvadratisk og brede tynde Planker, maaske ogsaa enkelte Rundstokke. 3) i samme Lag og i et deroverliggende Sandlag meget ubrændt Træ, dels et næsten sammenhængende Lag af parallelle Stænger (5 cm tykke, med Eg) og flere Stykker svært Tømmer som kunde være Husstolper. Et Randskaar, som forekommer mig tidlig middelalderlig (med invendig vulst i Randen) er fundet i et svagt kullag i ringe Højde over sidstnævnte Trælag; derfor og af andre Grunde forekommer det mig ikke muligt at antage nogen væsentlig Tidsforskel mellem de brændte og de ubrændte Trædele og saa maa man forestille sig en Bygning af et vist Format. Der findes ikke Spor af, at Bygningen er tømret sammen (Pinde, Taphuller el. lignende), derimod findes paa en svær Bjælke 2 kraftige Riller nær den ene Ende. Jeg tror, at Bygningen har været ]]lagt[[ bundet sammen paa væsentlige Punkter og iøvrigt blot "lagt" sammen (med ...[?] o. lign.). Andre Iagttagelser har ført mig til den Antagelse, at der paa et vist Tidspunkt er gaaet Ild i den nedre Del af Bygningen og da Ilden havde faaet fat er Bindingerne brændt over og Bygningen styrtet i Vandet og Ilden derved slukket; først efter nogen Tids Forløb er Bygningens Overdel skredet i Vandet og bevaret. Dette forklarer ogsaa hvorfor saa mange Planker er jævnt forkullede paa hele Overfladen uden at Ilden har naaet noget Sted at deformere dem. ... [Fortsætter] Vedlagt sagen: Korrespond. af d. 1/8; 16/8; 22/8 1947 ml. HAM, og N02. Avisudklip af d. 16/8 1947 fra Dannevirke om "Jels Voldsetds Gaade". Avisudklip af d. 16/8 1947 fra Vestjyden om "Da Jels havde Adgang til Havet". Avisudklip af d. 16/8 1947 fra Sønderjyden om "Brorester fra 12. Aarhundrede afdækket ved Jels Voldsted". Notat af d. 18/8 1947 fra C.A. Jensen, N02: Jels. HN´s Redegørelse er umulig at ... [?] uden Plan og Lagsnit! Avisudklip af d. 20/8 1947 fra Dannevirke om "Ny interessante Fund. Undersøgelserne ved Jels Voldsted.". Avisudklip af d. 13/9 1947 fra Jydske Tidende, Kolding om "Jels Voldsteds Hemmeligheder afsløret. En 600-aarig Søbefæstning, der fra Syd skulde dække Voldstedet. I Gaar sluttede Museumsinspektør Neumann, Haderslev, sine Undersøgelser af det usædvanlige Pælebyggeri i Søen foran Jels Voldsted. I en Afstand af indtil 20 Meter ud i Søen fra den oprindelige Søbred findes 8 Rækker svære Ege- og Fyrrepæle, nedrammet i 3 Meter dybt Vand, svarende til 4 Meter Vanddybde i gamle Dage. Paa dette Pæleværk, vel ialt 60-70 Bundpæle, mener Museumsinspektøren, at der Aar 1300 eller 1350 har været rejst en Søbefæstning, der fra Syd skulde dække Voldstedet, hvis Historie man iøvrigt kender meget lidt til. Men Pælebyggeriet og fundne Potteskaar har hjulpet til Afsløring af Stedets Hemmeligheder.

1947 Museal besigtigelse
Haderslev Museum

1947 Privat udgravning
Haderslev Museum

1948 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 314/48. Sb. 20.02.04-1. Brev af d. 19/8 1948 ml. H. Neumann, HAM, og N02. Nationalmuseets 2. Afdeling København Ved et besøg i Jels i foraaret afleverede købmand Hellesøe til mig en itubrudt sølvring som hans søn havde fundet ved dykning paa bunden af Jels sø ud for voldstedet paa det sted, hvor min gravning foregik i efteraaret 1947. ... [Fortsætter] [Af nyere Dato - for ringe til Danefæbehandling. Returneret til HAM.] Vedlagt sagen: Korresp. af d. 19/8; 7/9 1948 ml. HAM, og N02.

1959 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 818/58. Sb. 20.02.04-1. Jels Voldsted; (Søen). (Skår og metaldele fundet i forbindelse med en mønt). Sb. 20.02.04-1. [Skår og metaldele recente; kasseret af N02.] Vedlagt sagen: Avisudklip af d. 26/1 1959 fra Vestkysten om "Et tilfælde afslørede hemmelig stenmuret gang ved Jels voldsted. - Nationalmuseet vil til sommer foretage nærmere undersøgelser af voldstedet og den hemmelige gang". Avisudklip af d. 25/1 1959 fra Jydske Tidende om "Jels Voldsted skal genaabnes". Avisudlklip af d. 24/1 1959 fra Kolding Folkeblad om "Nyt fra Jels Voldsted". Korrespond. af d. 31/12 1958 og d. 21/1; 23/1; 31/1 1959 ml. Asger Relsted, Jels, og N02.

1964 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM's Fredningsafdeling jour. nr. 5096/63. Sb. 20.02.04-1. Jels voldsted, der består af borgbanke, vold og grav. Den nærmest halvcirkelformede banke afskæres mod nord af en 15 m bred nu tør grav, hvorover fører en ca. 2 m bred bro. Gravens længde er ca. 90 m, medens dens dybde er 2-3 m. Dens bund og skrænter er bevokset med træer. På bankens nordside ses en vold, der hæver sig indtil 1,5 m over bankens topflade. Volden fortsætter i en længde af ca. 200 m mod vest og sydvest langs bankens rand, men er her for den indre skrænts vedkommende noget affladet. På banken er anlagt en sommerrestauration og et haveanlæg. ... [Fortsætter]

1964 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 591/62; NM 461/63; NM 513/64. Sb. 20.02.04-1. Jels Voldsted. Sb. 20.02.04-1. Div. korresp. bl.a. vedr. en mulig undersøgelse af Jels Voldsted, sagsbeh. m.v. modtaget på N02 i 1962-64. Vedlagt sagen: Korresp. af d. 12/1; 14/7; 19/7; 23/7; 24/7; 27/12 1962 og d. 19/6; 4/7; 25/7; 3/8; 9/8 1963 og d. 30/6; 7/7 1964 ml. Poul Hviid, Jels, og N02. Korresp. af d. 12/1 1963 ml. HAM, og N02. Korresp. af d. 14/7; 16/7 1962 ml. Banken for Jels og Omegn, og N02. Korresp. af d. 27/12 1962 og d. 11/1 1963 ml. K. R. Nielsen, Jels, og N02. Korresp. af d. 27/12 1962 og d. 11/1 1963 ml. Johs. Hellesøe, Jels, og N02. Avisudklip af d. 7/6 1963 fra Sønderjyden om "Skuffelse over Nationalmuseet".

1964 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1968 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 1093/69. Sb. 20.02.04-1. Det ved deklaration af 11. august 1964 fredlyste voldsted besøgtes 5. november 1968. Deklarationens beskrivelse af voldstedet befandtes tilfredsstillende, og fredningen respekteres. Olaf Olsen

1997 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 86/97. Sb. 20.02.04-1. Jels Voldsted. Sb. 20.02.04-1. Div. sagsbehandling, korrespondance m.v. modtaget på N02 i 1997. Vedlagt sagen: Korresp. af d. 5/5 1997 ml. O. Finnemann, Rødding, og N02. Korresp. af d. 5/11 1996 og d. 29/4 1997 ml. P. Hviid, Hanneruphus, Fredericia, og N02. Korresp. af 1996-97 ml. P. Hviid, Hanneruphus, Fredericia, og Haderslev Statsskovdistrikt. Korresp. af d. 19/11 1996 ml. G. Albøge, Øverød, Holte, og P. Hviid, Hanneruphus, Fredericia. Udskrift af artikel i Hikuin 19 om bl.a. Jels Voldsted af Lennart Madsen, HAM. NM's Fredningsafdeling jour. nr. 5096/63. Besigtigelsesrapport mv. fra Kai C. Uldall, N02, jvf. NM jour. nr. 18/20. Avisudklip af d. ? fra Vestkysten om "Landgangsbro eller pakhus ved Jels sø i vikingetiden".

1999 Byggeri og anlæg
Haderslev Museum
Tilladelse til etablering af fyringsanlæg på det fredede voldsted.

1999 Museal besigtigelse
Haderslev Museum
Der blev maskinelt gravet et 4x4 meter stort og 40 cm dybt hul. Der fremkom ingen spor af kulturlag eller lignende.

2003 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2003 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
HAM 7.1.2. Sb. 20.02.04-1. Udgravningsberetning samt dokumentation, modtaget i 2003 på N02. Jels Voldsted. Sb. 20.02.04-1. HAM 7.1.2. Voldsted, middelalder. Intet af antikvarisk interesse. Arkiveret på loftet under år: 1999.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2015 Registrering via historisk dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Sb. 20.02.04-1. Udklip fra HIKUIN 19. Artikel af Lennart S. Madsen, HAM, om Jels Voldsted m.v. Hvori bl.a. H. Neumanns, HAM, undersøgelser og resultater fra 1947 behandles og perspektiveres.

2015 Registrering via historisk dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Sb. 20.02.04-1. Avisudklip af d. [?] fra Vestkysten om "Landgangsbro eller pakhus ved Jels sø i Vikingetiden?".

2015 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Jels Voldsted ligger ved den vestlige Bred af Midtsø og er mod S. og Ø. omgivet af enge. Det er anlagt paa den 170 m lange Sydspids af en lav, nu skovbevokset Bakkehalvø, som er afskaaret ved en lige Grav, og langs hvis Kanter der er opkastet en halvcirkelformet, c. 2 m høj Ringvold, saaledes at Siden mod Søen er ganske aaben. Inden for Ringvolden er der nærmest Søen svage Gravsænkninger; men iøvrigt er Pladsen ret plan. Det ejendommelige Anlæg har tidligmiddelalderlig Karakter. Voldstedet ejes af et privat Selskab; der findes her en Sommerbeværtning.

2015 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Sb. 20.02.04-1. Voldstedet ligger ved den vestlige bred af Mellemsøen og er mod S. og Ø. [[V.]] omgivet af enge, der utvivlsomt tidligere har været sø. Det er anlagt på sydspidsen af en lav, bakket halvø, som er afskåret ved lige grav omtrent i retning Ø-V. Indenfor denne er der opkastet en [[2 M. høj]] vold, og indenfor denne ses atter et svagere svaj; lignende forhold iagttages mod syd, men her er volden svagere. Den indre grav synes at forsvinde langs vestsiden, men her er træplantningen så tæt, at den ikke lader sig gennemtrænge. I det hele vanskeliggør trævæxten et pålideligt overblik, og den givne skitse er endnu løsere end sædvanlig. Indenfor ringen er overfladen ujævn, der er ikke spor af bygninger. Mod øst er der åbent ud til søen. På stedet skal der være fundet murstensrester. Forhistorisk kort nr. 17.


Billeder

Foto, detalje
Foto, detalje
Foto, detalje
Foto, detalje
Foto, detalje
Foto, detalje