Trøjborg voldsted
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Tønder

Sted- og lokalitetsnr.
210506-20

Fredningsnr.
410443

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
Slottet Trøjborg har siden opførelsen i 1300-tallet haft en omtumlet tilværelse med mange forskellige ejere. De fleste af de bygningsrester, man i dag kan se på stedet, stammer fra et renæssanceslot, der i slutningen af 1500-tallet blev opført oven på resterne af det oprindelige middelalderlige slot. Det ældste Trøjborg blev opført i første halvdel af 1300-tallet på en kunstig holm. Det bestod af et stort hovedtårn på 13 x 13 meter samt en mindre sidebygning. I 1580 begyndte godsejeren Peter Rantzau opførelsen af et slot i hollandsk renæssancestil. Det nye firlængede anlæg blev bygget dels på den gamle holm, dels på ny træpilotering i den tidligere grav. På den lille gårdsplads var der et trappetårn i hvert hjørne, og voldgraven passeredes via en vindebro. Indgangen til slottet blev udsmykket med en stor portal. I 1854 påbegyndes nedbrydningen af slottet, der var i meget dårlig stand. Forinden havde ejeren forgæves forsøgt at forære stedet til staten med henblik på etablering af et seminarium. Kælderstokværket og sydfacaden blev dog ikke fjernet.
Anlæg og datering  (3)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Voldgrav, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Herregårdsanlæg/Slot, Historisk Tid (dateret 1580 - 1850 e.Kr.)
Opført af Peder Rantzau i 1580 og nedbrudt i 1850'erne.

Fredningstekst
Voldstedet Trøjborg. Voldstedet består af en slotsbanke og en ladegårdsbanke. Anlægget afgrænses i vest af Sejrsbækken, i nord og øst af tørlagte voldgrave og i syd af en tørlagt voldgrav, hvis vestligste halvdel er opfyldt ved anlæg af en vej og parkeringsplads. Hele anlægget måler 310 m fra nord til syd og 280 m fra øst til vest (med hensyn til de korrekte verdenshjørner se vedlagte skitse). Slotsbanken med ruinen måler 30 x 30 m og ligger midt i en rund sø hvis dia- meter er ca, 65 m. Rundt om søen ligger en ovalformet vold. Voldens bredde er mod nord og mod syd ca. 40 m. Mod øst og mod vest er bredden ca. 20 m. Uden om volden ligger en voldgrav, der er 18 m bred. Fra nordsiden af denne voldgrav, findes forbindelse til anlæggets øvrige voldgrave. Mellem slotsbanken, med dens 2 voldgrave og ladegårdsbanken, findes en voldgrav hvis nordlige ende er tørlagt. Den sydlige er bredere og vandfyldt, nærmest som en lille sø. Ladegårdsbanken er rektangulær og måler 270 x 90 m. Den er mod nord, øst og syd afgrænset af en voldgrav. Voldgraven er ca. 6 m bred og 2 m dyb. Mod øst er den rørlagt på en strækning af ca. 40 m ud for hovedbygningen. (Bygningerne på ladegårdsbanken er ikke omfattet af denne fredning). Mellem slotsbankens yderste voldgrav og Sejrsbæk findes en vold hvorpå løber en offentlig vej. Den moderne vejbelægning er ikke omfattet af fredningen. Fredningsgrænsen løber mod vest langs østsiden af Sejrsbækken, mod nord og øst langs ydersiden af voldgraven, og mod syd langs ydersiden af voldgraven og langs vestsiden af asfaltvej.
Undersøgelsehistorie  (42)
1925 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Sb. 21.05.06-20. Notat af aug. 1925 om litteratur m.v. ang. Trøjborg [ulæseligt].

1938 Museal restaurering
Journal nr.: 186/38
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1941 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 383/24; 336/25; 372/28; 148/29; 11/30; 464/31; 12/32; 357/33; 37/35; 419/36; 284/37; 186/38; 80/39; 492/40; 62/41
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 383/24; NM 336/25; NM 372/28; NM 148/29; NM 11/30; NM 464/31; NM 12/32; NM 357/33; NM 37/35; NM 419/36; NM 284/37; NM 186/38; NM 80/39; NM 492/40; NM 62/41. Sb. 21.05.06-20. Div. korresp. af 1924-41 vedr. fredning, salg og udstykning af Trøjborg Ruin, Tønder Amt-Kommunes overtagelse af areal (tilhørende Staten) med Trøjborg Slotsruin, Trøjborgs bevaringstilstand og restaurering, restaureringsarbejder udført for Nationalmuseet i 1938 af arkitekt J. K. Jepsen i Kolding, fotografier samt div. avisudklip.

1955 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 333/46; 59/49; 452/53; 381/55
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 333/46; NM 59/49; NM 452/53; NM 381/55. Sb. 21.05.06-20. Div. korresp. af 1946-55 vedr. hærværk i 1949 på Trøiborg Ruin, besigtigelser i 1946 og 1949 af Dr. P. Nørlund (N02), Trøjborg Ruins bevaringstilstand og restaurering, flytning af en formodet gårdklokke fra Trøjborg Avlsgård samt div. avisudklip.

1957 Museal udgravning
Journal nr.: 664/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 664/57. Sb. 21.05.06-20. Udgravningsberetning samt dokumentation af d. 1/7 1957 fra arkitekt Cha. Christensen, N02. Trøjborg. Sb. 21.05.06-20. Undersøgt i 1957 af Cha. Christensen, N02.

1957 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 381/55; 54/56; 664/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 381/55; NM 54/56; NM 664/57. Sb. 21.05.06-20. Div. korresp. af 1955-57 vedr. Trøjborg ruin, arkitekt Cha. Christensens (N02) udgravninger og opmålinger ved Trøjborg slotsruin i 1957 samt div. avisudklip.

1959 Analyser af materiale
Geologisk Museum

1960 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 323/60
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 323/60. Sb. 21.05.06-20. Div. korresp. af 1960 vedr. udlån af arkivalier fra Landsarkivet i Abenraa.

1960 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1960/552
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 1960/552. Sb. 21.05.06-20. Notater vedr. udgravning foretaget i 1957 af arkitekt Charles Christensen, N02. Trøjborg. Sb. 21.05.06-20. Notaterne stammer fra Cha. Christensens Bo.

1961 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 820/58; 184/59; 323/60; 683/61; 509/61
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 820/58; NM 184/59; NM 323/60; NM 683/61; NM 509/61. Sb. 21.05.06-20. Div. korresp. af 1958-61 vedr. Nationalmuseets restaureringsarbejder og opmålinger på Trøjborg foretaget af arkitekt Johs. Hertz (N02), beplantningen på Trøjborg, div. avisudklip, geologisk analyse af stensorter anvendt på Trøjborg slot, fotografier, besigtigelser af sandstensportalen ved Trøjborg, maleri af Trøjborg Slot (på Tønder Museum), fund fra Cha. Chrisensens undersøgelser i 1957 på Trøjborg (afl. til Tønder Museum), udstykning ved Trøjborg ruin samt en renskrevet kopi af arkitekt Cha. Christensens (N02) undersøgelser og opmålinger i 1957 på Trøjborg.

1962 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 860/62
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 860/62. Sb. 21.05.06-20. Div. korresp. af 1962 vedr. arkitekt Johs. Hertz's (N02) studier af Trøjborg, Trøjborgs godsregnskaber m.v. for 1663-71; 1679-88; 1689-1758 (findes i Landsarkivet i Aabenraa), Trøjborgs ruiner, Nationalmuseets undersøgelser på Trøjborg samt div. avisudklip.

1963 Museal udgravning
Journal nr.: 408/63
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1964 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 408/63
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 408/63. Sb. 21.05.06-20. Div. korresp. af 1963-64 vedr. adgangsforhold ved Trøjborg ruin, en mindre udgravning foretaget i august 1963 af arkitekt Johs. Hertz (N02), fotografier af en bro ved Trøjborg, samt opsamling af en sølvske (danefæ) under rydningsarbejde på Trøjborg ruin.

1965 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 300/64
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 300/64. Sb. 21.05-06-20. Div. korresp. af 1964-65 vedr. fældning og beskæring af træerne på volden samt C-14 datering af jordprøver fra Trøjborg ruin.

1965 Analyser af materiale
Journal nr.: 4451
Nationalmuseet, Naturvidenskabelige Undersøgelser

1965 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 808/65; 300/64
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 808/65; NM 300/64. Sb. 21.05.06-20. Brev af d. 9/11 1965 ml. Nationalmuseets naturvidenskabelige afdeling, og Johs. Hertz, N02. Vedr. Trøjborg, Tønder s., Lø h., Visby s. Under henvisning til andragende af 18.8.1965 ang. C-14 datering af 4 jordprøver fra et middelalderligt borganlæg, Trøjborg, og efter at have erfaret dateringen af to af disse prøver, M-25/64 og M-28/64, skal undertegnede herved på Nationalmuseets 2.afdelings vegne anmode om, at der bevilges datering også af de to øvrige prøver, mærket M-23/64 og M-31/64. Der erindres om, at problemet, som ønskes belyst, er fyldskifternes begyndelse og derved kenskab til de oprindelige overflade, som ad arkæologisk vej dateres til ca. 1300. Af de to hidtil foretagne dateringer kan intet med sikkerhed udledes, men det må antages, at problemet vil kunne løses, hvis de nævnte to supplerende dateringer foretages, idet det søgte skifte af udgraveren antages at være en af de tre grænser mellem de fire pågældende lag. Profiltegning og lagkarakteristikker fremsendes snarest. Med venlig hilsen Johs. Hertz.

1965 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 808/65
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 808/65. Sb. 21.05.06-20. Div. korresp. af 1965 vedr. ansøgning af midler til restaurering af Trøjborg ruin.

1966 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 495/66
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 495/66. Sb. 21.05.06-20. Div. korresp. af 1966 vedr. nedlægning af el-kabel til sikring af el-forsyningen til ruinens pumpeanlæg.

1970 Museal restaurering
Journal nr.: 968/69
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 968/69. Sb. 21.05.06-20. Vedr. restaurering af Trøjborg voldsted, ansøgning om midler m.v. Igennem en årrække har Nationalmuseet foretaget omfattende restaureringsarbejder ved Trøjborg ruin, Visby s., Tønder a. Herunder er også den indre voldgrav blevet oprenset og den oprgravede fyld henlagt på slottets ringvold med henblik på senere harpning af fyldmaterialerne for af finde genstande fra slottets 600-årige historie. - Fylden skulle derefter anvendes til anlæg af en offentlig parkeringsplads uden for ruin området. Arbejdet er et led i et større projekt omfattende nye broer over de to voldgrave og højere vandopstemning. Nationalmuseet samarbejder herom med Tønder amtsråd, som ejer ruinområdet. Amtet har bl.a. påtaget sig at oprense den ydre voldgrav. ... [Fortsætter] Vedlagt sagen: Korresp. af d. 23/1 1970 ml. Sønderjyllands amtsarbejdsnævn, Haderslev, og N02. Korresp. af d. 30/12 1969 og d. 23/1 1970 ml. amtsvejinspektør Knud Jensen, Tønder, og N02. Korresp. af d. 19/12 1969 ml. Chr. Olsen, Odense, og Knud Jensen, Amstvejvæsnet, Tønder. Korresp. af d. 5/9 1969 ml. Amtmand Tyge Haarløv, Tønder Amt, og N02.

1972 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1972 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Sb. 21.05.06-20. Sandstenstavle - Trøjborg Slotsruin - Sønderjylland. Polykromeringsrapport. April - Oktober 1972.

1984 Registrering via historisk dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Sb. 21.05.06-20. Avisudklip af d. 2/3 1927 fra Hejmdal om "Udstykningen af Trøjborg.". Avisudklip af d. 5/3 1927 fra Hejmdal om "En sønderjysk Nationalpark ved Trøjborg Slotsruin?". Avisudklip af d. 1/8 1954 fra Jyske Tidende om "Store Ødelæggelser paa "Trøjborg" ". Avisudklip af d. 7// 1954 fra Jyske Tidende om "Ruinen "Trøjborg" i beskæmmende Forfald". Avisudklip af d. 16/11 1955 fra Jyske Tidende om "Haab for Trøjborg". Avisudklip af d. 21/3 1964 fra Vestkysten om "Ukendt Trøjborgtegning dukket op". Avisudklip af d. 18/11 1979 fra Jyllandsposten om "Den dag historien blev ændret". Avisudklip af d. 9/11 1984 fra Berlingske Weekendavisen om "Trøjborg - en skæbnefortælling".

1986 Tinglysning
Journal nr.: F. 53-2343
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F. 53-2343
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Voldstedet Trøjborg. Voldstedet består af en slotsbanke og en ladegårdsbanke. Anlægget afgrænses i vest af Sejrsbækken, i nord og øst af tørlagte voldgrave og i syd af en tørlagt voldgrav, hvis vestlige halvdel er opfyldt ved anlæg af vej og parkeringsplads. Hele anlægget måler 310 m fra nord til syd og 280 m fra øst til vest (med hensyn til de korrekte verdenshjørner se vedlagte skitse). Slotsbanken med ruinen måler 30 x 30 m og ligger midt i en rund sø hvis diameter er ca. 65 m. Rundt om søen ligger en ovalformet vold. Voldens bredde er mod nord og mod syd ca. 40 m. Mod øst og mod vest er bredden ca. 20 m. Uden om volden ligger en voldgrav, der er 18 m bred. Fra nordsiden af denne voldgrav, findes forbindelse til anlæggets øvrige voldgrave. Mellem slotsbanken, med dens 2 voldgrave og ladegårdsbanken, findes en voldgrav hvis nordlige ende er tørlagt. Den sydlige er bredere og vandfyldt, nærmest en lille sø. Ladegårdsbanken er rektangulær og måler 270 x 90 m. Den er mod nord, øst og syd afgrænset af en voldgrav. Voldgraven er ca. 6 m bred og 2 m dyb. Mod øst er den rørlagt på en strækning af ca. 40 m ud for hovedbygningen. (Bygningerne på ladegårdsbanken er ikke omfattet af denne fredning). Mellem slotsbankens yderste voldgrav og Sejrsbæk findes en vold hvorpå løber en offentlig vej. Den moderne vejbelægning er ikke omfattet af fredningen. Fredningsgrænsen løber mod vest langs østsiden af Sejrsbækken, mod nord og øst langs ydersiden af voldgraven, og mod syd langs ydersiden af voldgraven og langs vestsiden af asfaltvejen.

1986 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 531/86
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 531/86; FFF F. 53-2343. Sb. 21.05.06-20. Tinglysningsdokument (kopi) samt kort med fundsted afsat og skitse over Trøjborg, modtaget d. 28/2 1986 på N02. Trøjborg. Sb. 21.05.06-20. Besigtiget d. 3/1 1986 af Niels Hørlück Jessen, FFF. Endvidere korresp. af d. 11/2 1986 ml. RAS og FFF ang. fredning af voldstedet Trøjborg.

1990 Registrering via historisk dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Sb. 21.05.06-20. Avisudklip af d. 16/8 1990 fra Jydske Tidende om "Nyt fundament til Trøjborg". Besigtiget af arkitekt Jørgen Frandsen fra Skov- og Naturstyrelsen.

1990 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1991 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: D. 18/91-40
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1992 Museal prøvegravning
Journal nr.: 2914
Haderslev Museum
HAM 2914. Sb. 21.05.06. Beretning vedr. prøvegravning på volabanken ved Trøjborgs avlsgård d. 18/11 1992. I forbindelse med ejerskifte, er der opstået behov, for opførelse af kostalde på voldbanken lige nord for de nuværende avlsbygninger. Arealet lige nord for de gamle avlsbygninger er ubebygget, men ligger omgivet af voldgrav til 3 sider. Muldjorden vil i forbindelse med anlægsarbejdet blive bortgravet og erstattet med flyveaske. Eventuelle arkæologiske levn vil da blive ødelagt. Da det ikke kunne udelukkes, at der tidligere har stået bygninger på dette sted, eller at voldgraven har haft et andet forløb, ønskede Haderslev Museum at foretage en prøvegravning. Prøvegravningen blev gennemført d. 18/11 1992 med museumsinspektør Lennart S. Madsen som leder og undertegnede [cand.mag. Hans Skov, HAM] som assistent. Med rendegraver blev der gravet 3 søgegrøfter med en bredde på 0,7 m. I ingen af søgegrøfterne påvistes fundamentsrester, eller noget der kunne tolkes som voldgrave. Området ser ud til at have været ubebygget. Arealet nord for de gamle avlsbygninger skråner let fra NØ mod SV. Dette kan p.g.a. opfyldslag næsten ikke fornemmes, når man i dag ser ud over terrænet. Opfyldsmasserne bestod af muldjord, iblandet både røde og gule teglsen. De gule tegl daterer opfyldslagene til nyere tid. Offyldslagene var længst mod SV 1,55 meter tykke, mens de længst mod øst kun målte 0,40 meter. Undergrunden bestod mod øst af grusede lerlag, der var meget ustabile og vandlidende. Længst mod SV bestod undergrunden af rent ler (blåler), der både var stabil og relativ tør. ... [Fortsætter]

1992 Museal besigtigelse
Journal nr.: 2914
Haderslev Museum

1993 Museal prøvegravning
Journal nr.: 2914
Haderslev Museum
HAM 2914; RAS D. 18/91-40. Sb. 21.05.06-20. Resumé I den 155 m lange grøft, dybde 1,10 m, der løb fra gårdspladsens sydvestlige til det nordvestlige hjørne, kunne der intet steds konstateres lag ældre end 1700-tallet. Da undergrunden stort set kunne følges over hele strækningen må den middelalderlige ladegård befinde sig enten øst eller vest for grøften, med mindre der er foretaget en total af- og bortgravning af middelalder- og renæssance lag. Baggrund I forbindelse med indflytning og nyindretning af Trøjborg avls- eller ladegård ønskede den nye ejer at lægge en ny vandledning ned gennem den gamle ladegårds gårdsplads, fra det sydvestlige til det nordvestlige hjørne. Grøften blev gravet under arkæologisk kontrol, ned til en dybde af ca. 1,10 m under terræn. Vestprofilen i den 155 m lange grøft belv derefter opmålt og lagene beskrevet. Dog kun de sydligste 100 m. Resten bestod kun af moderne fyldlag direkte over undergrund. Der blev ikke hjemtaget genstande, bortset fra eksempler på et ganske ejendommeligt vandrør. Grøften har fået bogsrav E, idet grøfterne A-D gravedes i 1992 inden anlæggelsen af nye stalde nord for de gamle.

1993 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 2914
Haderslev Museum
Ønske om at opførelse af to kostalde på voldgraven nær de gamle avlsbygninger.

1997 Museal restaurering
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Registrering af løse sandsten på Trøjborg ruin.

2001 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister

2002 Museal besigtigelse
Kulturstyrelsen

2003 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
HAM 2914; RAS D. 18/91-40. Sb. 21.05.06-20. Udgravningsberetning[er] samt dokumentation, arkiveret i 2003 på N02. HAM 2914. Voldsted, borgbanke, afgravning, middelalder-1700-tal. Trøjborg. Sb. 21.05.06-20. Undersøgt i 1993 [og i 1992] af HAM. Arkiveret på loftet under år: 1993. DKC-registreret d. 30/10 2001. Vedlagt sagen: Fundanmeldelse samt kort med fundsted afsat, modtaget i 2003 på N02.

2005 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Restaurering af murværk på Trøjborg Ruin

2007 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssance
Tilstandsvurdering 2007 af murværk mm.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Uspecificeret museal aktivitet
Journal nr.: 5285
Haderslev Museum
HAM 5285. Sb. 21.05.06-20. HAM inv. nr. 5285x1-51. Niels Kingo Jacobsen, Geografisk Institut foretog i perioden 1962-1969 boringer og prøvegravninger af en del sønderjyske lokaliteter, hovedsageligt middelalderlige værfter i marsken. Han undersøgte også Trøjborg Voldsted sammen med Johannes Hertz i 1965. Haderslev Museum har siden overtaget Jacobsens fundmateriale. Materialet er i 2014 udsorteret og 51 fundnumre hørende til Trøjborg gravningen er oprettet (HAM 5285x1-51).

2015 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Sb. 21.05.06-20. Se notebøger! Visby S. Trøjborg. A. [Abildgaard, NM] XI 15 f. [107] f.; 28 ff. [113 f.]. W. [Worsaae, NM] XVIII. 61 f. C.G.S. [Schultz] XCII. 22. (maleri på Tønder museum). H.S. [Stiesdal, N02] II. 35.

2015 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Sb. 21.05.06-20. Notat [udateret] ang. besigtigelser foretaget af S. Abildgaard og J.J.A. Worsaee, begge NM. Trøjborg. Sb. 21.05.06-20. Visby Sogn, Tønder Amt Trøjborg A. XI. 15 f [107 f]; 28 ff [113 f.]. W. XVIII; 61 f. Tröiborg Firkantet Bygning staar lige op i Graven. Over Porten "Omnia Vanitas". I Gaarden 4 ottekantede Taarne, et i hvert Hjørne. Det Hele meget forfaldent, Taget beskadiget. Eieren Knudsen vil ikke reparere Bygningen, som iøvrigt ikke frembyder noget særdeles mærkværdigt. Flere Grave og en ret smuk Have.

Litteraturhenvisninger  (0)