Voldgård
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Kerteminde

Sted- og lokalitetsnr.
080110-11

Fredningsnr.
351713

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Have, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 10 marts 1964, kreds 46 (Kerteminde). Voldgård. Voldstedet består af borgbanke og grave. Banken, hvoraf den østlige del er afgravet, måler ved jordoverfladen ca. 12,50 x 30,75 m med størst udstrækning i nord-syd. Dens højde over gravens vandspejl er ca. 2,50 m. Banken er på de 3 sider omgivet af endnu vandfyldte, ca. 10 m brede grave. Den øst- lige grav er opfyldt med den ovenfor nævnte afgravning af banken. På borgbankens topflade ses en ca. 1 m dyb sænkning, der åbner sig mod vest. Afstanden fra fordybningens kant til borgbankens kant er ca. 3 m. Den sløjfede grav og banken er beplantet med træer og buske. På banken står en flagstang og en el-mast. Den sydlige gravs nordvendende skrænt er cementeret. På dette fortidsminde må der således ikke opfø- res bygninger af nogen art. Det må ikke fjernes, udjævnes eller beskadiges ved gravning, pløjning, nybeplantning, bort- førsel af jord, sten og affald eller på nogen anden måde for- styrres. Kunstig afvanding af gravene må ikke finde sted. Kreaturhold på fortidsmindet er ikke tilladt. Med ejerens tilladelse kan Nationalmuseet lade fortidsmindet undersøge. Det areal, der er underkastet ovenstående fredningsbestem- melser afgrænses af en linie, der mod nord, vest og syd føl- ger gravens ydre rand. Mod nord og syd forlænges linien 10 m mod øst, hvor servitutgrænsen, forbindende de forlængede linier, forløber 10 m fra bankens fod.
Undersøgelsehistorie  (5)
1877 Sløjfet ved land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Voldsgaard. Paa temmelig lavt og jævnt Terræn ligger en firkantet Jordvold med Grave om. Selve Volden synes at være dannet ved, at Jorden fra Graven er dynget sammen; nogen naturlig Banke har der næppe været paa dette Sted. For omtr. 12 Aar siden [ca.1872] begyndte Fæsteren at sløjfe Volden, men afbrød igjen Arbejdet, saa at kun den østlige Del er sløjfet og brugt til opfyldning af den østlige Grav samt af den nordlige og sydlige Gravs østlige Dele; de oprindelige Forhold lade sig dog endnu Gjenkjende. Voldens Længde er ved Foden 98', Bredden af den nu staaende Del 40', af den sløjfede Del 32', Højden omtr. 7'. Umiddelbart udenfor Volden gaar Graven, der er omtr. 34' bred. - Paa Voldens vestlige Del er en firkantet Fordybning 2, anlagt omtrent saaledes [skitse]. - Her vides aldrig at være fundet Murbrokker eller andre Levninger af Bygning eller Beboelse. - Paa Volden er nu Haveanlæg og Beplantning af til dels temmelig store Træer. (jf. Pl. 29). Bevoksning: 1985: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1964 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldstedet VOLDGÅRD. Voldstedet fremtrådte som nævnt i fredningsbeskrivelsen. Elmasten på højningen brugtes ikke mere, og ejeren talte om at fjerne den inden den væltede. Flagstangen der nævnes i beskrivelsen, var ikke mere synlig. Selve arealet med borgbanken, var ikke tilgængelig på grund af tæt krat. Endvidere groede der en del ældre træer og nåletræer på banken. Omgivelserne omkring voldstedet samt de 3 vandfyldte grave fremtrådte særdeles velplejet. . Mål: 2,5x31x31 m. Bevoksning: 1985: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet

Litteraturhenvisninger  (0)