Sct. Jørgens Kapel

Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060205-156

Fredningsnr.
533464

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Kapel, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)
Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)
Hospital, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)
Enkeltfund, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)
Møntfund, Middelalder (dateret 1300 - 1399 e.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Spidlegaard Ruin af Sct. Jørgens kapel. Ruinen af Sct. Jørgens kapel med omliggende areal i et om- fang som vist på det deklarationen vedhæftede kort, hvorpå grænserne for det fredede område er angivne med grønne li- nier. Jeg forpligtiger mig og alle efterfølgende ejere og brugere af ejendommen til at frede og værne om ruinen, således at den ingen sinde beskadiges ved gravning, bortførsel eller tilførsel af sten eller på nogen anden måde. Det omliggen- de areal må ikke benyttes til græsning, beplantes eller på anden måde ændres uden efter forhandling med og samtykke af nationalmuseet, der er berettiget til at lade udføre de i min ligeledes vedhæftede under 12. oktober f.å. udstedte, foreløbige fredningserklæring nærmere specificerede arbej- der. De hermed forbundne udgifter er mig uvedkommende, og foranstaltninger, der vil kunne formindske vandtilførslen til den til ejendommen hørende vandmølle må ikke finde sted. Et fredningsmærke vil kunne opstilles på stedet.
Undersøgelsehistorie

1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hospitalsgaard - Spitalgaard eller som Beboerne kalde den Spiddelgaard er en Gaard, som i Middelalderen tilhørte Kongen. Den blev imidlertid med alle sine Herligheder og Rettigheder bortforlehnet imod, at den Mand, som fik den i Forlehning, her skulde underholde saa mange Fattige som muligt. Den var altsaa et Slags Hospital. Ved denne Gaard ses endnu Fodmuren af en ældgammel Bygning, der siges at have været et Kapel og i Jorden er der tæt ved dette Kapel flere Gange fundet Levninger af Skeletter. Jeg lod foretage en Gravning paa forskjellige Sider af Kapellet men fandt intet Spor af Begravelser; derimod fandtes overalt Teglstumper af en Slags Tagteglsten, som maa være Aarhundreder gamle samt en Mængde Kreaturben, formodentlig Affald fra Kjøkkenet. I denne Masse fandtes en Jernøxe af meget gammel Form. (Indsendes til Museet). Om der ved Hospitalsgaard har været en særlig Kirkegaard for Hospitalslemmerne er tvivlsomt. Nogen Gravplads fra Oldtiden er der næppe.- Bevoksning: 1985: Græs

1918 Museal udgravning
Uspecificeret institution

1919 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Ruinen af Sct. Jørgens kapel med omliggende areal i et omfang som vist på det deklarationen vedhæftede kort, hvorpå grænserne for det fredede område er angivne med grønne linier. Jeg forpligtiger mig og alle efterfølgende ejere og brugere af ejendommen til at frede og værne om ruinen, således at den ingen sinde beskadiges ved gravning, bortførsel eller tilførsel af sten eller på nogen anden måde. Det omliggende areal må ikke benyttes til græsning, beplantes eller på anden måde ændres uden efter forhandling med og samtykke af nationalmuseet, der er berettiget til at lade udføre de i min ligeledes vedhæftede under 12. oktober f.å. udstedte, foreløbige fredningserklæring nærmere specificerede arbejder. De hermed forbundne udgifter er mig uvedkommende, og foranstaltninger, der vil kunne formindske vandtilførslen til den til ejendommen hørende vandmølle må ikke finde sted. Et fredningsmærke vil kunne opstilles på stedet.

1955 Registrering via historisk dokumentation
Uspecificeret institution
Den til Spidlegård knyttete middelalderlige stiftelse for spedalske har haft et til Skt. Jørgen viet kapel, hvis nu fredlyste tomt, som blev udgravet 1918 af Poul Nørlund, ligger ganske tæt ved den nuværende gårds bygninger. Kapellet har været en simpel langhusbygning, 14 x 8,6 m i udvendig mål.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Ruin af skt. Jørgens kapel: Fredet med omliggende areal (som angivet på opmåling) i 1919. Grænsen for det fredede areal er dog ikke erkendbar i terrænet p.g.a. ret kraftige terrænændringer (!) siden fredningstidspunktet. Sidst har således den nuværende ejer uden §-53 dispensation nedrevet en vandmølle (kraftigt påtalt, fortalte han, af Anders Jespersen, NM), omlagt åløbet, foretaget opfyldning og opført et maskinhus, altsammen mindre end 50 m fra kapelruinen. Ruinen fremtræder som 1,2 m tykke og indtil 1,1 m høje murrester opført i delvis tilhuggede brudsten i mørtelforbandt. N -muren dårligt bevaret, fremtræder som en ca. 0,4 m høj jordvold, i V med spredte sten. Umiddelbart N for kapelruinen er fældet en ca. 30-årig elleplantning og området er nytilplantet med thuja (i 1984). Dette påtaltes overfor lodsejeren. Afgørelse m.h.t. beplantningens videre skæbne overlades til Kjeld Borc Vesth ved først givne besigtigelseslejlighed. Dog bør de miljøfremmede thujaer under alle omstændigheder fjernes, idet de ikke blot krænker §-53 men også udgør (endnu) en krænkelse af fredningsdeklarationen. Der foreligger en plejeplan fra 1984. Oplysende tavle ved kapelruinen. Forespurgte telefonisk Kjeld Borc Vesth om beplantningen med thuja på det fredede areal ved Skt. Jørgenskapellet ved Spidlegård. KBV mente (som undertegnede) at thujaerne skal væk hurtigst muligt. Dette meddelte jeg d.29-4-85 gdr. Kofoed med pålæg om, at han TRAK (ikke gravede) planterne op. Gdr. Kofoed var meget bitter over denne afgørelse og ISÆR over, at jeg foreholdt ham deklarationens bestemmelse mod tilplantning af området, som han mente var underlagt fredskovspligt. Han agtede at ppåklage sagen gennem Skovdyrkerfredningen men indvilligede dog i at fjerne thujaplanterne senest 1. sept.1985. Til gdr. Kofoeds oplysning overdrog jeg ham et indstreget uddrag af naturfredningslovens bestemmelser vedr. fredede fortidsminder. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdig for sin smukke beliggenhed ved Læså og for sin gode informationsværdi, ikke mindst takket været oplysningstavlen på stedet. Bevoksning: 1985: Græs

1990 Museal restaurering
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Restaurering af murværket og mindre markeringsarbejder.

1997 Privat detektorbrug
Bornholms Museum
Fund af middelaldermønt på gammel gårdstomt.

1998 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Bornholms Museum
BMR 2727x1. Middelaldermønt fundet i 1997.

1999 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2000 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 6165. BMR 2727x1. Ser ud til at være fra Valdemar Atterdags tid og præget i Lund.

2002 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Tilstandsvurdering 2002 af murværk mm.

2002 Registreringsprojekt/ødekirker
Bornholms Museum

2002 Museal udgravning
Bornholms Museum

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger

Nielsen,F.O.S.
Middelalderens Bornholm
1998

Trap Danmark IV, 2, Bornholms Amt
1955


Billeder

OS, set fra SV
OS, set fra SØ
OS, set fra SSØ