Lilleborg
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-151

Fredningsnr.
523440

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (9)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)

Enkeltfund, Stenalder (dateret 3300 - 2801 f.Kr.)

Enkeltfund, Stenalder (dateret 3950 - 2351 f.Kr.)

Enkeltfund, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Enkeltfund, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Enkeltfund, Jernalder (dateret 350 - 500 e.Kr.)

Møntfund, Middelalder (dateret 1100 - 1299 e.Kr.)

Hegn/gærde, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
En palisade.

Kulturlag, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Ingen ejerlav og matr.nr. Skrivelse fra Da.kanc. 24 nov. 1821. Ruinerne af Lilleborgen.
Undersøgelsehistorie  (21)
1820 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En interessant Borg-Ruin beliggende paa en meget steil Klippebakke inde i Almindingen. I Aaret 1820 lod daværende Holzførster Rømer foretage Udgravninger i disse Ruiner ved hvilken Leilighed en Del af Hovedbygningens Mure kom for Dagens Lys. Ved Udgravningen fandtes desuden en Del Genstande, som ledsagede af Rømers i høi Grad phantastiske Beskrivelse indsendtes til Museet.- Lilleborg er endvidere beskreven i et Skrift: "Bornholm beskreven paa en Reise i Aaret ]1821[ 1815 af Rawert og Garlieb og 6 Aar senere nemlig 1821 har Rawert atter besøgt Bornholm og har da, efter at Rømer havde foretaget sine Udgravninger, optaget et Grundrids af Pladsen samt har ved Indsendelse af denne ledsaget dette med nogle medfølgende Oplysninger. Der haves saaledes vel udførlige Beskrivelser af denne Borgplads hvorfor det her kun skal bemærkes, at Ruinen endnu omtrent i Et og Alt svarer til den af Rawert optagne Grundplan. De ved Lilleborg-Udgravning fundne Sager findes beskrevne i Ant. Ann. IV Bind Side 165-68 189-94 og 223-27. De henregnes til Middelalderen og Borgen maa rimeligvis hidrøre fra Slutningen af 13de eller Begyndelsen af 14de Aarhundrede. [Ifølge Trap Danmark menes Lilleborg at være ødelagt 1259, hvorfor den således snarere må tilhøre den ældre middelalder].

1887 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Udgravning på middelalderborgen i årene 1887-1920 med fund af blandt andet sten- og jernalderbopladsmateriale.

1894 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 298/94
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1894 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 298/94
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Meddelelse fra J.A.Jørgensen om, at der ved P.Haubergs udgravninger tillige var fundet stenalderkeramik. (Sagen er lagt til j.nr. 2133/77).

1899 Botanisk analyse
Journal nr.: 169/99
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1899 Analyser af materiale
Journal nr.: 169/99
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1977 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 2133/77
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1977 Privat opsamling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1977 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2133/77
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sten- og jernaldersmaterialet fra P.Haubergs udgravninger (1887-1920) overgivet til Nationalmuseets 1.afdeling.

1977 Anden transaktion om genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2002 Museal besigtigelse
KUAS, Fortidsminder
Tilstandsvurdering 2002 af murværk mm.

2004 Tørvegravning
Bornholms Museum
Celt fundet ved tørvegravning.

2004 Tørvegravning
Bornholms Museum
Oplyst i forbindelse med registrering af kulturarvsarealer.

2007 Museal besigtigelse
KUAS, Fortidsminder
Tilstandsvurdering 2007 af murværk mm.

2007 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 12/07-313
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
1 mønt FP 7504 - penning, 1270'erne, MB113.

2009 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 2009-025219
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 8143. En mønt er erklæret danefæ. 1.dansk penning, Knud den femte, 1146-1157, Hbg. 2

2010 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 2009-025219
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 8493: 1. Denar, Hadrian, 117-138, RIC-, slidt, brændt, x20 2. Denar, 1-200, indkapslet i korrosionsprodukt, x113 3. Denar, Marcus Aurelius, 161-180, for Lucilla, x113 4. Penning, Valdemar 1 den Store, 1154-1182, Hauberg 10, x115 5. Penning, Erik 5 Klipping, 1259-1286, MB 112, x116 6. Penning, ubestemt, 1150-1300, krøllet, x117 BMR 24

2010 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 2009-025219
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 8220: 1. Penning, ensidig?, MB 112?, (Erik 5 Klipping, Lund), x12

2010 Museal udgravning
Journal nr.: BMR 24
Bornholms Museum
I forbindelse med Kulturarvstyrelsens (i sammenarbejde med Skov & Naturstyrelsen, Bornholm) restaurering af borgmuren på ”Lilleborg” var oprindelig aflejret jord delvist bortgravet eller frilagt. En undersøgelse blev vurderet meget nødvendig. Ved undersøgelsen er væsentlige oplysninger angående stenborgen ”Lilleborg” fremkommet – såvel med hensyn borgens anlæggelse som dens anvendelse. Det har ligeledes vist sig, at området har været anvendt tidligere – og at aktiviteten har været betydelig. Særligt den kraftig aktivitet i sen romersk/germansk jernalder kan direkte være knyttet til den senere borg via den nærliggende ”Gamleborg” og kan dermed være af overordentlig stor betydning for Bornholms forhistorie. Tillige fremkom en palisade, der formodentlig skal dateres til tragtbægerkultur i lighed med flere fund i fremkommet kulturlag. Hvis dateringen er korrekt vil denne have meget stor betydning for tolkningen af palisadeanlæg grundet den topografiske placering.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)