Trevolden
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Randers

Sted- og lokalitetsnr.
140603-74

Fredningsnr.
1813171

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Forsvarsvold, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Tro og tradition, uspec undergruppe, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Sb.nr.: Gl. sb. 74(B) TREVOLDEN. Mindesmærket er beliggende på et areal, der strækker sig fra bakkeranden mod syd til ud i Gloudal mod nord, og 74 fod bred fra øst til vest og 590 fod lang fra syd til nord.
Undersøgelsehistorie  (5)
1890 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne Rest er c 520' lang, naar man maaler Volden b, der dog næppe strækker sig saa langt op over Bakken som de to mindre Volde; men til Gjengæld ere de to andre efter at de ere forenede til een Vold nede i Dalen eller Engen 40' længere der, og de ere ogsaa skaanede for Ødelæggelse 30' længere mod Syd, saa deres hele Længde er 590'. For Færdeselens Skyld med Hö og Kvæg er der dannet 2 Gjennemskjæringer i Volden, hvor Bakke og Eng mödes. Ovenstaaende Maal er taget paa det Sted, hvor Mindesmærket tydeligst træder frem. Volden bestaar af Blandjord, altsaa ligesom mod Syd af den paa Stedet opgravede Jord, og Voldens Höjde og Gravens Dybde svare i saa Henseende til hinanden. Volden (den af f og d sammensmeltede) ender tæt ved nuværende Bæk i Gloudal og er der 38' bred og 1 a 2' höj. Det miderste nu forsvundne Parti c 2500' lang over den flade Agermark stod endnu for 28 a 30 ar siden, og var da meget betydeligere i Höjde, siger man, end Resten mod Nord nu er, ja man taler endog om en Höjde af indtil 10'. Voldens Retning har været næsten lige og kan endnu fölges hele Strækningen og kjendes baade paa Jordblandingen og paa Afgröden. Uagtet man nævner 8 a 10' som Höjde paa den Østlige Vold, har Gjennemsnittet af Volde og Grave dog været det samme overalt, nemlig 70'. Det nordligste Stk foreslaaes fredet i sin Helhed. Sagnet melder, at engang förtes der Krig mod Kongen, som kom med sin Hær fra Øst; men uagtet det store Arbejde, der var gjort paa Trevolden og uagtet et drabeligt Forsvar, vandt Kongen Sejr, og da Slaget under Forsvarernes Flugt trak vester paa, ödelages Randerup Kirke ved samme Lejlighed. Bevoksning: 1989: Græs og Løvtræer

1890 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ifølge Fredede Fortidsminder har Trevolden sb.nr. 74 og fredningsnummer 1813:171. Dette fremgår ikke af Nationalmuseets Gule Lister.

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Angiveligt voldsted. Uvis anlægstype, dog muligvis hulvejssystem. Anlægget består af to parallelle grøfter med mellemliggende "vold" samt Ø herfra et bredt, reguleret plateau, adskilt fra nærmeste grøft af tilsvarende "vold". Vestligste grøft indtil ½ m dyb under terræn i V uden for anlægget. Top af vestligste "vold" identisk med terrænniveau i V. Østligste grøft med samme bundniveau som vestlige. Top af østlige "vold" indtil ½ m over terræn i V. Den regulerede flade i Ø ligger ½ m under terræn i V. Vestligste "volds" "krone" ligger 5 m Ø for vestlige grøfts vestlige kant. Afstanden fra vestlige til østlige "voldkrone" er 7 m. Det regulerede parti i Ø er 17 m bredt med vestgrænse 15 m fra vestligste grøfts vestkant. (Dimensionerne varierer noget. De angivne mål er taget 30 m N for anlæggets sydligste punkt). Bevokset med spredte løvtræer i "grave" og på "volde". Iøvrigt græsklædt. Ingen træer på den regulerede øst-flade. Østfladen anvendes vistnok som driftsvej for kreaturer. Granit-M.S. er herved væltet og er nu henlagt på siden af østlige "vold" nær S-enden. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke synderligt seværdig, og iøvrigt ikke umiddelbart forståeligt objekt. Offentligt tilgængelig i privat skov. Parkeringsmulighed på P-plads ved amtsvej i Ø. Bevoksning: 1989: Græs og Løvtræer

1990 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 185/90
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bredden øst-vest = 74 fod (jf. fredningsteksten) = 23 m. Længden N-S = 590 fod (jf. fredningsteksten) = 183 m. Fortidsmindet er bevokset med træer og krat.

Litteraturhenvisninger  (0)