Helligtrefoldighedskirken
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Nordfyns

Sted- og lokalitetsnr.
080504-4

Fredningsnr.
33157

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Kirke, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 - 1660 e.Kr.)

Kirkegård, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 - 1660 e.Kr.)

Fredningstekst
Kørup kirketomt De under jordoverfladen beliggende ruiner af Kørup kirke. Det fredede areals placering og udstrækning fremgår af vedlagte op- måling. Arealet liger hen i græs. Ovennævnte mindesmærke må ikke ændres eller beskadiges på no- gen måde ved gravning, beplantning, bebyggelse eller henlæggel- se af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyr- res. Almindelig landbrugsmæssig drift er tilladt i samme omfang som hidtil, forudsat der ikke anvendes jordbundsløsnere eller foretages nogen anden form for dyb jordbearbejdning.
Undersøgelsehistorie  (8)
1602 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 9768
Odense Bys Museer

1781 Registrering via historisk dokumentation
Journal nr.: 9768
Odense Bys Museer
Nedlagt 1781, nedbrudt 1784.

1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Af Kørup Kirke ses endnu en Rest i Jorden af Form [skitse] af Mursten; flere Rester findes formentlig dækket af Jord.

1974 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
De under jordoverfladen beliggende ruiner af Kørup kirke. Det fredede areals placering og udstrækning fremgår af vedlagte opmåling. Arealet liger hen i græs. Ovennævnte mindesmærke må ikke ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Almindelig landbrugsmæssig drift er tilladt i samme omfang som hidtil, forudsat der ikke anvendes jordbundsløsnere eller foretages nogen anden form for dyb jordbearbejdning.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Kørup kirketomt. Tomten fandtes overpløjet, og tilsået med vintersæd. På overfladen observerdes en hel del teglstumper. Det så dog ikke ud til at der var foretaget dybdepløjning. Kirketomten ligger i tæt forbindelse med det fredede voldsted nr. 3315:6. Bevoksning: korn. Mål: 60x14 m.

1998 Registrering via historisk dokumentation
Journal nr.: 9768
Odense Bys Museer
Helligtrefoldighedskirken opførtes sidst i 1500-tallet, taget i brug 1602 og nedlagt 1781. Kirken blev nedbrudt omkring 1784 (jvf. F. Jørgensen 1974: Præsteindberetninger til Ole Worm, s. 93 f.; Oxenvad i Fynske Minder 1975: Den nedrevne Kørup kirke, s. 62 ff.). Kirketomten indgår nu i Kørup hovedgård. Jvf. endvidere præsteindberetninger til Ole Worm.

2002 Uspecificeret museal aktivitet
Journal nr.: 9768
Odense Bys Museer
Kirkebygningen er dokumenteret ved grundtegninger m.v. Dele af bygningen var synlig ved herredsberejsningen i 1891. Indgår nu i Kørup hovedgård. Ingen arkæologisk potentiale vedr. det osteologiske materiale; kirkegården har kun været i brug i kort tid.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)