Frejlev Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070608-250

Fredningsnr.
4625148

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Højning, ca. 0,4 x 10 m, omgivet af 22 stående eller væltede store sten. I NØ en skråtstillet bauta, 0,3 m høj og 1 x 1 m bred ved basis. Stenen står i fodkæden.
Undersøgelsehistorie  (5)
1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(78) Stenlægning [sbnr. 250] af store Stene paa svagt høinet Terrain med reist Bautasten udenfor.

1879 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En stor, smuk Bautasten [sbnr.92] staar østlig paa Lodden ved Skovvejen, som i nord-sydlig Retning fører gennem Skoven. Den er naturlig formet, tresidet, bredest forneden og tilspidset foroven, 1,80 m høj ov. Jorden. En lodret staaende Flade vender mod V, 1,30 m br. De to andre Sider er ligeledes forneden 1,30 m brede. Fredlyses eventuelt. Sket i 1933. Den staar 2,50 m Ø for en forstyrret Stenkreds [sbnr.250] hvis Sten, særlig mod Ø, har haft ret store Dimensioner; den største, 0,90 m højt ov. Jorden, 0,90 m br., staar utvivlsomt endnu paa Plads 1,60 m V for Bautastenen. Iøvrigt staar endnu paa Plads af Kredsstenene 9 Stk. i Nordsiden, og mod S staar vist 5 Sten paa Plads. Ind over Kredsen er bygget et Træskur, som anvendes som Stald, og 9 Sten, som formentlig har hørt til Kredsen, danner nu en Indhegning ved Skurets Sydside. Fredes ikke. [gl.]

1984 Museal berejsning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Ca. 3 m V for bautastenen ligger en stenkreds (=SvTh.AC) bestående af tildels meget store (optil 1,8 m) sten. Fuldstændigt bevaret er kredsens sydlige halvdel med 10 sten in situ. Diam. 6,5 m (Ø-V), 10 m (?) N-S. Den nordlige halvdel af kredsens indre optages af et 5,1 x 2,8 m stort, spinkelt bygget, gammelt betonfundament til vægge og skorsten af en lille jagthytte el.lign. Fundamentet har med sine to nordlige hjørner forstyrret stenkredsen, hvis sten her ses liggende udvæltet på skovbunden udenfor kredsen. Nordligste del af denne synes dog bevaret med 6-8 sten in situ, og -længst mod Ø- en 1,0 m høj, bautaligende sten, lidt udhældende. Det kun ca. 30 cm dybt begravede betonfundament bør fjernes ( helst i forbindelse med en arkæologisk undersøgelse af dets umiddelbare omgivelser), og de forstyrrede dele af stenkredsen bør retableres med de som nævnt forhåndenværende sten. Hele anlægget bør derpå ubetinget fredes.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Bautasten med fredningsnummer 462574 står 2 m Ø for højens stenkreds.

Litteraturhenvisninger  (0)