Blansgård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230305-88

Fredningsnr.
421133

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1200 - 1399 e.Kr.)

Hovedbygning, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 - 1660 e.Kr.)

Hovedbygning, Nyere tid (dateret 1870 - 1879 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Blans, art.nr. 74, bd. III, bl. 116. Blansgård. Fredningen omfatter Blansgårds voldgrave og deres skråninger. For den nordlige voldgravs vedkommende omfatter fredningen også den 1,5 - 2 m høje vold, der begrænser graven mod nord i hele dens længde og bredde. På volden ligger en del sten. Ca. 7 m vest for voldgravens nordøstlige hjørne er volden gennemgravet til et afløb. For østenden af nordgraven, der er delvis vandfyldt, står en stejl ca. 2 m høj delvis stensat skrænt. Den midterste del af østgraven har ca. 2 m høje jordskrænter. Graven, der er tørlagt, er tæt bevokset i bunden og på skrænterne med unge løvtræer. Den sydlige vand- fyldte ende af østgraven har lave, delvis træbevoksede skrænter. Den sydvestlige vandfyldte voldgrav har mod syd og vest ret stejle, 1 - 1,5 m høje, med store træer bevoksede skrænter, hvori ses enkelte sten.
Undersøgelsehistorie  (9)
1954 Museal besigtigelse
Journal nr.: 79/55
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Det nuværende Blansgård ligger på et af grave omgivet voldsted. Gravene er endu delvis vandfyldte. Deres form er dog blevet noget ændrede og dele er opfyldte. Den nordlige grav er ret bred. For enden af graven mod øst står en ret stejl, ca. 2 m høj til dels stensat skrænt. Mod nord begrænses graven af en 1½-2 høj vold. Sydgraven, der nærmest har karakter af en dam, når i øst nu kun til indkørselsvejen. Gravens skrænter rejser sig stejlt ca. 1-1½ m op til den flade mark. Den østlige grav står ret velbevaret. Dens skråninger er ca. 2 m høje. Vestgraven er helt opfyldt. Der er ikke på voldstedet spor af nogen gammel bebyggelse.

1955 Museal besigtigelse
Museet på Sønderborg Slot
Blansgård (blå) med bevarede voldgrave. [Nævnes første gang i 1315].

1955 Tinglysning
Journal nr.: 79/55
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Blansgårds voldgrave og deres skråninger. For den nordlige voldgravs vedkommende omfatter fredningen også den 1½-2 m høje vold, der begrænser graven mod nord, i hele dens længde og bredde. På volden ligger en del sten. Ca. 7 m vest for voldgravens nordøstlige hjørne er volden gennemgravet til et afløb. For østenden af nordgraven, der er delvis vandfyldt, står en stejl ca. 2 m høj delvis stenet skrænt. Den midterste del af østgraven har ca. 2 m høje jordskrænter. Graven, der er tørlagt, er tæt bevokset i bunden og på skrænterne med unge lovtræer. Den sydlige vandfyldte ende af østgraven har lave, delvis træbevoksede skrænter. Den sydvestlige vandfyldte voldgrav har mod syd og vest ret stejle, 1-1½ m høje, med store træer bevoksede skrænter, hvor ses enkelte sten. Dette fortidsminde må således ikke bebygges og ikke beskadiges ved afgravning af voldgravens skrænter, tilførsel af jord, sten, affald eller anden fyld eller iøvrigt på nogen måde forstyrres. Kunstig afvanding af de endnu vandfyldte grave må ikke finde sted. Beplantning i et omfang som nu, samt træhugst er tilladt. Med ejersyns tilladelse kan Nationalmuseet foretage undersøgelser af fortidsmindet. De fire områder, der er underkastede forestående fredningsbestemmelser, findes angivet på vedføjede kort [plantegning af området], hvor de hver for sig begrænses af de der indtegnede servitutsgrænser.

1955 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Planskitse af fundstedet med gravene. Det er publiceret i Fra Als og Sundeved III.

1967 Registrering via historisk dokumentation
Uspecificeret institution
Blansgård nævnes første gang i 1315. De nuværende bygninger ligger stadig på den gamle herregårds plads, på det afrundede firesidede, endnu af delvis vandfyldte grave omgivne voldsted. Blansgårds sædehus er opført i 1599-1602. Det blev afbrudt i 1787 og nye bygninger opført. Disse brændt i maj 1795. Det nuværende hovedbygning er opført i 1876.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
S-lige del af Ø-graven ikke vandfyldt. Volden mod N er noget nedtrampet af kreaturer. Bevoksning: Træer, græs. Omgivelser: Have, græsning. Foto: S/H og F 09.12 fra NNØ, 09.13 graven mod NØ fra Ø, 09.14 graven mod V fra N, 09.15 SV-graven fra SØ.

1985 Institutionssag uden journaldata
Haderslev Museum

1985 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 7-M
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (1)
Trap Danmark X,3
1967