Bramstrup Hovedgård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Faaborg-Midtfyn

Sted- og lokalitetsnr.
080805-39

Fredningsnr.
371611

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Hovedbygning, Middelalder (dateret 1300 - 1535 e.Kr.)

Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Dæmning (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejer: Vejdirektoratet ejer kun dæmningen. Tingl.: 22/3 1918. 20/12 1986. 27/4 1987. Gravanlæg. Bramstrup hovedgård. Dette mindesmærke forpligter jeg mig og alle efterfølgende ejere og brugere af ejendommen til at frede i dets nuværende omfang som vist på omstående kalke efter et i året 1900 ud- ført kort, således at det ingensinde beskadiges ved vands af- ledning, afgravning, opfyldning, cementering eller anden om- dannelse af bredderne. Dog er genopgravning af det nu til dels opfyldte sydvestre hjørne af gravene samt midlertidig tørlægning af gravene af oprensningshensyn forbeholdt. Hvis vandstanden i Mølleåen på udenforståendes initiativ uden Bramstrup ejeres billigelse sænkes under den nuværende bund af malekarmen ved den til mig hørende Bramstrup mølle, bort- falder fredningsforpligtelsen, da gravene derved ville blive afvandede og miste sin oprindelige karakter. Et fredningsmær- ke vil kunne opstilles på stedet. Undersøgelse må efter afta- le foretages af Nationalmuseet. Når mindesmærket fremtidig tilses af Nationalmuseet, sker der forud henvendelse til ejeren derom. Enhver beskadigelse, der med ejernes eller bru- gernes vidende og villie tilføjes mindesmærket, vil være at udbedre under Nationalmuseets ledelse på ejerens eller bru- gerens bekostning, således at mindesmærket bringes tilbage i sin tidligere stand. Supplerende fredning tinglyst 20.12. 1986: VOLDGRAVE PÅ BRAMSTRUP HOVEDGÅRD Voldstedet består at en banke, der er omgivet af en voldgrav til alle sider samt en dæmning på umatrikuleret gadejord øst for voldgraven. Banken måler ca 250 m fra nord til syd og ca 135 m fra øst til vest. På banken ligger den bygningsfredede hovedbygning med en tilbygning kaldet "Fokkenborg", elevbygningen og et havehus "Det danske Hus". Voldgraven er 20-25 m bred og ca 2,5 m dyb. Mod sydøst er voldgraven udvidet til en kunstig sø. Fredningen omfatter den brolagte indkørsel og stengærderne langs denne fra dæmningen og nord og vest om voldgraven til hovedbygningen. Fredningsgrænsen løber i syd langs voldstedets kant, i sydvest langs voldgravens yderkant til broer og herefter langs ydersiden af stengærdet i vest og nord til dæmningen, som er fredet i sin helhed. Tingl.: 27/4 1987, umatrikuleret gadejord: Dæmning. Dæmningen er 350 m lang, 16 m bred ved foden og 14 m bred ved kronen. Den hæver sif indtil 2,5 m over omgivende terræn. Ca. 90 m fra dæmningens sydende findes et stemmeværk med vandmølle. Ved dæmningens sydende findes frislusen. Dæmningen er fredet i sine længder. På dæmningen løber hovedlandevej nr. 213. Fredningen omfatter ikke den moderne vejbelægning samt sluseanlæggene.
Undersøgelsehistorie  (14)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldgraven fundet som beskrevet. Fredningen bør udvides til at omfatte voldstedet og søen. Hele voldstedet er i dag udlagt som park, idet avlsbygningerne blev fjernet i 1930'erne. Tilbage på banken er kun den fredede hovedbygning. Jeg tog en række farvebilleder, der er lagt ved sagen j.nr. 53-2715. ** Seværdighedsforklaring ** Pænt voldsted i smukke omgivelser og med en smuk hovedbygning.

1986 Tinglysning
Journal nr.: F53-2715
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2715
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Voldgrave på Bramstrup Hovedgård. Voldstedet består af en banke der er omgivet af en voldgrav til alle sider samt en dæmning på umatrikuleret gadejord øst for voldgraven. Banken måler ca. 250 m fra nord til syd og ca. 135 m fra øst til vest. På banken ligger den bygningsfredede hovedbygning med en tilbygning kaldet "Fokkenborg", elevbygningen og et havehus "Det danske Hus". Voldgraven er 20-25 m bred og ca. 2,5 m dyb. Mod sydøst er voldgraven udvidet til en kunstig sø. Fredningen omfatter den brolagte indkørsel og stengærdene langs denne fra dæmningen og nord og vest om voldgraven til hovedbygningen. Fredningsgrænsen løber i syd langs voldstedets kant, i sydvest langs voldgravens yderkant til broer og herefter langs ydersiden af stengærdet i vest og nord til dæmningen, som er fredet i sin helhed.

1986 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 3716:11, Status: B

1987 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1473/87
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1987 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2715
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
DÆMNING Dæmningen er 350 m lang, 16 m bred ved foden og 14 m bred ved kronen. Den hæver sig indtil 2,5 m over omgivende terræn. Ca. 90 m fra dæmningens sydende findes et stemmeværk med vandmølle. Ved dæmningens sydende findes frislusen. Dæmningen er fredet i sine længder. På dæmningen løber hovedlandevej nr. 213. Fredningen omfatter ikke den moderne vejbelægning samt sluseanlæggene.

1987 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 1473/87
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1987 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1006/87
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1987 Tinglysning
Journal nr.: F53-2715
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2004 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 8383
Odense Bys Museer
Under den nordre sidefløj findes i kældermuren rester af muligvis to forskellige bygninger fra yngre middelalder. Den ene dateres med usikkerhed til 1200-tallet (Bramstrup nævnes først o. 1425), den anden til beg. Af 1500-tallet.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Dog er mølledæmningen ikke længere landevej .

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet,men stadig med den omtalte bro.

2017 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er et voldsted omgivet af grave

2017 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)