Hammershus
National seværdighed National seværdighed
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060101-153

Fredningsnr.
503337

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
Danmarks største og mest imponerende ruin fra middelalderen er Hammershus nær Bornholms nordspids. Hammershus er bygget som en kinesisk æske med det ene forsvarsværk uden på det andet. Det yderste er givet fra naturens hånd. Beliggenheden har været velvalgt: stedet havde en god forsvarsmæssig placering og lå godt både i forhold til sejladsen på Østersøen og i forhold til Skåne. Gennem næsten 500 år var borgen i brug som fæstning, magasin, sæde for øens administration, statsfængsel mv. Ifølge traditionen er Hammershus opført af ærkebispen i Lund, Jacob Erlandsen, omkring 1249. Hammershus kom til at fungere som borg og fæstning i mere end 400 år. I den periode blev der til stadighed bygget og forandret ved borgen. Alligevel kan der med rimelig sikkerhed defineres fire klare byggeperioder, som repræsenterer opførelsestiden, den sene middelalder, renæssancen og lensmandstiden. Borgen blev opgivet i slutningen af 1600-tallet og lå hen som stenbrud, til resterne blev fredet i 1822. I slutningen af 1800-tallet blev der gennemført store udgravnings- og restaureringsarbejder, og siden har der været en løbende vedligeholdelse af ruinerne.
Anlæg og datering  (4)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1200 - 1743 e.Kr.)

Indskrift, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 - 1660 e.Kr.)

Møntfund, Middelalder (dateret 1300 - 1535 e.Kr.)

Møntfund, Historisk Tid (dateret 1600 - 1699 e.Kr.)

Fredningstekst
Matrnr.: Intet matrikelnr. ejer : Skrivelse fra "Danske Kancelli" af 14.5.1822.
Undersøgelsehistorie  (24)
1819 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1819 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1822 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hammershus Slots Ruiner ere, som bekjendt, beskrevne mange andre Steder. - En meget utydelig indhugget Skrift paa en Klippe ved Slotsporten er ikke nogen Runeindskrift, men hører til den nyere Tid.

1903 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
I 1903 blev Bryghuset under ledelse af arkitekt Peter Hauberg frilagt og restaureret.

1967 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
I 1967 fandtes i forbindelse med restaureringsarbejde tæt ved Bryghuset en skat.

1985 Privat opsamling
Journal nr.: 212
Bornholms Museum

1985 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 12/85-313
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 4341: Pommersk mønt ("vinkenaugen") fundet på Hammershus på stien mellem Blommetårnet og Magasinbygningen. Mønten er ant. tabt i perioden ca. 1375 til ca. 1450.

1994 Anden transaktion om genstand
Journal nr.: 12/95-2128
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 5394: 16 mønter fra 13-1500 tallet.

1994 Uspecificeret aktivitet
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Mønter fundet i jordbunker ved Hammershus.

1999 Privat detektorbrug
Journal nr.: BMR 212
Bornholms Museum

2000 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Journal nr.: 212
Bornholms Museum
x36-38: En middelaldermønt og to Chr. 4 mønter fra 1612 og 1634 fundet i 1999 i forbindelse med anlæggelse af cykelsti langs Slotslyngvejen. Ca. 200 m syd for Bryggerdammen og ca. 10 m øst for Slotslyngvejen er fundet affaldslag med bl.a. munkesten, fragment af støbejernskanon og en hel pilespids. Der er sandsynligvis tale om en af Peter Haubergs deponeringer. x39: Historisk mønt fundet i en af de mange afrømningsbunker syd-sydvest for borgbroen.

2002 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
I efteråret 2002 blev der foretaget restaureringsarbejder på Bryghusets nordmur incl. noget af fundamentet. Ved afsøgning med detektor registreredes et kraftigt udslag i Bryghusets gulv. En undersøgelse ønskedes foretaget.

2002 Anden transaktion om genstand
Journal nr.: 12/02-313
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 6541: Frederik I, søsling, 1524. (BMR 212x39). FP 6542: penning fra Lund, 1320erne; Christian IV, skilling, 1612; Sverige, Kristina, 1 öre, 1634. (BMR 212x36-38).

2003 Museal prøvegravning
Journal nr.: 29/2003
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Undersøgelse af Bryghuset. Op mod bygningens nordside ud for en åbning, som antages at have været et led i Bryghusets vandforsyning, lå et køkkenområde med ildbænke og ovn i 2 faser. De var opbygget ovenpå det der antages at være en muret ovn opført samtidig med Bryghuset. I forbindelse med ovnen blev fundet stjertpotteskår og vingetegl, derfor kan dateringen af Bryghuset tidligst være 2. halvdel af 1400-årene, og snarere begyndelsen af 1500-årene. Under en kampesten i køkkenets nordøsthjørne var som bygningoffer nedlagt et hestekranie.

2003 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2112-0023
KUAS, Fortidsminder

2004 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
udgravning på Bryghuset, Hammershus.

2005 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssance
Tilstandsvurdering 2005 af murværk mm.

2008 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssance
Tilstandsvurdering 2008 af murværk mm.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2014 Museal forundersøgelse
Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssance
Den begrænsede forundersøgelse har givet overraskende gode resultater i forhold til spørgsmålet om middelalderborgens datering og teorierne om eventuelle forgængere. I forbindelse med udarbejdelsen af den endelige rapport skal de forskellige aspekter i argumentationen gås nøje efter for at styrke tolkningen, der jo bygger på indicier. Udgravningen viste også, at Hammershus slot, trods de omfattende jordarbejder i forbindelse med frigravningerne af ruinerne fra 1885 og frem, gemmer på mange anlæg i form af i hvert fald bygninger, som endnu ikke er en del af borganlæggets historie. Vores små felter åbenbarede et trægulv i en bygning, som næppe er den, vi kender som Hestestalden samt to fundamenter fra bygninger, som ikke er registrerede. Forundersøgelsen er afsluttet bortset fra, at det vil være oplagt at foretage en udgravning i endnu et lille 1 x 2 m felt inde i Mantelgården. En del af køkkenet skulle være uden fast gulv, og derfor er der mulighed for også her i borganlæggets mest centrale del at få undersøgt de tidligste kulturlag og lægge endnu en brik til den her fremførte tolkning.

2014 Museal forundersøgelse
Journal nr.: BMR 212 2014 KS/NS
Bornholms Museum
Det planlagte restaureringsarbejde i 2014 af murværket på syd- og vestsiden af Slotgården samt dele af murværket i Nordre forborg af Hammershus blev planlagt til at omfatte ca. 1400 m murværk (inder- eller yderside). Omtrent en tredje del heraf blev frilagt af Bornholms Museum for at sikre bevarede og registrere oprindelige kulturlag. Flere forskellige underlag/funderingslag, mørtellag, affaldslag, brandlag samt forskellige brolægnings-/gulvlag blev fundet i de enkelte bygninger/murafsnit. En stor mængde varierede fund erkendtes primært i tidligere opgravet jord, men også i oprindelige kulturlag. På nær i enkelte meget små prøvehuller blev oprindelige kulturlag kun frilagt og afrenset, hvis dybden var mindre end et ”spadestik”.

2015 Museal forundersøgelse
Journal nr.: BMR 212 2015
Bornholms Museum
Undersøgelser og registreringer foretaget af Bornholms Museum i forbindelse med restaureringsarbejde i 2015 af murværket på nord- og østsiden af ”Slotgården” samt dele af murværket i ”Nordre forborg” af ”Hammershus”. Restaureringsarbejdet i 2015 blev planlagt til at omfatte ca. 662 m murværk (inder- eller yderside).

2018 Registreringsprojekt/ødekirker
Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssance
Afventer data

Litteraturhenvisninger  (1)
Kjeld Borch Vesth, Skov- og Naturstyrelsen
Hammershus \udstillingen i slotsgården\ Udstillingen i slotsgården
1999
Vis på bibliotek.dk