Kattesletsgård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060201-27

Fredningsnr.
533545

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Skæv firsidet areal, hvorpå findes ca. 30-40 røser, hvoraf halvdelen er udgravet, men resten synes urørte. Arealet har en ca. 60 m bred sydside, støttet på en lav skrænt. Ø-siden er af lignende længde og afgrænses af en lille kløft. Den 40 m lange N-rand afgrænses af en mindre sænkning. V-siden støder op mod et stenlagt gærde. I løkke. Tilaktering til deklaration igang 1991: *************************************** Gravfelt med 35 røser - løbe-nr. 1-35
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Samling Stenrøser lige nordvest for Kattesletsgaard - paa dennes Lynglod. Der er mange sløifet, som indeholdt Urner. Omtrent 40 ere endnu tilbage. Bevoksning: 1986: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1943 Tinglysning
Journal nr.: 360/43
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Journal nr.: 360/43
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredning af et Areal med 30-40 Røser,- se særlig Skrivelse med Skitse til Museet [Top. 360/43].

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Arealfredning. Opmålt foråret 1986 af Clemme & Erling. Område med mange småhøje, heraf en stor del med plyndringskratere. Område lokaliseredes, men der gjordes intet forsøg på at optælle eller detailregistre højene, idet arealet er tilplantet med gran, skønsmæssigt for ca. 10 år siden. Der bør tages stilling til, om området som helhed skal betragtes som ét fortidsminde - og dermed være omfattet af § 48. Dette har nær betydning for ejers mulighed for at gentilplante efter afdrivning af arealet. FORMENTLIG vil arealet, ryddet for træer og efter en vis pleje, kunne fremvise et smukt og overskueligt højfelt. .................................... 3-12-1985: Talte med ejer, Kirsten Mouridsen, Katteslettegård, tlf: 03-978650. Bekendtgjorde fredningen af røserne. Hendes far havde ejet gården indtil 15 april 1985. De kendte ikke til fredningen og havde derfor beplantet arealet med gran. Vi aftalte at de gradvist skulle afvikle grantræsbeplantningen. En eventuel varig pleje af arealet skal diskuteres, når opmåling af røserne foreligger. Erling og Clemme besigtigede området 27-11-1985. Bevoksning: 1986: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: 6111-0150
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Røse, 0,6 x 7 m. Let afgravet i N.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Pleje bør foretages ved fortidsmindet.

Litteraturhenvisninger  (0)