Freilev Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070608-92

Fredningsnr.
462574

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 5/7 1933 (Gdr. Jens Hansen og hustru, Nagelsti) Afmærkn.: MS (1934, G. Rosenberg) Bautasten, tresidet, spids, 1,8 m høj.
Undersøgelsehistorie  (9)
1879 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(78) Stenlægning [sbnr. 250] af store Stene paa svagt høinet Terrain med reist Bautasten udenfor. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

1923 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En stor, smuk Bautasten staar østlig paa Lodden ved Skovvejen, som i nord-sydlig Retning fører gennem Skoven. Den er naturlig formet, tresidet, bredest forneden og tilspidset foroven, 1,80 m høj ov. Jorden. En lodret staaende Flade vender mod V, 1,30 m br. De to andre Sider er ligeledes forneden 1,30 m brede. Fredlyses eventuelt. Sket i 1933. Den staar 2,50 m Ø for en forstyrret Stenkreds hvis Sten, særlig mod Ø, har haft ret store Dimensioner; den største, 0,90 m højt ov. Jorden, 0,90 m br., staar utvivlsomt endnu paa Plads 1,60 m V for Bautastenen. Iøvrigt staar endnu paa Plads af Kredsstenene 9 Stk. i Nordsiden, og mod S staar vist 5 Sten paa Plads. Ind over Kredsen er bygget et Træskur, som anvendes som Stald, og 9 Sten, som formentlig har hørt til Kredsen, danner nu en Indhegning ved Skurets Sydside. Fredes ikke. [gl.] Sgnbskr. Nr. 78 ?. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bautasten, tresidet, spids. 1,80 m høj.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Frejlev Skov. Fredet bautasten. Mål: 1,3 x 1,3 x 1,7 m. Stenen indgår imidlertid i et fortidsminde, hvis øvrige del af uforståelige årsager ikke er fredet. Fredningsnr.4125-148. Stenkreds. Ca. 3 m V for bautastenen ligger en stenkreds (=SvTh.AC) bestående af tildels meget store (optil 1,8 m) sten. Fuldstændigt bevaret er kredsens sydlige halvdel med 10 sten in situ. Diam. 6,5 m (Ø-V), 10 m (?) N-S. Den nordlige halvdel af kredsens indre optages af et 5,1 x 2,8 m stort, spinkelt bygget, gammelt betonfundament til vægge og skorsten af en lille jagthytte el.lign. Fundamentet har med sine to nordlige hjørner forstyrret stenkredsen, hvis sten her ses liggende udvæltet på skovbunden udenfor kredsen. Nordligste del af denne synes dog bevaret med 6-8 sten in situ, og -længst mod Ø- en 1,0 m høj, bautaligende sten, lidt udhældende. Det kun ca. 30 cm dybt begravede betonfundament bør fjernes ( helst i forbindelse med en arkæologisk undersøgelse af dets umiddelbare omgivelser), og de forstyrrede dele af stenkredsen bør retableres med de som nævnt forhåndenværende sten. Hele anlægget bør derpå ubetinget fredes. 74, 75, 70, 69 samt Sv.Th.AD.AE og AF ligger alle på samme jordvold, som strækker sig i NØ retning. ** Seværdighedsforklaring ** Et såre seværdigt fortidsminde, allerede nu p.gr.a. den monumentale bautasten og den halve stenkreds, men desto mere efter restaurering af denne ( se "Berejserkommentar" ). Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

2003 Museal berejsning
Kulturstyrelsen
På hele højens nordlige del ses et betonfundament til en bygning. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
FM - fortidsmindesten 1,2 m Ø for bautasten.

Litteraturhenvisninger  (0)