Jershave voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Kerteminde

Sted- og lokalitetsnr.
080110-12

Fredningsnr.
351715

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Jershave voldsted. Jershave voldsted består af en rektangulær borgplads ca. 41 x 29 m omgivet af vandfyldte grave, hvis bredde i øst, syd, vest og nord er henholdsvis ca. 15, 10, 23 og 12 m. Udenfor gravene er i nord og vest spor af en ydervold. Borg- pladsen hæver sig ligesom terræn'et udenfor graven ca. 1 m over dennes vandspejl. Ydervolden fremtræder nord og vest for graven som uregelmæssige forhøjninger der er ca. 2 m høje. Borgpladsen er udlagt som have; ydervolden er skov- klædt. En træbro fører over den østre grav. Voldstedet lig- ger i Jershaves have. Grænsen for det fredede areal følger i øst og syd gravens ydre overkant, medens den i vest og nord forløber ca. 18 m udenfor gravens udvendige øvre kant. Fredningen omfatter ikke træbroen over den østre grav. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning, tilfyldning eller bebyggelse eller på nogen anden måde forstyrres. Op- rensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstan- den må kun finde sted efter forudgående henvendelse til rigs- antikvaren. Det er tilladt at anvende voldstedet som have i samme omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (4)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jershave. Den var tidligere en Herregaard. Den flade firkantede (nu som Have benyttede) Borgplads (136' og 114' i Udstrækning) er omgivet af vel bevarede Grave, af hvilke den østre er omtr. 28' bred (ved den i nyere i Tid anlagte Dæmning), den vestre omtr. dobbelt saa bred, den nordre og søndre derimod smallere end den østre. Over den søndre Grav har været en Dæmning under Vandet, afbrudt paa Midten af en omtr. 2' bred Grøft, saa Overgangen kun kunde benyttes af kjendte Folk. Uden for Gravene, men ikke inden for, er der formentlig Spor af Volde (men ikke Spor af Grave der uden om). - Det gamle straatækte paa Borgpladsen staaende Stuehus blev afbrudt omtr. Aar 1800, og Materialet (navnlig det svære Egetømmer) anvendt til Opførelsen af det til den gamle Ladegaard tilbyggede, endnu staaende Stuehus. Den gamle Hovedbygnings Kælder er endnu bevaret, men under Jorden og ganske tilfyldt. Paa Pladsen findes mange Murbrokker. - En Dam uden for Gaarden kaldes endnu "Ulfeldts-Dam". (Jf. L. Boesen Lundsgaard S. 27 ff.). Bevoksning: 1985: Mos og Løvtræer

1971 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jershave voldsted. Voldstedet fandtes som nævnt i fredningsbeskrivelsen, og i særdeles velplejet stand. ** Seværdighedsforklaring ** Se skitse med fotovinkler, på bagsiden af dette ark. Bevoksning: 1985: Mos og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)