Sortegaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060403-20

Fredningsnr.
53366

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (7)
Gravrøse, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Stenkiste, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Gravrøse, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.)

Stenkiste, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 0 e.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Brandplet, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 0 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Ibsker 4 udgravede småhøje, røser af mellemstørrelse, 5-7 m i dia- meter, alle med hul i midten. Ligger på Sortegaardsbakken. Tinglyst på matr.nr. 31 Hovedejerlavet, Ibsker med følgende tekst: Høj, 1 x 10 m. I centrum et mindre krater. Højen er den vestligste af 4 høje. I klippeblokke, som delvist er indrettet til romantisk haveanlæg med kværnsten og inskriptioner af løst udlagte sten.
Undersøgelsehistorie  (5)
1871 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sortegaardsbakken er en høi aflang Bakkeknude paa hvilken saavel Røser som Brandpletter ere opdagede. Stedet er nøiagtigt undersøgt af Kammerherre Vedel og mig og findes omtalt i Vedels "Den ældre Jernalders begravelser" Side 122 og 171 (se Aarbøger f.nord.Oldk. og Hist.1872) og i Vedels:"Nyere Undersøgelser angaaende Jernalderen paa Bornholm" Side 76 (se Aarbøger for 1878). Bevoksning: 1985: Løvkrat og Løvtræer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
4 udgravede Smaahøje, Røser, af mellemstørrelse, 5 - 7 m i Tvm, alle med Hul i Midten. Ligger paa Sortegaardsbakken.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Det kunne konstateres, ar de 4 røser (C-høje) med krater vistnok fandtes ubeskadigede på klippeløkkens højeste parti, men i en så tilgroet og kvasfyldt tilstand, at mere detaljet registrering ikike var mulig uden en flere timers lang oprydning. Se iøvrigt bemærkning under 5336-19 angående rester af romantisk haveanlæg på stedet. 28-5-1986. M.B. 3 sikre røser konstateret. A) Den vestlige måler 1 x 10 m, mindre centralkrater. B) Den midterste er 1 x 9 m, krater i C og Ø halvdel. C) Den østligste er 1 x 14 m. Sttort krater i centrum, diam.8-10 m. En del randsten synlige. Alle særdeles overbevokset med stikkende buske og løvtræer. D) Se 5336-19 notat. Tinglyses. Bevoksning: 1985: Løvkrat og Løvtræer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)