Himmelstrup Voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Nordfyns

Sted- og lokalitetsnr.
080612-1

Fredningsnr.
35145

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Dobbeltvoldsted Voldstedet, der kaldes "Slotsbanken", ligger i den nordvestre udkant af Himmelstrup skov. Det består af 2 i hinandens for- længelse liggende, firsidede borghøje, adskilte ved en i bun- den ca. 4 m bred, nu tør grav. Den vestligste borghøj måler 39 x 34 x 46 x 28 m, den østligste 18 x 24 x 18 x 34 m, alle mål i basis. Borghøjens topflade ligger ca. 2,5 til 3 m over eng- jorden udenom. Siderne er stejle. Den vestligste borghøjs top- flade rummer et betydeligt antal rå kampesten, hvoraf en del synes at danne fundamenter, mens andre ligger løst i overfla- den. Samme borghøj har i den skråning, der vender mod ovenom- talte grav en 2,5 m bred, i siderne stensat, indskåren rampe, der fører ned til en lav, ligeledes i siderne stensat, dæmning over graven til østligste borghøj. Begge bankerne er nu træbe- voksede, men overalt tilgængelige. Fredningen omfatter foruden de to borghøje med mellemliggende grav tillige den på anlæg- gets fire sider tilgrænsende engstrimmel af 4 m bredde, regnet fra basis.
Undersøgelsehistorie  (5)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Himelstrup Voldsted ligger i Himelstrup Skovs nordvestlige Hjørne, i lavt Moseterræn, som fortsætter sig mod Øst, men i øvrigt er omgivet af Bakketerræn, Forholdene fandtes i det hele overensstemmende med de af Vedel Simonsen i nord. Tdskr. f. Oldk. III fremstillede: Den sydvestlige større Firkant er c. 100' lang, 50' bred i SV. 70' br. i NØ, 8' høj; den er ved en c. 40' bred Grav skilt fra den sydvestlige Firkant, der er c. 75' fra SØ-NV, 55' fra SV-NØ, 2-8' høj. Paa den sydvestlige Holms nordøstlige Del er nu fremkommet sammenhængende Fundament af store Kampesten i 3-fløjet Form (en 16' lang Række fra NV- SØ, den derfra udgaaende nordvestlige Række er 14' den sydøstlige 16' lang), antagelig Grunden til den nordøstlige Del af en Bygning, hvis sydvestlige Del skal være ryddet af Kammerjunker Finecke (se V.S.), og som maa have haft omtrent samme Form og Retning som Holmen; rundt om paa Holmen ses spredte Kampesten og mange Murstensbrokker, hvoriblandt adskillige, middeladlerlige, spidsnakkede Tagsten; paa det søndre Hjørne ses kun enkelte spredte Kampesten (jf. V.S.); men paa det nordre Hjørne (hvor der hos V.S. lgl. er angivet en Trappegang) ses tydelige Levninger af en trappeformig Stensætning, der gaar til Gravens Bund. Mellem de to Holme findes der, hvor hos V.S. Vindebroens Pladser angivet, paa dennes sydøstlige Side en Stenrække paa begge Holmes Skrænt, helt ned til Bunden, paa den nordvestlige derimod kun enkelte Sten af en saadan. - Paa den nordøstlige Holm er kun svage og spredte Bygningsrester (Kampesten og Murbrokker). - De hos V. S. angivne Smaaholme, syd og øst for det egentlige Voldsted, fandtes ikke; paa den sydligste Holms Plads er kun en ubetydelig, ikke rund Højning; de østligere Holmes Plads er nu tæt bevokset med Smaagraner. Bevoksning: 1985: Løvtræer

1918 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Fundet som beskrevet. Bevokset med højskov, fortrinsvis bøg med enkelte ege. Hvor der er tilstrækkeligt med lys gror der en del selfornyelse. Voldstedet ligger næsten ud til skovbrynet. Mål: Ingen mål opgivet. ** Seværdighedsforklaring ** Store og ret imponerende anlæg, der er nemt at komme til og let at overskue, da det ligger i højskov. Bevoksning: 1985: Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)