Egeby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060205-98

Fredningsnr.
533510

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
5/2 - 2009 (4F): Hvert enkelt fortidsminde indenfor arealet har fået tildelt et separat fredningsnummer fra 5335-259 til og med 5335-347. Tillige har de fået tildelt et separat sb-nummer (322 til og med 408). *************************************************************************** Areal med 100 røser og 8 skibssætninger. Købt som særlig parcel. I lyngmark. Tilaktering til deklaration igang 1991 ************************************** Kommer til at omfatte løbe-nr. 1-91 på fredn.nr. 5335:10
Undersøgelsehistorie  (7)
1879 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1879 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Egeby. Omtrent 300 Alen sydvestlig fra den vestligste Egebygaard findes endnu en uopdyrket Lyngmark og i denne en Samling af henved 100 Stenrøser og 8 Skibssætninger. Røserne ligge tæt samlede saa tæt, at den ene ofter støder umiddelbart op til den anden; de ere alle byggede saaledes, at de udgjøre en tæt sammenlagt Dynge af Sten, for det meste Smaasten, og sjelden større end at en Mand kan løfte dem. Skibssætningerne ligge i Grupper for sig ogsaa tæt samlede - omtrent alle jævnsides i en og samme Retning nemlig fra NV - SO. Maaler man en Firkant omkring disse 8 Skibssætninger, saa bliver denne omtrent 90 Alen lang og ligesaa bred. De enkelte Skibssætninger ere næsten alle noget beskadigede i den vestlige Ende, idet en Slags Vei ie [det vil sige] gamle Hjulspor afskjære deres vestlige Spids. Deres Længde er, naar man begynder med den nordligste og gaar syd efter N:1 20 Alen N:2 38 Alen N:3 25 Alen N:4 50 Alen N:5 50 Alen N:6 45 Alen N:7 30 Alen N:8 30 Alen N:1-7 ligge jævnsides og saa tæt sammen; at Mellemrummet imellem dem kun udgjør 4-10 Alen. N:8 ligger lidt længere mod S-O og har ikke ganske samme Retning idet Retningen omtrent bliver V-Ø medens de andre som før bemærket have Retning fra NV-SO. Der findes ingen Røser i Mellemrummene imellem Skibssætningerne og der findes ei heller Skibssætninger inde imellem Røserne, men begge Grupper ligge hver for sig, dog saaledes, at de støde umiddelbart op til hinanden. Saavel Røserne som Skibssætningerne ere alle dækkede af en Lyngskorpe, dog ikke mere end at Smaasten overalt titte frem. Der har saaledes næppe oprindelig været nogen Overjord, men Gravene have sikkert oprindelig vist sig som nøgne Stendynger. Jeg lod aabne enkelte Røseer hist og her. Under dem fandtes enten et tyndt sort Lag med brændte Ben og spredte grove Potteskaar eller en Brandplet med samme Indhold De maa derfor vistnok høre til de ældste Røser fra Jernalderen. Marken, paa hvilken denne Gravplads findes, har overalt i 2-3 Fods Dybde et Underlag af Fladklippe, den har derfor kun ringe Værdi som Avlsjord og det kunde derfor vistnok uden ret store Udgifter lykkes at faa denne Gravplads fredlyst; og da den er en af de smukkeste Røsepladser, jeg har set, og desuden har særlig Interesse ved sine særdeles smukke Skibssætninger, saa kunde det være ønskeligt, at den blev fredlyst. Bevoksning: 1986: Græs og Nålekrat/-træer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngmark med 100 Røser og 8 Skibssætninger. Købt som særlig Parcel. F.M. 1892. Som Dekl.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
AREALFREDNING omfattende et skævt-firkantet, stengærdehegnet stykke overdrev bevokset med græs,lyng og smukke søjleformede enebuske. På arealet ses talrige runde kraterrøser og et mindre antal aflange ("bådformede") røser, sidstnævnte hovedsaglig i arealets nordlige del. Området bør opmåles, før beskrivelsen af de enkelte anlæg kan ske. Som helhed er området FORKERT AFSAT på mb, hvor det er indtegnet på naboparcellen mod øst, der har matr.nr. 83 g, og iøvrigt henligger som ager uden synlige fortidsminder. Arealets korrekte placering er afsat på 4 cm kortet og er iøvrigt sammenholdt med orthofoto, der bekræfter den ændrede afsætning. Ved adgangsvejen (fra v) er opsat en informationstavle. Efter evt. opmåling af områdets fortidsminder bør tavlen ændres, således at den kommer til at omfatte en plan over fortidsminderne. En vis fortsat pleje er nødvendig pga. brombæropvækst. Området med fortidsminder er i 1986 opmålt og beskrevet af Clemme & Erling sammen med FON. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdig for sine mange og tætliggende små fortidsminder, heraf en del af sjælden type - samt for det smukke overdrevslandskab med spredte enebærbuske. Bevoksning: 1986: Græs og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)