Vonsmose
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Haderslev

Sted- og lokalitetsnr.
200309-173

Fredningsnr.
38104

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Voldgrav, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldgrav ved Vonsmose De bevarede rester af voldgraven omkring Vonsmose består af en ca. 120 m lang nordre grav, der i øst har en bredde af ca. 2 m over vand- spejlet og mod vest gradvis udvider sig til en bredde af 4-5 m for vestligst at danne en kunstig sø, der måler ca. 40 x 50 m. I søen er en rundagtig banke med en diameter på ca. 20 m. Bankens flade top ligger ca. 2 m over vandspejlet i graven og ca. 1 m over det omgivende terræn. En træbro fører fra sydøst over graven til banken, der er græsklædt med enkelte løvtræer. Fredningsgrænsen går langs gravens øvre kant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske i samråd med rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (7)
1949 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Sb. 20.03.09-173. Tilstanden er i alt væsentlig som ved den af C. A. Jensen foretagne Besigtigelse. Bevaret i sin fulde Udstrækning er alene den nordlige Grav, som er vandfyldt, og hvis Sider staar stejlt, hvorimod den østlige Grav, der nærmest har Karakter af en Grøft, mod Syd er sløjfet paa en Strækning af en Snes Meter. Fredningen, der særlig bør tage Sigte paa at forhindre, at Gravene enten afvandes eller opfyldes ved Tilkørsel af Affald, bør ogsaa omfatte Træerne langs Gravens Sider. 4. April 1949

1968 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1112/69
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 1112/69. Sb. 20.03.09-173. Gården Vonsmose har tidligere været omgivet af grave. Af disse er nu kun levnet nordre grav samt en lille holm ved anlæggets nordvesthjørne, mens østre grav kun fremtræder som en grøft (nu tildels rørlagt), og søndre grav såvel som den sydlige del af vestgraven er helt væk. Trods den nuværende tilstand må de bevarede dele af anlægget anses for fredede. Til deklarationen kan de beskrives således: De bevarede rester af voldgravene omkring Vonsmose, bestående af den ca. ialt 120 meter lange nordre voldgrav, der i øst har en bredde af ca. 2 meter i vandoverfladen, men mod vest gradvist udvider sig til en bredde af 4-5 meter for vestligst at danne en kunstig sø, ca. 40 x 50 meter stor, i hvilken der ligger en rundagtig banke med en diameter på ca. 20 meter. Bankens flade top ligger ca. 2 meter over vandspejlet i graven og ca. 1 meter højere end det omgivende terræn. Banken, til hvilken der er ført en træbro fra sydøst, er græsklædt med enkelte løvtræer, og på gravens lave skrænter gror enkelte løvtræer. [Skitsetegning i 1:2000.] ... [Fortsætter] Besøgt den 4. november 1968. Olaf Olsen

1970 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1985 Diverse sagsbehandling
Haderslev Museum

1985 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 7-M
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Voldgrave ved gården Vonsmose.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2015 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Vonsmose. Den firfløjede Gaard har tidligere været omgivet af Grave, som endnu delvis er bevarede, omend stærkt indsnævrede og mod Syd og Øst helt fyldte. Lige ved Gaardens NV.-Hjørne danner Graven en Ring omkring en rund, flad Holm, c. 20 m i Gennemsnit. Anlægget har ikke Karakter af et Voldsted og er sandsynligvis af nymodens Oprindelse, men i Jorden ses en Mængde Brokker af Mursten (Munkesten) og Munketegl.

Litteraturhenvisninger  (0)