Grøngrøft
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Aabenraa

Sted- og lokalitetsnr.
220104-57

Fredningsnr.
421012

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Herregårdsanlæg/Slot, Historisk Tid (dateret 1067 - 1848 e.Kr.)

Stenlægning/Stensamling, Historisk Tid (dateret 1067 - 1848 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 1848 e.Kr.)

Fredningstekst
Grøngrøft. Den vandfyldte voldgrav og dens skrænter, som omgiver den borgbanke, hvorpå gårdens bygninger ligger.
Undersøgelsehistorie  (9)
1954 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Sb. 22.01.04-57. Grøngrøft, Felsted sogn, Lundtoft - Vis herred, Aabenraa amt. [Skitse.] Fra den nuværende hovedbygning, der er uden arkitektonisk interesse, løber en mur hen over voldstedet. Den skiller haven fra gårdspladsen. Midt på muren er en kælderhals, som står i forbindelse med et kælderrum, som strækker sig ind mod haven. Kælderen, der stammer fra den gamle, nedrevne hovedbygning, er hvælvet, og hvælvingen bæres af fire, firkantede piller, der ligesom kapper og gjordbuer er opførte af små flensborgsten. Murarbejdet er smukt udført. Hvælvningsbuerne er meget flade, så flade, at de visse steder truer med at falde sammen. Dette har formodentlig været årsagen til, at man har indsat et par nyere skillerum. En enkelt af hvælvingerne synes helt ombygget, ligesom ydermuren i rummet synes meget ombygget med moderne mursten. Største højde i rummet er ca. 2 m. Pillernes højde 1,45 m. I loftet sidder enkelte svære jernkroge. 9/10 1954. Hans Stiesdal 2 fot.

1964 Tinglysning
Journal nr.: F. 1523/64
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Den vandfyldte voldgrav og dens skrænter, som omgiver den borgbanke, hvorpå gårdens bygninger ligger.

1964 Museal besigtigelse
Journal nr.: F. 1523/64
Nationalmuseet
NM F. 1523/64. Sb. 22.01.04-57. Brev af d. 30/6 1964 ml. Fredehjemmet GRØNTOFT v/Overinspektionen for Børneforsorgen, Rosenvængets alle 18, Kbhvn., og NM FREDNINGSAFDELINGEN jr.nr. F 1523/64 Den vandfyldte voldgrav og dens skrænter, som omgiver den borgbanke, hvorpå gårdens bygninger ligger. Med hensyn til form og udstrækning af det fredede objekt henvises til vedføjede opmåling. På dette fortidsminde må der således ikke opføres bygninger af nogen art. Det må ikke fjernes, udjævnes eller beskadiges ved gravning, pløjning, nybeplantning, bortførsel af jord og sten eller tilførsel af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Kunstig afvanding af graven må ikke finde sted. Træhugst er forbeholdt ejeren, men stødoptagning er ikke tilladt. Det areal, der er underkastet ovenstående fredningsbestemmelser, findes angivet på vedføjede kort, hvor det omgives af de der anførte servitutgrænser. NATIONALMUSEETS Fredningsafdeling den 30. juni 1964 P. V. Glob Vedlagt sagen: Kort over det fredede område.

1967 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 552/67
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
N02 552/67. Sb. 22.01.04-57. Ang. Sb. 22.01.04-57. Vedlagt sagen: Korresp. af d. 13/7; 8/8 1967 ml. lærer J.H. Jensen, Felsted, og N02.

1967 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 552/67
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Ingen vand i V-graven og vestligste del af S-graven, som er ved at gro til ligesom N-graven, der dog har lidt vand, men er kraftigt sivbevokset. Et par træer ligger væltet ind over voldgraven mod NV. Ø-lige del af N-graven nydelig og vandfyldt ligesom hele Ø-graven. Bevoksning: Træer, græs. Omgivelser: Anlæg, eng. Foto: S/H og F 09.19 V-graven fra SSØ, 09.20 S-graven fra Ø, 09.21 Ø-graven fra S.

2008 Museal prøvegravning
Journal nr.: 4874
Haderslev Museum
Arkæologisk overvågning i forbindelse med oprensning af voldgraven omkring det middelalderlige voldsted. Adgangen til herregårdspladsen sker over den nordlige voldgrav via en bred jorddæmning. Overgangen har oprindeligt været smallere, men er blevet udvidet med påførte fyldlag i nyere tid - 1955. Disse ønskedes afgravet igen, så den oprindelige overgang blev synliggjort igen. Efter godkendelse hos fredningsmyndighederne blev der foretaget arkæologisk sonderende undersøgelse heromkring, på den ikke fredede del af voldgraven, så den oprindelige voldgravs udstrækning igen kunne etableres. En pikstensbrolagt gårdsplads eller muligt bygningsfundament fra senmiddelalder til renæssance blev ved sonderingen afdækket og efterfølgende udgravet og dokumenteret (HAM 4874).

2008 Museal udgravning
Journal nr.: 4874
Haderslev Museum
I forbindelse med overvågning af oprensning af voldgrav til oprindeligt niveau omkring det middelalderlige voldsted Grøngrøft blev der påtruffet pigstensbrolægning. Brolægningen blev ved udgravning fritlagt og registreret i fladen.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)