Frejlev Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070608-133

Fredningsnr.
4625110

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Stensætning, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Stenrække, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 12/11 1925, gårdejerinde Anna Frederiksen Diplom Afmærkn.: MS 1926, Rosenberg Flerdelt stensætning, 17 x 11 m. Den sydvestlige del er en aflangt firsidet ramme, 7,2 x 5,5 m, og består af en ydre, fuldstændig stenrække, indenfor hvilken nogle sten i spredt række. 2,2 m Ø for rammen en bautasten. Til rammens nord- side slutter sig i V en mindre retvinklet stenrække og i Ø en stenkreds. Til disse stenlægningers østside slutter sig en firsidet række af spredtstående sten, 10 x 10 m. 6 m Ø for rammen en væltet bautasten.
Undersøgelsehistorie  (6)
1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En flerdelt Stenlægning, ialt 17 m i Ø-V og 11 m i N-S. Dens sydvestlige Del er en aflang, firsidet Stenramme 7,20 m i Ø-V, 5,50 m i N-S, med en ydre Række Sten, som er nogenlunde fuldstændig, og derindenfor hist og her nogle faa Sten paa Række. I den ydre Række er synlig mod Ø 6 Sten, mod S 11 Sten, mod V 8 Sten og mod N 9 Sten. Indenfor er ialt 17 Sten synlige. 2,20 m Ø for denne Stenramme staar en Bautasten 0,80 m høj ov. Jorden, 0,70 m x 0,50 m br. Til denne Stenrammes Nordside slutter sig vestligt en mindre, retvinklet Stenrække og østligt en Kreds, noget forstyrrede. Til disse Stenlægningers Østside slutter sig en ca. 10 m x 10 m stor, firsidet Ramme af spredt liggende Sten; og 6 m Ø for denne en væltet Bautasten, 1,30 m x 0,80 m stor ov. Jorden. Se ovenstaaende Rids. Fredlyst. Dklt. Nr. 1. Bevoksning: 1984: Løvtræer

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Flerdelt Stensætning, 17 x 11 m. Den sydv. Del er en aflang firkantet Ramme, 7,2 x 5,5 m, og bestaar af en ydre, fuldstændig Stenrække, indenfor hvilken nogle Sten i spredt Række. 2,2 m Ø for Rammen en Bautasten. Til Rammens N-Ende slutter sig i V en mindre, retvinklet Stenrække og i Ø en Stenkreds. Til disse Stenlægningers Ø-Side slutter sig en firsidet Ramme af spredtstaaende Sten, 10 x 10 m. 6 m Ø for Rammen en væltet Bautasten.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Frejlev Skov. Mål: 0,9 x 13 x 10 m. Fortidsminde bestående af flere, tildels sammenkoblede stenrammer, indenfor hvilke ses mere eller mindre markant højfyld. I SV er anlæggget tydeligste og mest veldefinerede del: en Ø-V orienteret, 6,7 x 5,0 m ramme af tætstillede, ca. 0,6 m lange og indtil 0,5 m høje sten, 32 ialt. Ingen randsten mangler. Bortset fra 3 sten tæt indenfor SV-hjørnet ses ingen sten indenfor rammen. Højfyld indtil 0,4 m over terræn. 0,5-1,0 m N for denne ramme forløber i samme længde en anden, næsten parallel rækkke af 7 sten, der i Ø fortsætter i en næsten ret vinkel med 5 sten mod N, hvorfra linien (med 8 sten) krummer mod V og SV tilbage til et punkt ca. 3 m fra rækkens V-ende - muligvis krum p.gr.a. at der mangler sten i det NV-lige hjørne af et retvinklet anlæg. Dette anlæg, der i fredningsteksten beskrives som en stenkreds består altså m.a.o. af en retvinklet stenrække lukket af med en bue. Anlæggets østlige kortside ligger i forlængelse af den sydvestlige stenrammes do. Ø for disse to anlæg ses en større ramme af spredte sten, 10,0 x 6,3 m. Den afgrænses mod V af de to førstnævnte anlæg. En bautasten står inde i denne ramme ca. 4 m ØSØ for den sydvestlige rammes NØ-hjørne, 0,9 m høj. Iøvrigt ses spredte sten indenfor den østlige ramme, samt den i fredningsteksten omtalte liggende bautasten 6 m Ø for anlæggets NØ-hjørne. (Skitsemæssigt angivet ved tilretning af kalke fra RAS). ** Seværdighedsforklaring ** Et usædvanligt og tydeligt markeret fortidsminde, der slutter sig til mange andre seværdige fortidsminder i Frejlev Skov. Ligger på en lav højning. 2 små vandhuller i V og SV og 1 større sten S for anlægget. Bevoksning: 1984: Løvtræer

2003 Museal berejsning
Kulturstyrelsen

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
FM- sten sat i NØ-hjørne af fortidsmindeområde på 17x13 m.

Litteraturhenvisninger  (0)