Lundsgård voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230304-149

Fredningsnr.
421135

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1500 - 1535 e.Kr.)

Herregårdsanlæg/Slot, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 - 1660 e.Kr.)

Hovedbygning, Nyere tid (dateret 1910 - 1919 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Lundsgård voldsted. Fredningen omfatter den sydlige del af den rektangulære banke, hvorpå gårdens bygninger ligger samt de omgivende ca. 20 - 22 m brede grave i vest og syd. Den vestre grav er ca. 150 m lang og afgrænses i nord af en lav vold; en dæmning fører over graven til banken. Den søndre ca. 90 m lange grav har nærmest karakter af en sump og munder ud i engen, der i øst og nord omgiver banken som i sydøst når en højde af ca. 5 m over engbunden. Gravenes skråninger er bevoksede med træer og buske, og den fredede del af banken er udlagt til have. Fredningsgrænsen forløber i syd og vest 1 m fra gravenes ydre overkanter, i øst langs bankens fod ved engen og i nord langs en linie, der flugter med stuehusets nordøstre facade. Den eksisterende bebyggelse berøres ikke af denne fredning. Det fredede areals udstrækning er iøvrigt angivet på vedlagte skitse, hvorpå også fredningsgrænsen er indtegnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning eller tilfyldning. Ny bebyggelse må kun ske i samråd med rigsantikvaren. Det fredede areal kan iøvrigt benyttes som have i samme omfang som hidtil. Bortset fra firholdelse for grøde o.l. må oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden ikke finde sted uden rigsantikvarens samtykke.
Undersøgelsehistorie  (9)
1955 Museal besigtigelse
Museet på Sønderborg Slot
Lundsgård (blå) med bevarede voldgrave. Lit. f. Raben, Ullerup sogn. [Lundsgård er anlagt oven på det gamle Avnbøllunds voldsted].

1955 Museal besigtigelse
Museet på Sønderborg Slot
Det er usikkerhed omkring grænsens forløb mellem Ullerup s. og Sottrup s. Lokaliteten hører muligvis til Ullerup s. (230305).

1955 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Skitse af Lundgaard [publiceret i Fra Als og Sundeved III].

1967 Registrering via historisk dokumentation
Uspecificeret institution
Lundsgård ligger på det gamle Avnbøllunds voldsted, der på de to sider er omgivet af grave, medens de to andre sider vender ud mod den nu tørlagte sø. Avnsbølgård blev formentlig oprettet af Wolf Høk i midten af 1500-tal. Den blev solgt i 1594 til Hans d. Yngre, som henlagde den under en nyopført avlsgård, Lundsgård. Denne bygning blev nedbrudt i 1633. Endnu ved forrige årh. midte lå bygningerne på et snævert voldsted med våde grave. Ladegårdsbygningerne forbedredes 1764; fra denne tid stammede antagelig også det gamle stuehus af bindingsværk og munkesten, der nedbrændte i 1909. Det nuværende hovedbygning er opført ca. 1910 af Christian Lei.

1973 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Ingen bemærkninger. Bevoksning: Træer, græs. Omgivelser: Have, eng. Foto: S/H og F 09.07 V-graven fra NNØ, 09.08 SV-hjørnet fra VSV, 09.09 SØ-lige del fra ØSØ.

1985 Institutionssag uden journaldata
Haderslev Museum

1985 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 7-M
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (1)
Trap Danmark X,3
1967