Olmerdiget
Offentlig adgang
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Aabenraa

Sted- og lokalitetsnr.
220110-46

Fredningsnr.
42088

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Forsvarsvold, Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 1848 e.Kr.)

Fredningstekst
Olmerdiget. Resterne af befæstningsanlægget på min ejendom består af en palisaderække af egepæle, der, som angivet med -,-,-,-,-, på den vedhæftede kortskitse, strækker sig fra mosedraget (Tinglev sø) over et engdrag i nordøstlig ret- ning og fortsættes af den på kortskitsen angivne grav, der er synlig i en længde af ca. 75 m. I det nordøstlige engdrag findes endvidere en til den forannævnte svarende palisaderække af egepæle, ligeledes angivet på kort- skitsen med -,-,-,-,-,-. Det over palisaderækkerne liggende jordlag må i en bredde af 2 meter ikke fjernes, men arealet må iøvrigt benyttes på sædvanlig måde, men det skal påses, at palisaderækkerne ikke ved den anvendte brugsmåde afdækkes. Den ovennævnte gravstrækning, på kortskitsen angivet som "grav", skal forblive henliggende i sin nuværende græsklædte skikkelse, og der må intet foretages, der kan ændre gravens udseende eller karakter; det skal dog være tilladt som hidtil at benytte graven til græsning. Fredningen skal nærmere angives i marken ved opstilling af fredningsmærker. Se også 4208-9.
Undersøgelsehistorie  (23)
1932 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1933 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 171/27; 51/30; 425/31; 125/32; 281/33.
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
[Samlesag; omfatter flere Sb. lokaliteter.] N02 171/27; N02 51/30; N02 425/31; N02 125/32; N02 281/33. Sb. 22.01.10; 46-47. Div. korresp., avisudklip, fredningspapirer m.v. af 1927-33 primært ang. fredningen af Sb. 22.01.10; 46-47.

1959 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 559/59
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1962 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 470/56; 762/57; 857/58; 876/58; 559/59; 1042/62
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
[Samlesag; omfatter flere Sb. lokaliteter.] N02 470/56; N02 762/57; N02 857/58; N02 876/58; N02 559/59; N02 1042/62. Sb. 22.01.10-46. Div. korresp., analyser, avisudklip, besigtigelser, fredningspapirer m.v. af 1956-62, ang. Olmerdiget, Uge s., Aabenraa a.

1964 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: F. 1529/64
Nationalmuseet

1965 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 559/59; 365/65
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
[Samlesag; omfatter flere Sb. lokaliteter]. N02 559/59; N02 365/65; NM F. 1529/64. Sb. 22.01.10-46. Ang. Olmersvolden i Tinglev. Sb. 22.01.10-46. Brev af Nytår 1959 ml. H.P. Jørgensen, Olmersvolden pr. Tinglev, og Hans Stiesdal, N02. På initiativ af dr. V.la Cour, som ikke kunne få tid til videre undersøgelse af Olgerdiget (Ollemorsvolden), sender jeg Dem vedlagte kort, på hvilket jeg med tal har indført de fund, der er gjort ved Olmersvolden. Der kan derefter ikke være nogen tvivl om, at det hele, Urnehoved skanse, samt vold med grav og palisaderester i forbindelse med dyndfulde engstrækninger er et sammenhængende hele, som i folkevandringens dage har udgjort en fuldstændig landspærring, fra hav til hav her tværs over sillingen (lavlandet). Fra Urneskoven i øst har der været en naturlig spærring indtil Aabenraa Fjord. Og fra Gaardby i vest, (byen ved gærdet), kort før Uge Bæk har forenet sig med Geilaaen for derpå at danne Sønderaaen, har der været en naturlig spærring helt ud til Vesterhavet, ved det dyndfulde kær, som Sønderaaen er omgivet af. Idet de gamle veje i oldtiden førte uden om de store skove og større vandløb, gik al færdsel da her hen over højderyggen i vandskellet. Og vi ser, hvordan Olgerdiget har spærret alle de gamle veje. ... [Fortsætter].

1967 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1025/65
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
[Samlesag; omfatter flere Sb. lokaliteter.] N02 1025/65. Sb. 22.01.10-46. Div. korresp. af 1965-67, fotografier, luftfotografier, kort m.v. ang. Olmersvold ml. fhv. gårdejer H. P. Jørgensen, Olmersvold pr. Tinglev, og N02 (v. Hans Stiesdal).

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Kun graven ses i terrænet. Foto: Flyfoto S4012-F201/037. Bevoksning: 1979: Græs.

1984 Museal udgravning
Journal nr.: 1732
Haderslev Museum

1985 Diverse sagsbehandling
Haderslev Museum

1985 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 7-M
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Olmersvold ved Almstrup.

1988 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 6808/88
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Prøvegravning for at præcisere pælerækkernes forløb og bevaringstilstand.

1990 Museal udgravning
Journal nr.: 2407
Haderslev Museum
Der blev ikke konstateret spor efter Olgerdiget.

1990 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Journal nr.: 2407
Haderslev Museum
I forbindelse med opførelsen af A.P. Møllers containerfabrik har Tinglev Kommune besluttet at forlægge Almstrup Bæk mod øst og at gensno åløbet

1991 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1993 Museal udgravning
Journal nr.: 2959
Haderslev Museum
Undersøgelse som følge af nedgravning af naturgasledning. Hvor tracéet skærer diget, fandtes mod øst en voldgrav og vest herfor 2 palisadegrøfter, hvor stolperne var delvist bevaret. I den ene grøft var stolperne runde i tværsnit og i den anden rektangulære. Anlægget kan ud fra de tidligere undersøgelser dateres til yngre romersk jernalder.

1993 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Journal nr.: 2959
Haderslev Museum
Ved etablering af vandledning gennemgravedes det fredede stykke af diget.

1993 Museal besigtigelse
Journal nr.: 2959
Haderslev Museum
Bred fladbundet grav med en eller muligvis to palisaderækker.

1993 Planlagt rør-,kabelføring
Journal nr.: G. 5041/93
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1995 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: 7.1.2.
Haderslev Museum
Planer om forlægning af Bjerndrupvej.

1995 Museal prøvegravning
Journal nr.: 7.1.2.
Haderslev Museum
Ved undersøgelser på tre udvalgte lokaliteter fandtes hverken spor af bebyggelse eller af olgerdiget.

2002 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Der er dog ikke meget at se på lokaliteten bortset fra de to fredningssten. Der er ellers skiltet til stedet. Men der burde nok også være en infotavle.

Litteraturhenvisninger  (0)