Ejsbøl voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Haderslev

Sted- og lokalitetsnr.
200302-3

Fredningsnr.
38092

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Skyttegrav, Nyere tid (dateret 1940 - 1945 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 8/12 1970. Se også kendelserne af 28. okt. 1940 og OFN'ken- delserne af 25. aug. og 2. dec. 1941. Ejsbøl voldsted Voldstedet består af en borgbanke med længderetning nordvest-sydøst. Banken er ca. 160 m lang og indtil 60 m bred og hæver sig 3-5 m over de omgivende engdrag mod sydvest og nordøst. I nordvest og sydøst af- skærer 2 tørre grave banken fra åsen, hvoraf den er en naturlig del. Gravene er begge ca. 5-6 m brede i bunden. Den nordvestre grav er ca. 40 m lang og 2-3 m dyb, den sydøstre ca. 60 m lang og 3-4 m dyb. I den vestligste del af den sidstnævnte grav er et vandhul. I bankens nordøsthjørne er ved en ca. 3 m dyb tør grav, som er indskåret i ban- ken, udskilt en mindre banke, der er ca. 40 m i diameter og ca. 7 m høj. På den store banke er der nær den nordvestre grav en uregelmæs- sig fordybning. Voldstedet er græsklædt, idet der dog på den store bankes sydøstlige del samt i den nordvestre grav er tjørnekrat og enkelte løvtræer. Fredningsgrænsen følger i nordøst og sydvest bankens fod, i sydøst og nordvest voldgravenes ydre overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Ny beplantning må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (10)
1897 Museal udgravning
Journal nr.: 368/97
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 368/97. Sb. 20.03.02-3. Til grundtegning af Eisbøl voldsted, Eisbøl by, Gammel Haderslev sogn, Haderslev kreds). Paa sydsiden af Eisbøl sø, nu udtørret til eng, strækker sig en lav ås. Denne er ved H og H, gennemskåret af grave. På nordøstsiden har man ved en ringgrav (A-A) dannet en mindre, rund høj, i graven findes nedrammede egepæle (F), der skal have haft en betydelig højde. På højen har gårdens hovedbygning ligget; her er der ved gravning (se snit x-y) fundet brolægning, utilhugne kampesten i mur, munkesten, munketegl samt forskellige småsager (*. [[(* Stift af jern (s. museets nr 7319); spænde af metal; forskellige stykker af metal og jern, deriblandt et dørhængsel og en række søm; stykker af lerklinede vægge, enkelte potteskår; ben; slagger. Endvidere fandtes meget forkullet træ. Smågenstandene opbevares af proprietær Friis på Eisbølgård.]] Den store vold falder i to afsnit, idet midten er lav og smal. Det sydøstlige ender med en omtrentlig firkantet forhøjning (E); her er der foretaget en lille gravning, uden at man har truffet på andet end fast ler. D betegner en svag hævning. På det større nordvestlige afsnit har der ligget bygninger; jorden er fuld af murgrus; ved G-C og B findes sænkninger. G-G antyder moderne grøfter. Opmålinger samt optegninger på stedet er foretaget 20-26/7 1897 af Sune Ambrosiani og Chr A Jensen - med bistand af proprietær Friis København, August 1897 Chr A Jensen Af voldstedet er taget 3 fotografier

1929 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ejsbøl Voldsted.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1941 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 122/39; 382/40; 495/41
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 122/39; NM 382/40; NM 495/41. Sb. 20.03.02-3. Ang. Fredning af Ejsbøl Voldsted. Sb. 20.03.02-3. Vedlagt sagen: Korrespondance af d. 3/5; 27/5; 29/7; 1/8; 6/10; 9/10 1939 og d. 11/3; 20/3; 29/10 1940 og d. 18/2 1942 ml. Fredningsnævnet for Haderslev Amt, og N02.

1968 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1104/69
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 1104/69. Sb. 20.03.02-3. Ved kendelse af 28. oktober 1940 er omgivelserne omkring Ejsbøl voldsted fredet. På voldstedet selv er der imidlertid ingen fredningsdeklaration udfærdiget. Til brug for en sådan kan voldstedet beskrives således: Ejsbøl voldsted, der ligger på en aflang naturlig banke, omgivet af engdrag. Voldstedet er dannet ved afskæring af åsen, der fra vest forløber i en svag bue mod sydøst, ved en ca. 40 meter lang og 2-3 meter dyb grav i vest og en ca. 60 meter lang og 3-4 meter dyb grav i sydøst; begge grave har i bunden en bredde af ca. 5-6 meter. Med undtagelse af ]]at[[ den vestligste del af sydøstre grav, hvor der er et måske sekundært vandhul, er gravene nu tørre. Den således dannede borgbanke, der er ca. 160 meter lang og indtil 60 meter bred, hæver sig 3-5 meter over det omgivende land. I bankens nordøsthjørne er der ved en ca. 3 meter dyb grav, som er indskåret i banken, udskilt en selvstændig banke, ca. 40 meter i diameter og ca. 7 meter høj. På den store banke er der nær vestgraven en uregelmæssig fordybning, øjensynlig frembragt ved gravning i nyere tid. Voldstedet henligger i græs, idet der dog på den mindre banke, på den store bankes sydøstlige del samt i vestre grav findes en del tjørnekrat og enkelte løvtræer. [Skitsetegning] ... [Fortsætter] Ejeren oplyste, at tyskerne i slutningen af 2. verdenskrig anlagde enkelte løbegrave på voldstedet, men at disse blev tilkastet igen. Besøgt den 31. oktober 1968. Olaf Olsen

1968 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 968/68
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 968/68. Sb. 20.03.02-3. Brev af d. 9/11 1968 ml. Olaf Olsen, N02 og Johannes Hertz, N02. På Ejsbøl Voldsted, Gl. Haderslev sogn, Haderslev herred, er tjørnene ved at brede sig lidt for stærkt. Ejeren, gårdejer Johs. Hjort, Ejsbøl pr. Haderslev, er villig til at lade os fjerne tjørnene i voldgravene og tynde dem ud på den mindste af bankerne, når vi blot lader træerne stå. ... [Fortsætter]

1973 Registrering via historisk dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Sb. 20.03.02-3. Avisudklip af d. 8/7 1973 fra Morgenavisen Jyllands-Posten om "Æwilsbyll ved Haderslev: 700 år gammelt voldsted præger stadig landskabet - Gården hedder i dag Ejsbøl, men har tidligere heddet Aitsboly, Æwillsbyll og Egelbul".

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Det er dog meget tilgroet i tæt krat, buske og træer. Der burde skabes bedre adgang og ryddes i vegetationen så voldstedet bliver synligt samt opsættes infotavler. Der er vej hen til voldstedet og vandresti.

2015 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Ejsbøl Voldsted ligger paa Sydsiden af Ejsbøl Sø. (fredl. 28.10.1940, 25.8. og 2.12.1941.)

2015 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Sb. 20.03.02-3. Eisbøl (Gammel-Haderslev s. Haderslev Ø) 1/1000 Skitse efter mål 1897 På sydsiden af Eisbøl sø (nu udtørret til eng) strækker sig en lav ås. Denne er ved enderne gennemskåret af grave. På nordøstsiden har man ved en ringgrav dannet en mindre, rund høj, i graven findes nedrammede egepæle, der skal have haft betydelig højde På rundhøjen etc Jvfr. beretning angivet 1897 i Nationalmuseets arkiv.

Litteraturhenvisninger  (0)