Hundslev Skovgård
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Kerteminde

Sted- og lokalitetsnr.
080106-43

Fredningsnr.
36178

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Herregårdsanlæg/Slot, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Bygning, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Enkeltfund, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)

Tro og tradition, uspec undergruppe, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldstedet består af en kvadratisk borgbanke med stærkt afrun- dede hjørner. Banken, der ved foden måler ca. 15 x 15 m, omgi- ves af en vandfyldt ca. 4 m bred voldgrav. Bankens plane top- flade, der måler ca. 8,5 x 8,5 m, ligger ca. 2 m over gravens vandspejl, medens det omgivende terræn hæver sig ca, 1 m over gravens vand. Voldstedet, der er bevokset med træer, indgår i haveanlægget. Det fredede areal måler ca. 24 x 24 m, og fredningsgrænsen følger gravens udvendige øvre kant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved afgravning, tilfyldning eller be- byggelse eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun finde sted efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren. Voldstedet må iøvrigt benyttes som have i samme omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (8)
1848 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1863 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Guldfingerring med safirperle fundet ca. 1843 på Skovgårds grund. Ringen skal være fra ældre middelalder.Sagnet siger, at der i gamle dage har stået en ridderborg på stedet.

1863 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lokal FSM-nr: 080111-20

1863 Anmeldelse fra privat
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gaarden bærer eget Navn, "Skovgaard", ligger lidt fra Byen og er rmlgv. den allerede 1515 nævnte. Hundslevgaard (jf. Dsk. Atl. V1507, L. Boesen Lundsgaard S. 24 f ("Huuslevgaard"). Vedel Simonsen Bjerg H. (Ved 1586 nævnes "Hundsløffgaard" som Herrgaard. (Saml. f. Fyns Hist. og Top. VII 301. I Matr. 1661 nævnes "Hundslev Skovsgaard". (Høyer Möller Saml. t. Kjølstrup Sogns Hist. Geheimark.). I Haven er en rundagtig, ophøjet Plads, omtr. 35' i Diameter, til Dels bevoxet med Eg og Hyld, omgiven af nu tilgroede, men dog tydelige Smaagrave. Tæt ved ligger en lille Dam, hvori er fundet Pæle som af en Dæmning. - Pladsen har tidligere været højere, ved Afgravning er fundet et Lergulv. Der vides aldrig at være fundet Murbrokker. Det hele Anlæg er vist nok fra nyere Tid. Ved Gaardens Ombygning, for faa Aar siden, fandtes Stykker af Teglsten, Kul og Aske (Sagnet siger, at Gaarden blev brændt af Svenskerne). I Haven fandtes den i 1863 indsendte (Biskops-?) Ring (Mus. Nr. 21149). Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1971 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldsted på Hundslev Skovgård. Voldstedet fremtrådte som nævnt i fredningsbeskrivellsen, af en lille flad borgbanke omgivet af en vandfyldt grav. Arealet er delvis tilgroet med krat og træer. Umiddelbart nord for det fredede areal ligger der en vandfyldt kvadratisk dam eller grav. Skitse med fotovinkler, se bagsiden. . Mål: 2x20x20 m. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)