Blangstedgård
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Odense

Sted- og lokalitetsnr.
080407-77

Fredningsnr.
361622

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (10)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Herregårdsanlæg/Slot, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Tegl, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Enkeltfund, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Vandmølle, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Mølledam, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Mølledæmning, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Brønd, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Møntfund, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 - 1660 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Blangstedgård voldsted og vandmølle. Anlægget består af et voldsted og en vandmølle. Voldstedet består af en ydre, delvist bevaret voldgrav og et indre, nu op- fyldt, voldgravssystem omkring borgbanken og ladegårdsbanken. Voldstedet måler 240 m NØ-SV og 160 m NV-SØ. Voldstedet afgrænses mod NV af vandmølle- anlægget. Mod V og SV løber voldgraven i en cirkelbue fra Lindved Å over engen til parken. Denne strækning er ca. 220 m lang. Graven er ca. 2 m bred i bun- den og 5 m bred ved overkanten. Volden hæver sig indtil 0,75 m over omgivende terræn. Voldgravens nordlige del er kun svagt synlig i terrænet. Fra hegnet mellem park og eng løber voldgraven i en ret linie mod NØ, vinkelret på vejen, der fører hen over voldstedet. Denne strækning er 100 m lang. Graven er ca. 1 m bred i bunden, 5 m bred ved overkanten og 2 m dyb. 25 m fra overgangen mellem eng og park er der opført en bro af kløvede granitblokke. Broen er 2 m bred. Fra vejen løber voldgraven i en bue mod N. Her er voldgraven fyldt op over en strækning på ca. 90 m. Herfra løber voldgraven i en ret linie mod NV til møllekanalen. Graven er ca. 120 m lang, 5 m bred i bunden og 12 m bred ved overkantet og 3 m dyb. Ca 60 m fra kanalen er graven fyldt op over en strækning af 3 m, hvor en markvej fører over. På voldstedet ligger Blangstedgård med avlsbygninger. Vandmøllen består af en mølledam, en dæmning med sluse og frisluse og to møl- lekanaler. Mølledammen afgrænses mod SØ af voldstedet, mod NØ af dæmningen og mod NV af et lavt terrænspring, der løber i en ret linie fra dæmningens nordvestligste punkt og 100 m mod SV til det sted, hvor Lindved Å slår et næsten vinkelret knækmod ØSØ. Mølledammen ligger i skov. Dæmningen er orienteret NV-SØ. Den er ca. 130 m lang, 12 m bred ved foden og 5 m bred ved kronen. 30 m fra det nordligste punkt ligger den 4 m brede frisluse og 80 m syd for denne ligger den 4 m brede sluse. Her ligger lige- ledes møllehuset opført med bindingsværk og stråtag. Umiddelbart syd for dette ses gamle fundamenter af kløvede kampesten. Fra slusen løber en møllekanal ca. 300 m mod NØ. Fra frislusen løber er møl- lekanal 300 m mod NØ, hvor den løber sammen med førstnævnte kanal. Begge kanaler er ca. 4 m brede. Mellem de to møllekanaler er der lavet en kunstig sø. Fredningsgrænsen løber fra det punkt, hvor de to møllekanaler mødes langs den nordlige kanals nordside til dæmningen. Herfra løber den 100 m mod SV til svinget på Lindved Å langs ovennævnte terrænspring. Herfra følger den yderkanten af voldgraven ud over engen og gennem parken til vejen. herfra løber fredningsgrænsen langs ydersiden af husene mod NØ til voldgraven og følger dennes yderkant til møllekanalen og videre langs dennes yderkant til det punkt, hvor de to kanaler løber sammen. Bygningerne på voldstedet er ikke omfattet af naturfredningslovens p.48. Det samme gælder den moderne vejbelægning på den offentlige vej, der fører hen over voldstedet og mølledæmningen.
Undersøgelsehistorie  (22)
1987 Tinglysning
Journal nr.: F53-2824
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1987 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1847/87
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1987 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2824
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Anlægget består af et voldsted og en vandmølle. Voldstedet består af en ydre, delvist bevaret voldgrav og et indre, nu opfyldt, voldgravsystem omkring borgbanken og ladegårdsbanken. Voldstedet måler 240 m NØ-SV og 160 m NV-SØ. Voldstedet afgrænses mod NV af vandmølleanlægget. Mod V og SV løber voldgraven i en cirkelbue fra Lindved Å over engen til parken. Denne strækning er ca. 220 m lang. Graven er ca. 2 m bred i bunden og 5 m bred ved overkanten. Volden hæver sig indtil 0,75 m over omgivende terræn. Voldgravens nordlige del er kun svagt synlig i terrænet. Fra hegnet mellem park og eng løber voldgraven i en ret linie mod NØ, vinkelret på vejen, der fører hen over voldstedet. Denne strækning er 100 m lang. Graven er ca. 1 m bred i bunden, 5 m bred ved overkanten og 2 m dyb. 25 m fra overgangen mellem eng og park er der opført en bro af kløvede granitblokke. Broen er 2 m bred. Fra vejen løber voldgraven i en bue mod N. Her er voldgraven fyldt op over en strækning på ca. 90 m. Herfra løber voldgraven i en ret linie mod NV til møllekanalen. Graven er ca. 120 m lang, 5 m bred i bunden og 12 m bred ved overkanten og 3 m dyb. Ca. 60 m fra kanalen er graven fyldt op over en strækning af 3 m, hvor en markvej fører over. På voldstedet ligger Blangstedgård med avlsbygninger.Vandmøllen består af en mølledam, en dæmning med sluse og frisluse og to møllekanaler. Mølledammen afgrænses mod SØ af voldstedet, mod NØ af dæmningen og mod NV af et lavt terrænspring, der løber i en ret linie fra dæmningens nordvestligste punkt og 100 m mod SV til det sted, hvor Lindved Å slår et næsten vinkelret knæk mod ØSØ. Mølledammen ligger i skov. Dæmningen er orienteret NV-SØ. Den er ca. 130 m lang, 12 m bred ved foden og 5 m bred ved kronen. 30 m fra det nordligste punkt ligger den 4 m brede frisluse og 80 m syd for denne ligger den 4 m brede sluse. Her ligger ligeledes møllehuset opført med bindingsværk og stråtag. Umiddelbart syd for dette ses gamle fundamenter af kløvede kampesten. Fra slusen løber en møllekanal ca. 300 m mod NØ. Fra frislusen løber en møllekanal 300 mod NØ, hvor den løber sammen med førstnævnte kanal. Begge kanaler er ca. 4 m brede. Mellem de to møllekanaler er der lavet en kunstig sø. Fredningsgrænsen løber fra det punkt, hvor de to møllekanaler mødes langs den nordlige kanals nordside til dæmningen. Herfra løber den 100 m mod SV til svinget på Lindved Å langs ovennævnte terrænspring. Herfra følger den yderkanten af voldgraven ud over engen og gennem parken til vejen. Herfra løber fredningsgrænsen langs ydersiden af husene mod NØ til voldgraven og følger dennes yderkant til møllekanalen og videre langs dennes yderkant til det punkt, hvor de to kanaler løber sammen. Bygningerne på voldstedet er ikke omfattet af naturfredninglovens [paragraf]48. Det samme gælder den moderne vejbelægning på den offentlige vej, der fører hen over voldstedet og mølledæmningen.

1987 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1847/87
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1989 Museal prøvegravning
Journal nr.: BLGD86-89
Bymuseet Møntergården
Ved søgegrøfter og boreprøver 1986-89 blev voldgraven omkring borgbanken lokaliseret. Den har været trugformet og vandførende, ca. 1m dyb. På den ydre borgholm fremkom syldsten til en bygning og en brolægning af munkesten fra et ildsted eller en ovn (o. 1300). Diverse udaterede stolper og plankevægsrester. Ved den eksisterende bro lokaliseredes stolper og plankevægge, der tolkes som dele af dæmningsanlægget til mølledammen. Der er udtaget prøver til dendrokronologisk datering.

1989 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1614/89
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1990 Byggeri og anlæg
Journal nr.: BLGD86-89
Bymuseet Møntergården

1990 Museal prøvegravning
Journal nr.: BLGD90
Bymuseet Møntergården
I 4 søgegrøfter er lavet 2 snit i voldgravens NØ-lige forløb, samt et snit i frivandsløbet til vandmøllevirksomheden, som i hvert fald siden 1540 har hørt til gården. I voldgraven har næppe været mere end 0,8 m vand, bredden 5 m. Ladegårdspladsens NØ-hjørne var opfyld holdt af en 8 skifter høj tørvemur. I forbindelse med voldgraven blev 2 egepæle dendrodateret. den ene til 1258, den anden yngre end 1221. Befæstningen kan - hvis dateringen til 1258 holder - sættes i forbindelse med biskop Regnar, der i slutn. af 1250'erne en overgang var kongens fange.

1990 Museal udgravning
Journal nr.: 1709/90
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Mønt (FP 5492) fundet i forb.m. udgravning.

1991 Museal prøvegravning
Journal nr.: BLGD 91
Bymuseet Møntergården
I et mindre felt fremkom en munkestensmur sat i ler. det viste sig at være en del af en teglovn, hvis størrelse og konstruktion ikke kunne afgøres. Ovnen lå i castrumdelen af voldstedet, i dets SØ-lige hjørne, ganske nær voldgraven.

1991 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 662/91
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1991 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 662/91
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
I den sydøstlige kant af området er fundet en blyplombe med motiv på for- og bagside.

1991 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: D.18/91-34
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1994 Grøft ved byggeri/anlæg
Journal nr.: BG94
Bymuseet Møntergården

1994 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 237/94
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1994 Museal prøvegravning
Journal nr.: BG94
Bymuseet Møntergården
I forbindelse med gravning af rende til rør blev gravearbejdet fulgt. Herved blev voldgrav og frivandsløb registreret.

1997 Anden transaktion om genstand
Journal nr.: 12/97-1918
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 5492: 2 skilling, Christian IV, 1618.

2001 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2001 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 8246
Odense Bys Museer
Nyt journalnr.

2006 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2112-0188
KUAS, Fortidsminder

2006 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 8246
Odense Bys Museer
Rudolf Steiner Skole- & Børnehaveforeningen Blangstedgård påbegynder med henvisning til Kulturarvsstyrelsen tilladelse af 15-11-2005(j.nr. 2003-2112-0188)diverse gravearbejder. Museet ønsker med henvisning til vilkårene for tilladelsen at følge arbejdet og registerere profilerne.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er voldsted, der ligger i bymæssig bebyggelse. Voldstedet er stærkt præget af ny bebyggelse

Litteraturhenvisninger  (0)