Tømmerby
National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110708-59

Fredningsnr.
1107117

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
Gravpladsen ved Højstrup rummer et ukendt antal grave fra vikingetiden. Det er en periode, hvor der var flere forskellige begravelsesskikke, hvilket man også kan se på pladsen. Her er både små, runde gravhøje, enkeltstående sten og store skibssætninger. Sidstnævnte et vidnesbyrd om, hvor vigtig skibsfart var for vikingerne – både som handelsfolk og som erobrer. I vikingetiden stod vandstanden i Limfjorden højere end i dag, og gravpladsen har oprindelig ligget tæt ved vandet.
Anlæg og datering  (1)
Skibssætning, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (10)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bautastens - Gravplads fra yngre Jernalder [sb. 1-73 = Engelhardts nr. 33-59 og Thomsens sb. 1-87]. [Skibssætning]

1881 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[28] En Bavtasten øst for Nordenden af Skibssætning 24. Den hælder mod NV; nu 0.40 høj. [24] Skibssætning med Retning N (til Ø) - S (til V). Kun dens nordlige Del, c 30 M i Længden, er bevaret; syd herfor løber den før omtalte Vej over Pladsen og syd for den ses intet Spor mere. Sydligst [sbnr. 60] er Bredden udv. 6 M. Her ses i Vestsiden en liggende Sten 1 M x 0.90. Hvis dens sydvestre Hjørne tages til Nulpunkt, gaaende altsaa for 0-0.90, den næste, ligeledes liggende: fra 2.50-3.40. Derfra ses Huller ved 14.60 og ved 16.20. Derpaa 17.20-17.75 en Sten, liggende, den er 0.70 x 0.55. Her er den indvendige Bredde c 3 M. Derpaa Huller ved 21.75 og 23.00. Ved 24.30 en staaende Sten. Derpaa Huller ved 25.50 og 28.50 samt ved Enden 1.80 M. derfra. Tages Østsiden paa samme Maade sydfra, har man: 0-0.65 Liggende Sten, 0.85 l. Derpaa Huller ved 8.15 og 10.00. Derpaa 2 Sten: 13.40-14.10 og med sit Sydøsthjørne ved 15.40. Derpaa 25.10-25.90 1 Sten staaende. Derpaa Hul ved 27.00; her er Bredden mellem de 2 mod staaende Huller 2.20 og Afstanden til nordre Spids 1.50.

1937 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 106/37
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I 1937 blev alle de omfaldne Sten genrejst.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gravplads fra Vikingetid med talrige smaa Høje og Bautastene. Skibssætninger og Stengrupper. Det fredede Areal mærket med MS i Hjørnerne. Efter Restaurering passer [den gl.] Sognebeskrivelsens Nummerorden ikke. FM 1881 4 MS. Gravpladsen er bevokset med lav Lyng. Et elektrisk Hegn skærer den i Ø-V.

2008 Museal besigtigelse
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
4 stående sidesten fra den vestlige side og 2 stående sten fra den østlige side af en skibssætning orienteret NØ-SV. Endvidere spor af NØ-stævnsten samt stenspor efter en SV-stævnsten godtgør, at skibssætningen nr. 24 hos Thomsen består af 2 skibssætninger i forlængelse af hinanden. Der fandtes spor af stenskoning i nogle af hullerne. I SV findes et spor efter stævnstenen til den sydfor liggende [sbnr. 60].

2013 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2013-7.20.03-0001
Kulturstyrelsen
Ny skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Museal besigtigelse
Museum Thy
Anlæg beliggende på Højstrupgravpladsen ved Tømmerby. Skibssætning. 15 x 4 m orienteret nord nordøst – syd sydvest. Fem stående sten i alt. 3 sidesten i østrækken, 2 sidesten i vestrækken. 3 stenspor i østrækken, 6 stenspor i vestrækken. Bevokset med græsser, lyng, revling og gederams. Beliggende i den sydvestlige del af det fredede område. Det nordøst – sydvestgående vejspor 1107125 går midt gennem anlægget.

Litteraturhenvisninger  (0)