Årup Kapel
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Aabenraa

Sted- og lokalitetsnr.
220103-42

Fredningsnr.
410951

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Kapel, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)

Kapel, Middelalder (dateret 1400 - 1535 e.Kr.)

Møntfund, Historisk Tid (dateret 1067 - 1848 e.Kr.)

Fredningstekst
Aarup kapeltomt. Ruinerne af Aarup kapel består af kampestenfundamenter og teglstensmurværk og er beliggende under jordoverfladen på matr.nr. 47, 162 og 331, alle af Stubbæk ejerlav. Ruinernes placering og udstrækning fremgår af vedlagte skitse, hvorpå også fredningsgrænsen er indtegnet. En el-transformator står på ruinområdet på matr.nr. 162. Disse ruiner må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde. Gravning, beplantning og bebyggelse på arealet over ruinerne er ikke tilladt uden rigsantikvarens samtykke. Dyrkning er tilladt i samme omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (17)
1600 Registrering via historisk dokumentation
Haderslev Museum

1959 Museal udgravning
Journal nr.: 675/62
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
N02 675/62; N02 461/59. Sb. 22.01.03-42. I anledning af udgivelsen af værket Danmarks Kirker for Aabenraa amt, foranledigede Nationalmuseets 2.afdeling en undersøgelse af en formodet kirketomt i Aarup (Ensted sogn), hvor husmand Peter Todsen på sin mark havde frilagt nogle kampestensfundamenter. Efter en besigtigelse af stedet konstaterede museumsinspektør Hans Stiesdal, at der sandsynligvis var tale om et kirkebyggeri, og den 9.7.59 startede undertegnede på en udgravning, der havde til formål i løbet af en halv snes dage at lokalisere og bestemme karakteren af kirkens plan. Efter 10 dages udgravning kunne det fastslås, at der var tale om et kirkebyggeri af usædvanlig karakter og dimension. Kirketomten lod sig ikke begrænse til pågældende mark, men fortsatte ind under et T-formet vejkryds og videre ud på de omliggende marker. Trods sin uheldige beliggenhed midt i vejkrydset lykkedes det at fritlægge bygningens samtlige hjørner, således at hoveddispositionen i bygningsanlæget kunne fastlægges. Efter at museumsinspektør Erik Skov havde besøgt stedet, bestemte man at fortsætte udgravningen og frilægge så meget af bygningen som det var muligt på grund af vejene. Den 18-8-59 afsluttedes udgravningen, og det endelige resultat udviser, at bygningen har bestået af et skib og kor af gotisk form. Skibet er kvadratisk og størrelsen er ca. 21 x 22 m i udvendig mål (målene angivet ved kampestensfundamenterne). På sydmuren er 4 stræbepiller, der ligger med en fast indbyrdes afstand på ca. 4,30 m, således at den vestligste og den østligste pille ligger i forlængelse af skibets vest- og østmur. Symmetrisk med sydmueren ligger nordmuren fritlagt med 3 piller, idet den næstøstligste pille må formodes at ligge under vejen. På vestmuren 4 piller, dog ikke i samme system som på nord- og sydmur. De to midterste piller er trukket ud mod hjørnerne således, at de er anbragt i forlængelse af korets nord- og sydmur. Det indvendige kirkerum har været forsynet med 4 søjler, alle bestemt af stræbepillernes placering, og hvoraf det var muligt at frilægge de to sydligste. Anlæget har således været treskibet, med et skib i forlængelse af koret og to forholdsvis smalle sideskibe. Mod skibets østmur, der ikke er forsynet med stræbepiller, ligger koret, der måler 12 x 17 m (stadig i udvendig mål). Koret har en tresidet afslutning med 4 udvendige hjørnepiller, hvoraf de tre nordligste kunne fritlægges. Midt på korets nordmur er anbragt en stræbepille, således at man i koret bevarer den samme fagdeling mellem pillernes som i skibet. Hele korets sydmur er beliggende under vejen. ... [Fortsætter] 31/10 1959 J. Blache Holm Vedlagt sagen: Udgravningsdokumentation i form af snit- og plantegninger. Korresp. af d. 30/8 1959 ml. Seminarieadjunkt H.V. Gregersen, Haderslev, og N02. Lister over møntfund: F.P. 2876 og F.P. 2634. Ovennævnte mønter er fundet ved NM'II's undersøgelse af ruinerne af Årup kapel i sommeren 1965. De med + mærkede mønter er indlagte, nogle af dem fotograferede.

1959 Museal besigtigelse
Journal nr.: 461/59
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1959 Museal besigtigelse
Journal nr.: 461/59
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1959 Registrering via historisk dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Sb. 22.01.03-42. Avisudklip af d. 5/1 1959 fra Der Nordschleswiger om "Die Kapelle von Hillingstede - Ist beim Gut Aarup das Fundament der zweiten Kirche Enstedts gefunden?".

1962 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 461/59; 979/60; 341/61; 675/62
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
N02 461/59; N02 979/60; N02 341/61; N02 675/62. Sb. 22.01.03-42. NM D 351-356/1959. Div. korresp., fredningspapirer, avisudklip, udgravningsberetning for 1959 mv. af 1959-62 ang. Aarup kapeltomt. Sb. 22.01.03-42.

1965 Privat opsamling
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling

1965 Anden transaktion om genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling

1965 Registrering via historisk dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Sb. 22.01.03-42. Avisudklip af d. 30/5 1965 fra Jyske Tidende om "Sct. Annas helligdom tilintetgjort af hævngerrige bønder? Mange spørgsmålstegn ved det kolosale valfarts-kapel, Nationalmuseets folk er i færd med at udgrave i Årup nær Åbenrå".

1965 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1967 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 695/64; 74/65; 769/66; 612/67
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
N02 695/64; N02 74/65; N02 769/66; N02 612/67. Sb. 22.01.03-42. NM D 3824/1966; NM D 3919/1966. Div. korresp., regnskaber, fundlister, fredningspapirer, avisudklip mv. af 1964-67 ang. Aarup kapeltomt. Sb. 22.01.03-42. [M.C.O. 2015 - udgravningsberetning for NM's undersøgelser i 1965 blev ikke fundet.]

1973 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1985 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 7-M
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kapeltomt. Undersøgt ved N.M. 2 (arkitektstuderende Blanche Holm) i 1965. Fundament af gotisk kapel med skib på ca. 21 x 22 m med 4 søjler, og kor på 12 x 17m (alle mål udvendige) med tresidet afslutning. Spor af ældre bygning på skibets plads.

1985 Diverse sagsbehandling
Haderslev Museum

2002 Registreringsprojekt/ødekirker
Haderslev Museum
Senmiddelalderligt valfartskapel, viet Skt. Anna, nedrevet ved reformationen. Ligger som en lille park ved et vejkryds.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)