Rygårds voldsted

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Arkæologi Sydfyn

Kommune
Nyborg

Sted- og lokalitetsnr.
090106-9

Fredningsnr.
391810

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Hovedbygning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Vejdæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 7/2 1972. 12/11 1986, supplerende fredning. Rygårds voldsted Voldstedet består af en omtrent cirkulær holm med en diameter på ca. 45 m, hvorpå hovedbygningen, der er fredet i kl.A i hen- hold til bygningsfredningsloven, ligger. Holmen begrænses mod vest, syd og øst af voldgrave, hvis bredde i vest og syd er ca. 20 til 25 m, i øst ca. 10 m. Voldgravene er opfyldte, bortset fra den nordlige del af den vestre grav, der munder ud i en ca. 45 m bred og ca. 300 m lang kunstig sø, der strækker sig fra nordvest til sydøst nord for holmen. Langs søens vestende samt langs vestsiden af den vestre voldgrav er en dæmning, hvorpå er en markvej. Voldstedet er iøvrigt udlagt som have og park. Det fredede areal måler i nord-sydlig retning ca. 100 m og i øst-vestlig retning ca. 80 m. Fredningsgrænsen går i syd langs den opfyldte voldgravs øvre yderkant, i vest langs dæmningens vestlige fod, i nord langs søens nordre bred og i øst langs den opfyldte voldgravs østlige øvre kant, der forløber parallelt med hovedbygningen i en afstand af ca. 15 m fra denne samt langs fortsættelsen af denne linie til det punkt, hvor den rammer sø- ens nordlige bred. De eksisterende bygninger berøres ikke af denne fredning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse må kun ske i samråd med rigsan- tikvaren. Oprensning af voldgraven og den vestlige ende af sø- en nord for holmen samt forsætlig ændring af vandstanden må kun finde sted efter forudgående henvendelse til rigsantikva- ren. Voldstedet må iøvrigt benyttes som have og park i samme omfang som hidtil. Supplerende fredning tinglyst 12.11. 1986: Voldgravene afgrænser Ladegårdsbanken mod vest og syd og er orienteret N-S og Ø-V. Den førstnævnte er 200 m lang, indtil 2 m dyb og 10 m bred. Sidst- nævnte er 250 m lang, indtil 2 m dyb og 10 m bred.
Undersøgelsehistorie

1972 Uspecificeret aktivitet
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1972 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Rygårds voldsted. Voldstedet består af en omtrent cirkulær holm med en diameter på ca. 45 m, hvorpå hovedbygningen, der er fredet i kl.A i henhold til bygningsfredningsloven, ligger. Holmen begrænses mod vest, syd og øst af voldgrave, hvis bredde i vest og syd er ca. 20 til 25 m, i øst ca. 10 m. Voldgravene er opfyldte, bortset fra den nordlige del af den vestre grav, der munder ud i en ca. 45 m bred og ca. 300 m lang kunstig sø, der strækker sig fra nordvest til sydøst nord for holmen. Langs søens vestende samt langs vestsiden af den vestre voldgrav er en dæmning, hvorpå er en markvej. Voldstedet er iøvrigt udlagt som have og park. Det fredede areal måler i nord-sydlig retning ca. 100 m og i øst-vestlig retning ca. 80 m. Fredningsgrænsen går i syd langs den opfyldte voldgravs øvre yderkant, i vest langs dæmningens vestlige fod, i nord langs søens nordre bred og i øst langs den opfyldte voldgravs østlige øvre kant, der forløber parallelt med hovedbygningen i en afstand af ca. 15 m fra denne samt langs fortsættelsen af denne linje til det punkt, hvor den rammer søens nordlige bred. De eksisterende bygninger berøres ikke af denne fredning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse må kun ske i samråd med rigsantikvaren. Oprensning af voldgraven og den vestlige ende af søen nord for holmen samt forsætlig ændring af vandstanden må kun finde sted efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren. Voldstedet må iøvrigt benyttes som have og park i samme omfang som hidtil.

1972 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 3918:10, Status: B

1972 Diverse sagsbehandling
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1972 Uspecificeret aktivitet
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rygård. Forefundet som beskrevet i fredningstekst, idet dog følgende tilføjes: SV og S for den fredede del af voldstedet (dvs. voldstedet omkring hovedbygningen) ligger ladegårdsbanken, som i V og S er afgrænset af kunstige voldgrave. I den V-lige står stillestående vand, i den S-lige løber en bæk. N-lige del af V-graven er opfyldt, men tydeligt synlig og har stået i forbindelse med voldgravssystemet omkring hovedbygningen. Voldgravene omkring Ladegårdsbanken er afsat på mb, men ikke på 4 cm.-kort. Disse grave er af helt uforståelige årsager ikke omfattet af fredningen, som oplagt bør udvides, så at Ladegårdsbanken og dens voldgrave snarest bliver fredet, så meget desto mere som hurtigt fremadskridende ødelæggelser truer disse, jvf. følgende beskrivelse: På N-siden af S-voldgravens V-lige del ses endnu markante rester af en randvold. Denne er for nylig maskinelt gennemgravet tæt Ø for hjørnet mellem S- og V-voldgraven, og en mødding er placeret i gennemgravningen. Den V-lige voldgrav er under opfyldning med store mængder affald i form af bl.a. jordfyld, aske, halm, kvas, haveaffald, rester af gamle skure, et helt gammelt drivhus, bygningsmaterialer, brædder, havemøbler og adskillige hele, kasserede landbrugsmaskiner, placeret langs voldgravens overkant og især på skrænten ned i graven, hvis nordligere hidtil åbne del nu er delvis opfyldt med alt dette skrammel. Eftersom de her beskrevne overgreb ikke udgør nogen krænkelse af den eksisterende fredning, er de ikke søgt påtalt. Berejseren anbefaler dog et snarligt initiativ fra 5. kontor for at bremse videre forfald, jvf. ovenfor. Flademål overført fra fredningstekst. Højdemål ikke angivet, da udgangspunktet er diskutabelt. ** Seværdighedsforklaring ** Voldstedet med de derpå værende A-fredede hovedbygninger udgør en førsteklasses seværdighed på grund af bygningernes skønhed og fortættede atmosfære af middelalderlig borgarkitektur. Meget romantisk. Bevoksning: 1983: Græs

1986 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Museal besigtigelse
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Tilføjelse til fredningsdokument af 7. februar 1972: Voldgravene afgrænser Ladegårdsbanken mod vest og syd og er orienteret N-S og Ø-V. Den førstnævnte er 200 m lang, indtil 2 m dyb og 10 m bred. Sidstnævnte er 250 m lang, indtil 2 m dyb og 10 m bred.

1987 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Anmodning om ændring af fredningsgrænse.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.


Billeder

Rygård voldsted set fra nordøst
Rygård voldsted set fra nord