Slotsbjærg Voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Haderslev

Sted- og lokalitetsnr.
200209-61

Fredningsnr.
370872

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Slotsbjærg voldsted. Voldstedet består af en ca. 40 x 40 m stor banke, der i vest og øst er om- givet af ca. 10 m brede, fra 1,5 til 2,5 m dybe, tørre voldgrave og i syd ved en svag gravsænkning afskilt fra en ca. 30 x 40 m stor forborg. I øst er graven om forborgen bevaret i forlængelsen af hovedbankens østre grav. Voldstedet ligger i dyrket mark ca. 200 m sydøst for Revsø. Fredningen omfatter begge banker samt de bevarede dele af gravene, idet fredningsgrænsen i nord går langs bankens fod, i vest langs voldgravens ydre overkant og ved dennes afslutning fortsætter den til forborgens sydvesthjørne. I syd går grænsen langs foden af forborgens sydside og i øst langs voldgravens ydre overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Almindelig landbrugsmæssig drift af arealet er tilladt, i samme omfang som hidtil, idet det dog ikke er tilladt at anvende jordbundsløsnere eller foretage dyb jord-bearbejdning. Fundamentsten og murværk, der måtte komme tilsyne ved almindelig pløjning, må kun fjernes ved rigsantikvarens medvirken.
Undersøgelsehistorie  (12)
1949 Registrering via historisk dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Sb. 20.02.09-61. Avisudklip af d. 4/10 1949 fra Vestkysten. Ang. Det gamle "Revsø" graves frem - Fundamenterne til det oprindelige gamle trætårn er fundet.

1949 Museal udgravning
Haderslev Museum

1968 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Sb. 20.02.09-61. Brev af d. 21/11 1968 ml. Olaf Olsen, og N02. Ang. koteopmåling af voldstedet Slotsbjærg ved Revsø.

1968 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1098/69
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 1098/69. Sb. 20.02.09-61. På den nordlige kant af det storbakkede terræn ca. 200 meter sydøst for Revsø ligger i dyrket mark voldstedet "Slotsbjærg", utvivlsomt sæde for det middelalderlige Revsø. Konturerne er ved udjævning og stadig pløjning udvisket en del, men voldstedet træder dog stadig tydeligt frem i landskabet. Det ses ar have været et ganske imponerende anlæg, med en høj hovedbanke, som har været omgivet af dybe, tørre voldgrave, og med en mindre forborg mod det højere land i syd. Anlæggets betydning er blevet understreget ved Hans Neumanns udgravninger i 1949, der afslørede spor af bygninger fra flere perioder på banken, således bl.a. et tømret tårn og - muligvis - en ringmur. Under disse omstændigheder må jeg finde det rigtigst at behæfte voldstedet med en "mild" fredning. ... [Fortsætter] Endvidere kan man ved at kræve Nationalmuseets medvirken ved optagning af fundsmentsten sikre sig en vis viden om det, som forsvinder. Til deklarationen kan anlægget beskrives således: Voldstedet af det middelalderlige Revsø, kaldet Slotsbjærg, bestående af en ca. 40 x 40 meter stor banke, i vest og øst beskyttet af ca. 10 meter brede, og nu fra 1,5 til 2,5 meter dybe, tørre voldgrave, i syd adskilt fra en ca. 30 x 40 meter stor forborg ved en grav, som nu kun fremtræder som en svag sænkning i terrænet. Graven om forborgen er i øst bevaret i fortsættelse af hovedbankens østre grav, i syd som en beskeden sænkning i terrænet, medens vestre grav ikke er umiddelbart synlig. ... [Fortsætter] Besøgt den 12. november 1968 sammen med Hans Neumann. Olaf Olsen

1970 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Ifølge fredningsoplysningerne ligger voldstedet ca. 70 m længere mod vest.

1985 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 7-M
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Voldstedet "Refsø".

1992 Museal besigtigelse
Journal nr.: 161/92
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 161/92. Sb. 20.02.09-61. Brev af d. 28/1 1992 ml. Niels Bonde, NNU, og Per Poulsen, NM. Til Niels Bonde NNU Vedr. Hjemtaget brostolpe, med henblik på dendrodatering. Stolpen stammer fra slotsbanken, "Slotsbjærg" Revsø, Sommersted, Gram herred. Haderslev Museum foretog i 1949 en undersøgelse af banken ved Hans Neumann. I 1968 foretog Olaf Olsen en besigtigelse, sag 1098/69 i antikvarisk topografisk arkiv. Den herværende sag er opstået ved, at jeg henvendte mig til smeden i Ørsted, Peter Christiansen ... [tlf.], i anden anledning. Smeden ville gerne have, at jeg overtog en kraftigt tilspidset stolpe, som han havde liggende. Stolpen var sammen med mange andre, trukket op af engen, der omgiver slotsbanken. Han havde ved selvsyn set, at stolperne var trukket op i slutningen af fyrrerne, da man ville kultivere jorden omkring slotsbanken. Det er formentlig ved samme lejlighed, at Hans Neumann foranstaltede en udgravning. Peter Christiansen fortalte, at stolperne stod i flere rækker over en strækning af ca. halvtreds meter, gående fra slotsbanken og nordpå til en landtange, der skyder sig ud i engen. Tømmeret, der åbenbart har været af god kvalitet, blev skåret op på et nærliggende savværk og anvendt til møbel- og bygningstømmer. Dog har der befundet sig flere stykker rundt om på engen. Stykket her, har været i P. C. eje siden det blev trukket op af engen og kom til Nationalmuseet i august 1990. Jeg benyttede lejligheden til at gå en tur hen over slotsbanken med metaldetektoren og fandt et stykke malmgryde, en malmstøbekegle, et cirkelrundt bronzeremspænde med torn, et mindre blylod ?, en mindre sammenrullet blyplade og en ornamenteret støbt bronzeknap. Såfremt der kommer en datering, hvad jeg håber, har jeg lovet meddeleren, at han for besked. Peter Christensen er aktivt medlem af den lokale historiske forening og har ydet landsdelens museer tjenester. Nationalmuseet d. 28/1-1992. Per Poulsen.

1992 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 161/92
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 161/92. Sb. 20.02.09-61. Ang. Sb. 20.02.09-61. Vedlagt sagen: Korresp. af d. 28/1 1992 ml. NNU, og NM. Ang. brostolpe, besigtigelse af fundsted samt muligvis en dendrodatering? Fundliste. Kort med fundsted afsat. Korresp. af d. 30/1 1992 ml. HAM, og NM. Ang. fremsendelse af detektorfund fra NM til HAM. Fundene gjordes i forb. m. Per Poulsens, NM, besigtigelse i 1991.

1992 Anden transaktion om genstand
Haderslev Museum

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2015 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Paa det saakaldte Slotsbjerg tæt S. for den nuv. Revsøgaard findes talrige Brokker af mdlald. og yngre Mursten, der snarest maa forklares som Levninger af en Teglovn.

2015 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Sb. 20.02.09-61. "Slotsbjærg" ved Refsø, Sommersted s. Haderslev Øster a). [Skitsetegning] På det såkaldte Slotsbjerg, der ligger tæt syd for Refsøgård, ved den sydlige engbred og skilt fra engene ved en kørevej i hovedretn. øst-vest, ses intet tydeligt voldsted. En lille bakkehalvø, hvorpå der findes en mængde teglstensstumper, brokker af gule munkesten, men også af flade røde vingetegl og af små moderne mursten, er mod øst afgrænset af et tilsyneladende naturligt svaj, som sortsætter sig længere mod syd, mod ]]nord[[ [[vest]] af et lignende, men kortere. Mod syd kan der med god vilje spores et endnu svagere svaj. "Gravenes" bund er ikke vandret og ligger tilmed så højt over engen, at de aldrig kan have været vandfyldte. Man kunde fristes til at forklare det hele som en teglovnstomt. Marken er under plov.

Litteraturhenvisninger  (0)