Præstegårdshaven
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Haderslev

Sted- og lokalitetsnr.
200205-82

Fredningsnr.
37093

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
VOLDGRAVE I MAGSTRUP PRÆSTEGÅRDSHAVE Af det oprindelige firesidede voldsted, som Magstrup præstegård ligger på, er bevaret den vestre voldgrav og ca. 90 m øst herfor den nordlige del af den østre voldgrav. Den vestre voldgrav er vandfyldt og måler ca. 80 x 22 m. En ca. 2 m bred dæmning med gennemløb er anlagt over graven ca. 15 m fra dens nordlige afslutning. Ca. 15 m syd for dæmningen ligger midt i graven en lav kvadratisk holm, der måler ca. 12 x 12 m. Både hol- men og voldgravens skrænter har en højde af ca. 1 m målt fra vandspejlet. Den østre voldgrav er ca. 50 m lang og fra 15 til 20 m bred, idet graven er bredest ved nordenden. Graven er tør, og den har stejle ca. 1 m høje skrænter og flad bund. Fredningen omfatter de 2 adskilte dele af voldgraven samt holmen i den vestre voldgrav. Fredningsgrænsen går langs gravskråningernes øvre kan- ter. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Ny beplantning må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (14)
1944 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 465/43; 137/47
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 465/43; NM 137/47. Sb. 20.02.05-82. Vedr. afvanding og fredning af Voldstedet i Maugstrup Præstegaardshave. Vedlagt sagen: Skitsetegning af voldstedet. Korresp. af d. 5/1; 16/2 1944 ml. Sognepræst Ernst Dalberg, Magstrup pr. Simmersted, og N02. Korresp. af d. 20/1; 15/2; 17/2 1944 ml. HAM, og N02.

1944 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 465/43; 137/47
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1968 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 969/68
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 969/68. Sb. 20.02.05-82. Brev af d. 9/11 1968 ml. Menighedsrådet for Magstrup kirke, Magstrup pr. Simmersted, og N02. Nationalmuseet har ved besigtigelse af voldstedet i Magstrup præstegårdshave den 6. ds. bragt i erfaring, at der foreligger planer vedrørende afvanding af voldstedet. I den anledning skal museet tillade sig at påpege, at voldstedet anses for fredet i henhold til naturfredningslovens § 2, og at afvanding derfor ikke må foretages uden tilladelse fra Fredningsnævnet og Nationalmuseet. ... [Fortsætter]

1968 Museal besigtigelse
Journal nr.: 969/68
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1969 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1119/69
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 1119/69. Sb. 20.02.05-82. Af det voldsted, Magstrup præstegård ligger på, er kun bevaret den brede vestgrav, der rummer en lille holm, og den nordlige del af østgraven. Selv om anlægget således er en del reduceret, må det dog ubetinget anses for fredet. I deklarationen kan det beskrives således: Voldgrave i Magstrup præstegårdshave. Af det oprindelige firsidede voldsted, som præstegården ligger på, er bevaret den vestre voldgrav og ca. 90 meter øst for denne den nordre del af østre voldgrav. Vestgraven, der endnu er vandfyldt, måler ca. 80 x 22 meter. 15 meter fra nordbredden ligger tværs over graven en ca. 2 meter bred dæmning med gennemløb. Ca. 15 meter syd for dæmningen ligger midt i graven en lav, rektangulær holm, ca. 12 x 12 meter stor. Både holmens og voldgravens skrænter har en højde af ca. 1 meter, målt fra vandspejlet. Østre grav, der i ny tid er afvandet, har i sin nuværende skikkelse en udstrækning af ca. 50 x 15-20 meter, idet graven er bredest ved nordenden. Den står med stejle, ca. 1 meter høje skrænter og flad bund. ... [Fortsætter] Besøgt den 6. november 1968. Olaf Olsen

1970 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1985 Diverse sagsbehandling
Haderslev Museum

1985 Diverse sagsbehandling
Haderslev Museum

1985 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 7-M
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Voldsted i præstegårdshaven.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2014 Museal udgravning
Journal nr.: HAM 5524
Haderslev Museum
Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med oprensning af voldgraven ved Maugstrup Præstegårdshave. Ved undersøgelsen blev der registreret 14 nedrammede pæle og planker, samt rest af en stenlægning. Pælene har indgået i en broanordning der har ført fra forbanken med præstegården og over det lille brohoved til hovedbanken mod vest. Der blev udført fire dendrodateringer. Ud fra disse er broen opført og repareret i tidsrummet 1528 -1579. Antageligt er anlægget opført af Hertug Hans d. Ældre som et jagtslot.

2014 Museal udgravning
Journal nr.: HAM 5224
Museum Sønderjylland
Undersøgelse af stolperælkke samt stendynge i voldgraven i forbindelse med oprensning. Der er formentlig tale om resterne af en vippebro over til voldstedet. Der er udtaget prøver til dendrokronologiske analyser af 6 af stolperne.

2015 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Præstegaarden ligger indrammet af et System af Grave, der omgiver Bygningerne i en Firkant og forbindes indbyrdes ved smallere Kanaler. I den bredeste Grav ligger en Ø, formet som en firkantet banke, der er højere end det omgivende Terræn. Anlæget stammer maaske fra et af Htg. Hans d. Æ. opført Jagtslot; men Sagnet fortæller, at Sognepræst Peder Wandal (+ 1659), der var født i Sognet, byggede sig et 4 Loft højt Hus; "i det første sov han, i det andet var hans Bibliotek (som han skænkede Kirken, og som bl.a. skal have indeholdt en del græske Haandskrifter, der forlængst er forsvundet), i det tredje hans Naturaliekabinet og i det fjerde et astronomisk Observatorium".

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)