Fars Hat, Nykøbing Slot
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070207-29

Fredningsnr.
452667

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (7)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Herregårdsanlæg/Slot, Historisk Tid (dateret 1536 - 1799 e.Kr.)

Bro, Nyere tid (dateret 1800 - 1899 e.Kr.)

Brønd, Nyere tid (dateret 1800 - 1899 e.Kr.)

Hus (evt. med stald), Nyere tid (dateret 1800 - 1899 e.Kr.)

Møntfund, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Nykøbing slot. En murrest, 3 - 4 x 5 - 6 m, som står i en højde af ca. 2 m over jordhøjning, der ved foden måler 10 - 12 m i diameter, samt ruiner beliggende under jord- overfladen på grunden i øvrigt.
Undersøgelsehistorie  (23)
1987 Tinglysning
Journal nr.: F53-2139
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1987 Aflysning
Journal nr.: F53-2139
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1987 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2139
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Nykøbing Slot. En murrest, 3-4 x 5-6 m, som står i en højde af ca. 2 m over en jordhøjning, der ved foden måler 10-12 m i diameter, samt ruiner beliggende under jordoverfladen på grunden iøvrigt.

1987 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 896/87
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Aflysning af fredningsdokument af 1. november 1968 vedrørende fredningen af Nykøbing Slot. Nyfredning af 25. marts 1987.

1998 Museal restaurering
Journal nr.: 1170
Guldborgsund Museum
Efter beskæring af vegetationen på ruinen viste det sig, at der var fare for nedstyrtning af murværk. En afrensning til fast murværk med henblik på retablering af anlægget blev foretaget i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen.

2000 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 1170
Guldborgsund Museum

2000 Museal prøvegravning
Journal nr.: 1170
Guldborgsund Museum
I forbindelse med udgravning til kørselsrampe bag supermarkedet Aldi fremkom massive affaldslag, vandførende, stærkt organiske og lugtende, med indhold af bl.a. munketegl, keramik, dyreben, træ, halm, dyregødning o.l. I ca. 3-4 meters dybde sås middelalderlige affaldslag, der kan være dannet på selve Nykøbing Slots område eller smidt umiddelbart udenfor slottes nordvestlige mur, evt. i en voldgrav. Sortgodskeramik antyder en datering af lagene til ca. 12-1300-tallet.

2000 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 1170
Guldborgsund Museum

2002 Museal besigtigelse
KUAS, Fortidsminder
Tilstandsvurdering 2002 af murværk mm.

2002 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: 1252
Guldborgsund Museum

2002 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: O.610/02
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

2002 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Journal nr.: 1252
Guldborgsund Museum
Sedimentologisk undersøgelse af geotekniske boringer i forbindelse med udvælgelse af den mest hensigtsmæssige form for arkæologiske forundersøgelser i forbindelse med frilæggelse af Tingsted Å ved ruinen fra Nykøbing Slot.

2004 Museal prøvegravning
Journal nr.: FMN 1252
Guldborgsund Museum
Renæssancevoldgrav i forbindelse med Nykøbing Slot.

2004 Museal prøvegravning
Journal nr.: FMN 1252
Guldborgsund Museum
Bro over Tingsted Å, nordværts fra renæssanceslottet i Nykøbing Falster.

2004 Museal prøvegravning
Journal nr.: FMN 1252
Guldborgsund Museum
Fars Hat: middelalderlige og efterreformatoriske anlæg i tilknytning til slotsholm og voldgrav i det nordlige område af Nykøbing Slot (middelalderborg og renæssanceslot).Der er påtruffet vidjeflettet faskine på nordøstsiden af slotsholmen, mindst 20 lerindpakkede stolper stående udenfor faskinen. I de tilknyttede kulturlag på slotsholm og i voldgrav er der fundet husholdningsaffald og nedrivningsmaterialer fra slottet, bl.a. bæverhaletegl. I de øvrige affaldslag er fundet mønter fra 16-1800-tallet.

2004 Museal prøvegravning
Journal nr.: 1328
Guldborgsund Museum
Brønd og 1800-tals husfundamenter med pikstensgulv.

2004 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: FMN 1252
Guldborgsund Museum
Koordinering af arkæologiske undersøgelser i forbindelse med anlæg af ny kanal og to havnebassiner i Nykøbing F. by ved og som en del af Tingsted Å.

2005 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2007 Privat restaurering
Journal nr.: 1444
Guldborgsund Museum

2007 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1444
Guldborgsund Museum
Overvågning/begrænset arkæologisk undersøgelse i forbindelse med udskiftning af 10 cm jordlag og pålægning af rullegræs inden for 200 m² af det fredede område ved ruinerne af Nykøbing Slot - Guldborgsund Kommune

2013 Museal prøvegravning
Journal nr.: MLF00954
Museum Lolland-Falster
I forbindelse med etableringen af en markering samt forskønnelse af området omkring det fredede fortidsminde Fars Hat i Nykøbing F, udførte Museum Lolland-Falster en overvågning af anlægsarbejdet. I denne forbindelse blev registreret enkelte jordfaste levn i form af murværk og fundamentsrester, som formodes at udgøre rester efter en af Nykøbing Slots bygningsfaser.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Området omkring den fredede del af Nykøbing slot er forskønnet og tårnresten Fars Hat er resaureret. Der er sat formidlingsskilte om Nykøbing Slot på biografens ydervæg.

2018 Registreringsprojekt/ødekirker
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

Litteraturhenvisninger  (0)