Hussted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Haderslev

Sted- og lokalitetsnr.
200308-41

Fredningsnr.
38105

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Bro, Middelalder (dateret 1206 - 1300 e.Kr.)

Vandmølle, Nyere tid (dateret 1661 - 1848 e.Kr.)

Diverse anlæg og genstande, uspec undergruppe, Middelalder (dateret 1300 - 1499 e.Kr.)

Fredningstekst
Hussted banke. Hussted banke er en ca. 50 x 80 m stor og indtil 2 m høj oval naturlig banke, orienteret øst-vest, hvorpå der har ligget en gård. Banken, der er græsklædt, er på alle sider omgivet af eng. Fredningsgrænsen går langs bankens fod mod engen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Ny beplantning må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren. I forbindelse med anken over fredningen i 1971 har Rigsantikvarens fortidsmindeforvaltning uddybet beskrivelsen af anlægget med at: " banken under sin græsklædte overflade rummer rester af et gammelt bygningsanlæg. Dette, i forbindelse med bankens form, der tyder på en kunstig tildannelse, og fund af nedrammede egepæle i engen, der omgiver banken, er for rigsantikvaren et klart udtryk for, at der er tale om et middelalderligt voldsted, som kun afviger fra flertallet af vore voldsteder ved at være indrettet op en naturlig - ikke en kunstig - forhøjning i terrænet."
Undersøgelsehistorie  (10)
1962 Privat opsamling
Haderslev Museum

1968 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1102/69
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 1102/69. Sb. 20.03.08-41. Brev af d. 21/11 1968 ml. gårdejer Anker Jessen, Kobbelgaard, Lønt pr. Haderslev, og Olaf Olsen, N02. Herr gårdejer Anker Jessen, Kobbelgaard Lønt pr. Haderslev. Under mit besøg hos Dem den 4.ds. fortalte De mig, at der for nogle år siden var fundet et tildannet benstykke i engen nord for Hussted Banke, og at dette via museumsinspektør Hans Neumann skulle være tilgået Nationalmuseet til bedømmelse, men at De aldrig havde modtaget besked om resultatet. Jeg efterspurgte herefter stykket på Nationalmuseet, men forgæves. Det har aldrig været sendt til os. Ved henvendelse til museumsinspektør Neumann fik jeg da også at vide, at det stadig beror på Haderslev Amts Museum. Inspektør Neumann var meget ked af, at sagen var druknet hos ham og lovede mig at sætte sig i forbindelse med Dem snarest. ... [Fortsætter] P. N. V. Olaf Olsen museumsinspektør, dr.phil. Vedlagt sagen: Korresp. af d. 9/11; 21/11 1968 ml. HAM, og N02.

1968 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1102/69
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 1102/69. Sb. 20.03.08-41. Hussted Banke er en naturlig banke, der ligger i det bløde engdrag ca. 300 meter VSV for Kobbelgård (tidligere kaldet Løntgaard). Der er ingen spor af befæstning på eller ved banken, men da der er fundet brolægning (eller syld?) på dens top, og da der i engen står pæle fra et vejsystem, der formentlig har ført ud til banken fra det faste land ca. 40 meter i nord, turde det være givet, at der har stået en gård på banken, der efter alt at dømme tidligere har ligget som en holm, helt omgivet af vand. Herefter må det trods alt være berettiget at underkaste banken fredning. I deklarationen kan anlægget beskrives således: Hussted Banke, en ca. 50 x 80 meter stor og indtil 2 meter høj oval banke, orienteret øst-vest, på hvilken der har ligget en gård. Banken har tidligere været omflydt af vand, men er nu på alle sider omgivet af eng. Banken henligger i græs. ... [Fortsætter] Banken forevistes mig af Anker Jessen, som var meget interesseret i at få den undersøgt. Han fortalte, at man for ca. tre år siden for første og sidste gang pløjede voldstedet, idet man ønskede at tage engen under dyrkning. Jorden var imidlertid for sur, og pløjningen vil ikke blive gentaget. Det var ved denne lejlighed, at man konstaterede stenbro på toppen. Af denne var intet synligt nu. Derimod sås i engen nord for banken nogle pæle af eg med en diameter på 15-25 cm. Anker Jessen havde ved tidligere lejligheder bemærket, at pælene kun fandtes i den nordlige halvdel af det ca. 40 meter brede engdrag mellem banken og det faste land, og at de tilsyneladende dannede rækker i retningen øst-vest og altså ikke pegede direkte ud mod banken. Til denne iagttagelse kunne jeg ikke tage stilling på grundlag af de få pæle, som nu sås i engen. Besøgt den 4. november 1968. Olaf Olsen

1969 Anden transaktion om genstand
Haderslev Museum

1969 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1170/68
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 1170/68. Sb. 20.03.08-41. Brev af d. 28/2 1969 ml. HAM, og N02. Herr museumsinspektør Hans Neumann, Haderslev amts museum, Åstrupvej 48, 6100 Haderslev. Den genstand fra Hussted banke, Starup sogn, De har indsendt hertil til bestemmelse, er uden al tvivl en glideskinne fra en armbrøst. En afbildning af en tilsvarende, der sidder på sin plads på en armbrøst, findes f.eks. i Nordisk Kultur, bind XIIB: Våben, side 136. Glideskinnen sidder på oversiden af armbrøsten, således at pilen hviler i rillen og styres af den. Stykket fra Hussted banke er så enkelt, at det vanskeligt kan dateres nøjere, men middelalderligt er det i hvert fald. Genstanden returneres hoslagt. Med venlig hilsen P. N. V. Rikke Behrend Vedlagt sagen: Korresp. af d. 9/11 1968 og d. 18/2; 28/2 1969 ml. HAM, og N02. Korresp. af d. 21/11 1968 ml. gårdejer Anker Jessen, Kobbelgaard Lønt pr. Haderslev, og N02. Besigtigelsesrapport af d. 4/11 1968 fra Olaf Olsen, N02.

1970 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1985 Diverse sagsbehandling
Haderslev Museum

1985 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 7-M
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Formentlig voldsted. Et system af nedrammede egepæle nord for banken. Stedet kaldes "Hussted".

2008 Museal udgravning
Journal nr.: 4885
Haderslev Museum
I forbindelse med gensnoning af Lønt Bæk, hvor denne passerer tæt forbi det fredede voldsted på nordsiden af denne, blev der i de berørte arealer påtruffet anlæg med tilknytning til voldstedet. Det drejer sig om rester af en bro fra 12-1300 tallet (Dendrodateret til 1206) fundet 40 meter NNV for voldstedet. To brofag af spejlkløvede egestolper afdækkedes i det nye åløb, samt flere store kløvede sten i forstyrret leje heromkring. Disse stammer antageligt fra en yngre brokonstruktion. 40 meter ØSØ for broen fandtes et rektangel, 3x7 meter, af nedrammede pæle parallelt med åløbet, muligvis rester af en mølle. Datering uvis. Endelig afdækkedes i åløbet en del velbevaret bygningstømmer, planker og brædder, væsentligst en fuldstændig bevaret hjørnestolpe fra et bulbygget hus, samt huggespåner, kværnstensfragment af granatglimmerskifer, lerkarskår fra 13-1400-talllet og dyreknogler. Undersøgelse kun foretaget indenfor de berørte arealer, men anlægssporene strækker sig tydeligvis udenfor.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)