Tovskov Voldsted

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sønderjylland

Kommune
Haderslev

Sted- og lokalitetsnr.
200209-71

Fredningsnr.
370871

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)
Enkeltfund, Middelalder (dateret 1500 - 1535 e.Kr.)
Herfra inv. nr. NM D 791/1961.
Fredningstekst

Tingl.: 16/10 1970. Tidligere deklaration 2/8 1930. Tovskov voldsted. Voldstedet består af en ca. 15 x 20 m stor og ca. 4 m høj rundagtig banke med stejle sider. Banken er græsklædt og omgivet af enge. Fredningsgrænsen går til alle sider 1 m udenfor bankens fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie

1921 Museal besigtigelse
Haderslev Museum

1922 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 524/21[?]. Sb. 20.02.09-71. Tovskov Voldsted Sommersted S. Gram H. 524/21[?] Brev 13-2-1922 fra Museumsinspekt. Lund, Haderslev, se under Haderslev Mus. "Nede ved Voldstedet Tovskov er der i Efteraaret bleven pløjet en Vej, der fra Vestsiden fører over til Voldstedet. Den er ganske fuld af Murbrokker".

1928 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 373/28. [Arkiveret under Sb. 20.02.07 - Oksenvad sogn.] Sb. 20.02.09-71. Ang. besigtigelse(r) af Todskov Voldsted. Sb. 20.02.09-71. Vedlagt sagen: Korrespond. af d. 23/10; 24/10 1928 ml. HAM, og N02.

1928 Museal besigtigelse
Haderslev Museum
NM 373/28. [Arkiveret under Sb. 20.02.07 - Oksenvad sogn.] Sb. 20.02.09-71. Brev af d. 23/10 1928 ml. HAM, og N02. Ved Aareguleringsarbejder er der i de sidste Dage ved Voldstedet Todskov i Sommersted Sogn fremkommet adskillige Ting, som turde være af Interesse for Nationalmuseets 2. Afdeling. Der er gravet et nyt Aaløb umiddelbart vest for Voldstedet, og i dette sidder Rester af en Bro og gamle Palisader. Øst for Borghøjen er en Banke delvis bleven afgravet, hvor der i Bunden er fremkommet gamle Grundvolde med megen Lerklining og store Grundvoldsstene. Da der til Stadighed arbejdes videre derude, og der Fare for, at det Fremkomne fjernes, vilde det være formaalstjenlig, snarest muligt at foretage en Besigtigelse og event. Undersøgelse af det Fremkomne. Det vil maaske ogsaa være paa højeste Tid at forsøge paa at faa selve Voldstedet fredet, da der kan være fare for, at det ellers bliver sløjfet. Ærbødigst Lund [HAM] Vedlagt sagen: Korrespond. af d. 23/10; 24/10 1928 ml. HAM, og N02.

1930 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 236/30. [Arkiveret under Sb. 20.02.07 - Oksenvad sogn.] Sb. 20.02.09-71. Frednings- og tinglysningsdokumenter samt korrespond. og sagsbeh. af juli-aug. 1930, modtaget på N02. Tovskov Voldsted. Sb. 20.02.09-71. Vedlagt sagen: Korrespond. af d. 31/7 1930 ml. Gaardejer Asmus Lauritzen Petersen, Lerte, og N02. Korrespond. af d. 31/7; 13/8 1930 ml. Tinglysningskontoret for Haderslev Købstad, og N02.

1932 Registrering via historisk dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Sb. 20.02.09-71. [Arkiveret under Sb. 20.02.07 - Oksenvad sogn.] Torskov (Oksenvad S. Haderslev A). 1928 registreredes mølledam og å. Der blotlagdes Pæle i Bro og Funderingspæle af Ringvolden I Jorden fandtes Læderstykker, ... [?] Træstykker, en Vildsvinekæbe, Munkesten og Tagtegl. Jorden til en Dæmning er taget på det faste Land ved Vejens nordøstlige Ende. Her afdækkedes Grundstenene af en Bygning og Spor af forbrændt Lerklining Theodor Dahl i Die Heimat 42 (Nr 4) April 1932.

1957 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 887/56. [Arkiveret under Sb. 20.02.07 - Oksenvad sogn.] Sb. 20.02.09-71. Vedr. beretning om Tovskov voldsted. Sb. 20.02.09-71. Besigtigelse foretaget i 1920'erne af enten C. A. Jensen eller H. Matthiessen, N02. Beretningen tilsendt HAM i 1957. Der var ved regulering af aaen fundet rester af palisader eller andre pæle. Vedlagt sagen: Korrespond. af d. 16/1; 4/2 1957 ml. HAM, og N02.

1961 Privat opsamling
Haderslev Museum
NM 274/61. [Arkiveret under Sb. 20.02.07 - Oksenvad sogn.] Sb. 20.02.09-71. NM D 791/1961. D 791/1961: 1 guldfingerring fundet af arbejdsmand Peter Lepik, Simmersted, ved voldstedet Tovskov i Sommersted sogn, og indsendt af Haderslev amts Museum.

1961 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Haderslev Museum

1961 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM D 791/1961.

1962 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 274/61. [Arkiveret under Sb. 20.02.07 - Oksenvad sogn.] Sb. 20.02.09-71. NM D 791/1961. Ang. NM D 791/1961. Vedlagt sagen: Korrespond. af d. 1/5; 19/5; 27/5; 21/6 1961 og d. 2/2 1962 ml. HAM, og N02. Korrespond. af d. 9/5; 12/5 1961 ml. Statsguardeinen, København, og N02.

1965 Museal besigtigelse
Haderslev Museum

1965 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 571/65; HAM 6/57. [Arkiveret under Sb. 20.02.07 - Oksenvad sogn.] Sb. 20.02.09-71. Brev af d. 19/8 1965 ml. H. Neumann, HAM, og N02. Kære Stiesdal. For et par dage siden fik jeg at vide, at engen omkring Tovskov voldsted i Sommersted sogn var pløjet. Jeg besøgte stedet, og som det en gang tidliger har været tilfældet, er der nu fremkommet meget tydelige spor af de forskellige anlæg, der har været i tilknytning til voldstedet, altså både volde og grave, dæmning til en vej, et meget tydeligt firkantet fyldskifte til en bygning m.m. ... [Fortsætter] Vedlagt sagen: Korrespond. af d. 19/8 1965 ml. HAM, og N02. Korrespond. af d. 16/8; 6/9 1965 ml. P. Moos, Bastrup, Vamdrup, og N02. Korrespond af d. 21/8; 6/9 1965 ml. civilingeniør H. Due-Hansen, Dorthealund, Varmark, og N02. Avisudklip af d. 20/8 1965 fra Kolding Folkeblad om "Kongeborgen lagt blot ved pløjning. - Et besøg i det historiske Tovskov."

1968 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 1096/69. Sb. 20.02.09-71. Voldstedet Tovskov, der ligger ca. 100 meter nord for den store Mølby mølledam, er fredet ved frivillig fredning af 2. august 1930. Beskrivelsen af voldstedet er for summarisk, og der bør udfærdiges en ny deklaration. I denne kan voldstedet beskrives således: Voldstedet Tovskov, bestående af en ca. 15 x 20 meter stor og ca. 4 meter høj rundagtig banke med stejle sider. Banken henligger i græs, omgivet af enge. ... [Fortsætter] Som det vil fremgå af Chr. Axel jensens skitse af anlægget i 2. afdelings arkiv, har voldstedet været omgivet af en grav og af en ringvold, som i syd nærmest har haft karakteren af en lille forborg. Hertil slutter sig en vejdæmning mod nordøst over engen. Det ville i høj grad være ønskeligt, om disse forkomster kunne inddrages under fredningen. Dertil er de imidlertid for reducerede, og vi må affinde os med, at der med års mellemrum finder pløjning sted på forværkerne af hensyn til græsvæksten. Ved den sidste pløjning er man kommet for nær på banken, hvilket jeg har påtalt over for ejeren. For at modvirke fremtidige indgreb af denne art er fredningsgrænsen i den nye deklaration lagt 1 meter neden for bankens fod. En del løsfund fra sidste pløjning er efter ejerens udsagn afleveret til Haderslev Amst Museum. Nogle potteskår, som blev mig forevist på gården, stammer fra middelalderens slutning og renaissancetiden. Det bemærkes, at Ørsted å nu er reguleret ud for voldstedet. Den løber i retning nord-syd kun 10-15 meter vest for banken og gennembryder således ringvoldens og forborgens levn. Besøgt den 5. november 1968. Olaf Olsen

1970 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1976 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 256/76 [arkiveret under Sb. 20.02.07- Oksenvad sogn]. Sb. 20.02.09-71. Brev af d. 4/5 1976 ml. M. Kock, Vejle, og N02. Idet jeg takker for Deres venlige brev vedrørende Tovskov voldsted, kan jeg oplyse, at vi desværre ikke kan give Dem yderligere detailler. Vi ved ikke engang så meget om stedet, som De selv gør. Om selve voldstedet kan blot siges, at det efter sin type, en rund af grav omgivet borgbanke med en slags forborg sluttende sig til ydervolden må betragtes som et anlæg fra 1300-årene, formodentlig ældre end 1391. Således er man ubekendt med, hvem der kan have opført det, og hvorlænge det har været i funktion kan heller ikke siges, og det er et spørgsmål, om selv en arkæologisk undersøgelse vil kunne give yderligere oplysninger om disse spørgsmål. ... [Fortsætter] Vedlagt sagen: Korrespond. af d. 9/2; 23/4; 4/5 1976 ml. M. Kock, og N02.

1976 Anmeldelse fra privat
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1985 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tovskov voldsted.

1985 Diverse sagsbehandling
Haderslev Museum

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2015 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Voldstedet af Tovskov, i Engene mellem de to Aaløb ved Nordspidsen af Mølledammen, paa Lertes Grund i Sommersted S., bestaar af en oval, c. 25 m lang og 5-6 m høj Midtbanke, omgivet af en tilvokset Grav og en ganske lav Ringvold; dennes søndre Del udvider sig til en smal Forborg, hvorfra en lav Vej i en lang Bue fører mod NØ. over Engen til det faste Land. (fredl. 1930.)

2015 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Sb. 20.02.09-71. [Arkiveret under Sb. 20.02.07 - Oksenvad sogn.] Tovskov. (Oxenvad s. Haderslev ]]Øster[[ amt) [[Gram H.]] Voldstedet ligger ved nordspidsen af Oxenvad-Møllebys mølledam, men på byen Leerts grund. Det begrænses mod vest af åløbet, som kommer fra Ørsted, og som lidt syd for Torskov mødes med åen fra Refsøv. Som en 5-6 meter høj banke (kratbevoxet) af oval plan rager voldstedet op over engfladerne. Der er bortgravet et Parti mod sydvest. 6-7 meter fra bakkefoden spores i terrænet svagt svaj og udenfor dette en næppe kendelig ringvold, hvis existens mere ses af plantevæxten end af højdeforholdene. Ringvolden er dog bredere og kendeligere mod syd, hvor den udvider sig til en lille, kun c. 15-20 bred forborg, fra hvis østside en vej i buet linje - af karakter omtrent som ringvolden fører ind til det faste land i nordøst. Endnu er voldstedet alene tilgængeligt fra denne side På selve banken så jeg kun rå sten, ikke murgrus På det faste land + ved vejens ende, sås i marken en del brokker.


Billeder

voldstedet set fra nordvest
voldstedet set fra vest